Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 18. juni 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Afbud:

Danny Vøttrup (Syg)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt

Add. 3)

Godkendt

 

Add. 4)

Vedr. K15: Der sker en række ændringer lokalt i Odense K15, bl.a. som følge af ophør af kørsel med hoteltoget. Umiddelbart vil kørsel dog blive erstattet med anden kørsel, således antallet i tur – som det ser ud i dag – er det samme som i K14. Planlægning K15 er dog stærkt forsinket, da der fortsat er en række uafklarede punkter (f.eks. har DSB jo stadig ingen trafikkontrakt!). Det regionale turmøde er af samme grund udsat til efter sommerferien. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning, og udtalte beklagelse over, at hoteltoget ophører.

 

DJ grundkursus: MKJ havde bedt om at komme med på førstkommende DJ grundkursus, men dette er desværre blevet afvist pga. pladsmangel på kurset, da områdegruppe- og lokalgruppeformænd prioriteres forud for lokalgruppebestyrelsesmedlemmer. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning. MKJ søger igen næste år.

 

Arbejdsmiljørepræsentanter Odense / Korsør fra K15: LPO Odense er blevet orienteret om, at der fra 2015 er planer om at skære i antallet af AMIR, herunder at fjerne den ene AMIR i Odense / Korsør. Lokalgruppebestyrelsen er i dialog med de lokale AMIR om dette.

Langeskov station: Efter megen politisk hurlumhej ser det nu alligevel ud til at Langeskov station åbner i 2015. Datoen kendes ikke. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

 

Vedr. hvileværelser Odense: Der er fremsat forslag overfor AMIR om indkøb af ekstra tæpper til vores hvileværelser, således disse af hygiejniske grunde kan udskiftes / vaskes med jævne mellemrum. AMIR har nu meldt tilbage, at disse ekstra tæpper indkøbes. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

Varme førerrum: Vores AMIR – og Gruppe 3.2F (førerrumsgruppen) – har fokus på varme førerrum. Det er væsentligt, at den enkelte lokomotivfører er opmærksom på sikkerheden, da dyrekøbte erfaringer fra tidligere viser, at det kan være vanskeligt at udføre sikkerhedsarbejde med fuld koncentration i meget høje temperaturer. Der henvises i øvrigt til lokalinfo for juni.

 

Udstationering: LPO Odense har fået en henvendelse fra den lokale tjenestefordeling vedr. mulig udstationering til København (flextillæg). Lokalgruppebestyrelsen har svaret, at udstationering sker i henhold til de fremsatte ønsker K14. Lokomotivførere der er indplaceret i tur kan dog ikke tages ud af tur for at blive udstationeret, da et turvalg er bindende frem til næste turvalg.

Add. 5)

Følgende notater udsendt:

  • Notat fra LPO DSB ESU formøde d. 26. maj 2014

Der var ingen bemærkninger til dette notat.

Add. 6)

Regnskabet ikke fremlagt, da kassereren var fraværende pga. sygdom. Jf. regnskabets seneste opdatering d. 10. juni er indestående i banken = 132.142,08 kr.

 

Ny fanefod er indkøbt og leveret. Udgiften (ca. 1800 kr.) deles ligeligt med LPO DB Schenker Nyborg, jf. aftale herom.

 

LPO Odense har modtaget opgørelse fra LO Fyn vedr. samlet udgift til vores deltagelse i 1. maj arrangement. Prisen på 840 kr. var lidt lavere end først antaget.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for juni indeholder bl.a.:

  • Varme førerrum
  • K15 status – bl.a. Vestfyn
  • Rygeforbud i DSB 1. juli – genoptryk
  • Varme bremser MF
  • Kontordage uge 26-32 (inkl.)
  • Formanden holder ferie

 

Add. 8)

  • Aktivitetsudvalget: Næste arrangement bliver d. 20. september. Det bliver et familiearrangement til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum. Yderligere info følger via særskilt opslag. Den økonomiske ramme 2014 overholdes. Fremadrettet anbefaler Aktivitetsudvalget lidt færre årlige arrangementer, med en samlet økonomi på under 30.000 kr., hvilket er min. 6.000 kr. mindre end de to seneste år.
  • Torsdagskoncerter: Også denne sommer afholdes der torsdagskoncerter i Kongens Have. LO Fyn er medarrangør på disse koncerter og hovedarrangør torsdag d. 26. juni. Denne dag vil LPO Odense være LO Fyn behjælpelig på pladsen og i LO’s stand, idet både MKJ og PK deltager.
  • Kontordag LPO Odense uge 26, 27 og 32: KLJ afholder LPO kontordagene i uge 26 (d. 24. juni) og i uge 27 (1. juli). Kontordagen i uge 32 afholdes af SKJ efter aftale med tjenestefordeler. Mail udsendes når dato kendes.