Bestyrelsesmøde i LPO Odense, Mandag d.3/10 2016

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 3/10 2016 kl. 9:00 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

Ordstyrer MKJ, referent SKJ

Add. 2)

Dagsorden godkendes

Add. 3)

Referat godkendes

Add. 4)

Svendborgbanen:

Der er stadig stor offentlig fokus og opmærksomhed på banen, også på den politiske arena er der røre i tingene. I den forbindelse skal nævnes at der den 29/9 var møde i Trafikudvalget på Christi-ansborg. Dette udvalg besluttede at tage et togsystem ud og fremrykke det nye signalprogram til 2019.

Da lokalgruppen er modstander af serviceforringelser og da intet tyder på, at det nye signalsystem er klar i 2019, arbejder vi videre med nogle mere jordnære forslag til forbedring af driften af Svendborgbanen.

Turarbejde / turopbygning K17:

Lokalgruppen er enig om at turgruppen har lavet et godt stykke arbejde og turvalget er nu i gang og løber frem til den 10. oktober.

På turene 407 rammetur og 413 er der indgået aftale om dispensation for 50% aftenfrihed.

Det drøftes på mødet om det kan lade sig gøre at lave tursøgningen bedre, med hensyn til proce-duren. Det tager nu for lang tid at sende ting med postvæsenet og retur. Det vil blive luftet på en kommende generalforsamling om der skal arbejdes videre med dette.

Saldo overtid:

Der er en relativ stor mængde timer til afspadsering og på gammel UA-konto, som umiddelbart ser problematisk ud. Lokalgruppen vil gerne slå et slag for, at merarbejde afspadseres alternativt kon-verterer til opsparingsdage.

MTAPV:

Denne undersøgelse er for nuværende i gang og vi afventer resultatet.

Driftsportal til iPads:

En ny drifts-app til iPad er under udvikling, og den vil i samarbejde med testpersoner blive afprø-vet.

Add. 5)

Bemærkning omkring kvittering for MUS-samtaler, dette er ikke et krav.

Add. 6)

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Saldoen på vores konto er dags dato kr. 148.805,16

Add. 7)

• Svendborgbanen – fortsatte aflysninger og forsøg på dialog med det politiske system

• Turvalg og tursætning K17

• Fremtidig rekruttering

• Saldi afspadseringskonti, mv.

• Julefrokost 4. november

Add. 8)

Intet

 

2016-10-11T17:12:18+00:00 11 oktober, 2016|