LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 1. september 2016

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 1/9 2016 kl. 8:00 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

Ordstyrer DV, referent SKJ

Add. 2)

Dagsorden godkendes

Add. 3)

Referat godkendes

Add. 4)

Svendborgbanen:

Der er stadig udfordringer på Svendborgbanen, hvor også materielsituationen stadig halter.

Disponeringsreglerne på Svendborgbanen er på plads og meldt ud til alle.

Der køres med mellemrum stadig med litra MG, når det er nødvendigt, og dette er ikke en holdbar situation. Vi afventer materielsituationen i Odense og ser frem til at få de nyeste MQ sæt i drift.

Turgruppen:

Gruppen har fået ny mand fra bestyrelsen, Morten Kruse Jørgensen, idet Danny Vøttrup har valgt at stoppe.

Ture / K 17:

KL J gennemgår status på turplanlægningen.

Der er infomøde med planlægningen den 6. september, hvor vores turgruppeformand Jesper Lismoes og PK deltager, og efter dette møde udsendes udkast til tjenester til turgruppemedlemmerne.

Opholds- og velfærdsfaciliteter på Odense depot:

Der arbejdes videre med ændring og forbedring af opholdsstuen, hvor det økonomiske i projektet foreløbig er godkendt af Ledelsen, hvis det kan laves for en fornuftig pris. Også projektet omkring kontorudnyttelsen i Odense arbejdes der videre med.

Ferie i ugerne 29 og 30:

LPO Odense havde i god tid forespurgt om muligheden for ekstra ferieplads til vores medlemmer, i forbindelse med Svendborgbanens totallukning, og dette var på det tidspunkt ikke muligt. Det viste sig dog senere at der var plads nogle enkelte dage alligevel, så man via tjenestefordelingen kunne søge fri.

Spørgsmål til tjenester og fejl i arbejdssedler:

Der er fokus på overtrædelser, også i forbindelse med brud på korrigeringsaftalen, og der opfordres til at melde tingene ind til LPO-kontoret.

Turrettelser k16-3:

Der var i forbindelse med denne rettelse ikke fra ledelsens side afsat tid nok til turgruppen, til at arbejde med tingene. Dette forhold er kritisabelt og påtalt fra LPO´s side.

Vi har i samme ombæring i bestyrelsen drøftet, at også korrigeringen af tjenester er nået til et uacceptabelt højt niveau, som faktisk overskrider gældende aftale, hvilket vil blive rejst på rette sted.

Personalia:

Efter at Kim Christiansen har forladt DSB, er der en ny mand i tur 409, Thomas Horndrup, der kommer fra tur 407. Ny i tur 407 er Lars Bollerup.

Ændringerne fremgår af turindplaceringens listen på LPO-opslagstavlen

Add. 5)

Intet til punktet

Add. 6)

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Saldoen på vores konto er dags dato kr. 138.432,16

Add. 7)

Lokalinfo punkter:

 

Svendborgbanen – aflysninger pga. personalemangel, vendinger i Stenstrup (nye disponeringsregler og fremtidig materielbenyttelse)

Fejl på arbejdssedler – opfordring til at overtrædelser af arbejdstidsaftalen og korrigeringsaftalen indmeldes

Turoplægning K17 og turmøde

Turgruppen – ændret konstituering

Farvel til Jesper Plesner, Kim Christiansen, Per Krog og Klimek

 

Add. 8)

Der er senere i dag fællesmøde med LPO Fredericia med deltagelse af formanden i LPO Korsør.

Jubilæum:

Dagen i dag den 1/9 har John Dyrhøj 25 års jubilæum og den 4/9 har Bjørn Jensen 25 års jubilæum i Statens tjeneste.

Vores fane tager til DJ-kongres.

Julefrokosten for LPO Odense foregår i år den 4/11 2016 i Hjallese forsamlingshus og togførere inviteres med, som noget nyt. Togpersonalet betaler selv for deltagelse.

 

2016-09-04T12:40:04+00:00 1 september, 2016|