LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 1. Sept. 2015

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 1. september 2015 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

MKJ ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

God arbejdsmoral på Odense depot:

De tidligere udarbejdede 3-5 guidelines udsendes efter LSU mødet d. 3. september, med mindre de kolliderer fuldstændigt med det arbejde, der er lavet i MTAPV arbejdsgruppen vedr. forbedring af den lokale arbejdsglæde.

Vedr. overarbejde og afvikling af overarbejde:

Der er opnået forståelse mellem LPO og Fremføring omkring retningslinjer for afvikling af opsparet overtid. Personer med mange uansøgte timer er kontaktet for individuel aftale om afvikling. Der er tilsyneladende akut personalemangel i Odense. Tjenestefordelingen anmoder jævnligt om hjælp, og der er indlånt personale fra Aarhus. Den kommende periode bliver presset pga. MG uddannelse, mv.

Lokalgruppebestyrelsen drøftede situationen og besluttede at følge situationen tæt.

Ture K16:

Tjenesterne K16 præsenteret på møde med turplanlægningen d. 26. august. I forbindelse med etablering af nyt Østfyns togsystem, kommer der mere regionaltogskørsel og mere MG til Odense. MG uddannelsen i Odense speedes derfor op med det mål at alle skal være uddannet inden udgangen af marts 2016.

Der afholdes medlemsmøde vedr. ture og tjenester K16 d. 15. september kl. 13.30.

Parkeringsforhold Odense:

Som følge af Banedanmarks beslutning om at forbyde parkering på perronen spor 8-10 er der opstået et akut behov for alternative løsninger. LPO Odense er af den opfattelse, at parkering i Odense er aftaledækket tilbage fra indflytningen i OBC i 2007, men er naturligvis indstillet på at finde brugbare løsninger.

Lokalgruppebestyrelsen drøftede de eksisterende muligheder, og et konkret tilbud fra DSB, og besluttede at fortsætte drøftelserne på LSU mødet d. 3. september.

Diverse drøftelser:

 • LPO Odense har modtaget henvendelse omkring SR spørgsmål i Baneeksamen. Mistanke om, at sværhedsgraden er steget. PK vil rejse dette på kommende uddannelsesudvalgsmøde medio september.
 • LPO Odense har modtaget klage fra medlemskredsen over, at der i højttalerne på OBC ved togaflysning kaldes ud med angivelse af personalemangel som årsag, selv om der er tale om nedbrud på materiellet. Lokalgruppebestyrelsen finder det uacceptabelt, at der “skydes” på personalet, og ikke den reelle årsag. Rejses på LSU mødet d. 3. september.

 

Add. 5)

 • Notat fra møde vedr. parkeringsforhold Odense st. d. 24. august
 • Notat fra møde med turplanlægningen vedr. K16 d. 26. august

Der var ingen kommentarer til notaterne.

Add. 6)

Saldo på Oplysningskontoen er 39.012,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 104.753,96 kr., og det samlede indestående i banken er 143.765,96 kr.

Udlæg i forbindelse med områdegruppens 1. maj arrangement i Kongens Have er indbetalt.

Add. 7)

Lokalinformationen for september 2015 indeholder bl.a.:

 • K16 – turopbygning og tur / medlemsmøde
 • Parkeringsplan Odense
 • Parkeringsforhold Odense st.
 • Opsparingsdage
 • LPO badge
 • Personer i sporet – problem ved arrangementer langs banen, ikke mindst i Tusindår skoven
 • Personalia
 • Aktivitetsudvalget – familiearrangement / julefrokost

Add. 8)

 • 1. maj 2016

 

   . Som det ser ud nu vi næste års fælles 1. maj arrangement i Odense, blive arrangeret af LPO Odense. Af praktiske hensyn vil det også blive sådan, at lokalgruppen enten lægger ud, eller modtager et forskud for områdegruppen. Der nedsættes et lokalt 1. maj udvalg med deltagelse af: SKJ, MKJ og PK.
 • Aktivitetsudvalget.

 

  Næste arrangement skulle have været en familie dag til Vissenbjerg Terrarium. På grund af svigtende tilmelding aflyses arrangementet. Aktivitetsudvalget vil på næste møde medio september drøfte fremtidige familiearrangementer.

 

Næste arrangement bliver julefrokosten som i år afholdes fredag d. 6. november. Invitation følger primo oktober.

 

 • LPO kontordage i efteråret:

 

  Pga. uddannelse, mv. passes LPO kontoret i uge 43, 45 og 46 delvist af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
2015-09-02T07:16:26+00:00 1 september, 2015|