LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet afholdt d. 10. februar 2017

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt fredag d. 10/2 2017 kl. 09:00 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Per Godsk Ottosen (PGO)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Konstituering og bestyrelsens forretningsorden

5.: Sager til behandling, jf. Q-drev

6.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

7.: Økonomi.

8.: Lokalinformation.

9.: Opgaver / kommende planlægning

10.: Eventuelt

Ad. 1)

MKJ ordstyrer

SKJ referent.

Ad. 2)

Godkendt.

Ad. 3)

Godkendt.

Ad. 4)

Konstituering af- og opgavefordeling i lokalgruppebestyrelsen:

Næstformand: Søren Kingo Jensen

Ferieadministration: Søren Kingo Jensen og Per Godsk Ottosen.

Aktivitetsudvalg: Morten Kruse Jørgensen og Peter Kanstrup

Turgruppen: Morten Kruse Jørgensen

Godkendelse af fremtidig forretningsorden for bestyrelsen i LPO Odense

Drøftelse af notat vedrørende bestyrelsesarbejdet 2017 i LPO Odense og afstemning af ansvarshavende på de enkelte opgaver.

Ad. 5)

Drøftelse af- og opfølgning af generalforsamlingen 2017.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling og andre vedtagne forslag, er indskrevet i arbejdsprogram, udarbejdet af Morten Kruse Jørgensen, til brug i bestyrelsens videre arbejde.

Svendborgbanen:

Der er givet høringssvar til DSB´s udarbejdede køreplaner og alle svar, vi er bekendt med, understreger, at alle 3 togsystemer ønskes bibeholdt.

PGO undersøger via BaneDanmark muligheder omkring tidsbesparelser via signalgivning.

Omfattende korrigering i tur 414 omhandlende TUC, som er uacceptabel, og der arbejdes videre med at løse dette problem.

Overtidsbetaling over 5 minutter:

Nyhedsbrev fra Fremføring omtaler overarbejde over 5 minutter, dvs. min. 6 minutter er gældende, og strider ikke mod gældende aftaler, som er fra 1999.

Ad. 6)

Ingen bemærkninger

Ad. 7)

Intet regnskab da den nye kasserer endnu ikke har fået råderet over lokalgruppens midler – men gennemgang af udgifter siden generalforsamlingen.

Ad. 8)

  • Konstituering
  • Vedr. korrigeringer
  • Kommende medlemsarrangementer
  • Generalforsamlingen 2018 afholdes onsdag d. 24. januar
  • Personalia
  • Næste møde

Ad. 9)

Ved DJ´s ekstraordinære kongres i marts deltager Odense med Peter Kanstrup og Søren Kingo Jensen.

Aktivitetsudvalget har haft planlægningsmøde i dag og nærmere omkring arrangementer senere.

Ad. 10)

Informationsmateriale vedrørende valg til Tryghedsgruppen, omhandlende Henrik Horup, har hos nogle medlemmer været massiv. Udgiften til denne promovering afholdes af Tjenestemændenes Forsikring, som Henrik Horup er formand for. Udgiften afholdes, i henhold til de oplysninger vi har, af Tjenestemændenes Forsikring/Interesseforeningen.

 

2017-02-10T17:16:39+00:00 10 februar, 2017|