Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15. januar 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

Deltagere:

  • Peter Kanstrup (PK), referent
  • Kent L Jensen (KLJ)
  • Søren Kingo Jensen (SKJ)
  • Morten Kruse Jørgensen (MKJ)
  • Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

KLJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Kværndrup ulykken: Havarirapporten er udsendt. Den indeholdt ikke anbefalinger, og var i det hele taget kortfattet. LPO har via 3.2 førerrumsgruppen fulgt op på den manglende folie på indersiden af frontruden. Det viste sig, at kun MQ 4127 havde folie på indersiden. Det forhold udbedres derfor straks. Havariet betyder yderligere pres på materiel-situationen i regionaltrafikken på Fyn. Der er dog p.t. forholdsvis langt mellem MR indsættelserne

Personaleparkering Odense ved forsyningsanlægget: LPO Odense har forespurgt om ledelsen er bekendt med, om P-pladserne føres tilbage til det oprindelige, men har endnu ikke modtaget svar. Tilsyneladende er det dog reetableret.

En lille overvejelse: Lokalgruppebestyrelsen drøftede det skriveri, der har været i kølvandet på en opfordring fra MKJ. Vi agter ikke at foretage os yderligere, men den del der vedrører anvendelse af midler i Aktivitetsudvalget vil blive berørt på generalforsamlingen.

Vedr. adgang til oplysninger via disponentknap: Der har været lidt forvirring om, hvem der havde ret til de oplysnin-ger, der kan indhentes via disponentknappen i ”LTD2-Tilmeldingside”. LPO Odense har insisteret på, at alle fungeren-de supervisorer, altså de der kører i supervisor tur, i reserven eller i reserverammeture, skal have adgang. Det har ledelsen tilsluttet sig, og forholdet skulle være bragt i orden.

Sammenfald af sikkerhedskulturdag og generalforsamling (og i øvrigt også MG uddannelse): Der har trods lovning på det modsatte været indkaldt til sikkerhedskulturdag, den dag LPO Odense afholder generalforsamling (22. januar). Dette er dog efterfølgende rettet. Der er desuden lokal MG uddannelse d. 22. januar, men det er aftalt at undervisnin-gen tilrettelægges, således de, der ønsker at deltage på generalforsamlingen, får mulighed for dette.

Forslag til OK 2015: Forslagene fra LPO’s overenskomstudvalget gennemgået. De vil, med enkelte uddybninger, blive præsenteret på generalforsamlingen d. 22. januar

ITV skærme / monitorer: Mundtlig orientering fra PK. Der er fortsat store problemer, og fejlretnings tiden er alt for lang. LPO Odense har inddraget Jernbanesikkerhed, men de har ganske enkelt valgt ikke at svare. LPO Odense påtæn-ker at tilskrive den nye underdirektør i Jernbanesikkerhed, og sagen vil desuden blive berørte på næste uges ordinære generalforsamling.

Er du en god lokomotivfører: Intern drøftelse på baggrund af skrivelsen fra Claus Falkenberg. Der vil være et indlæg i lokalgruppebestyrelsens beretning om dette.

Fejl på arbejdssedler: Intern drøftelse både på baggrund af en konkret sag, og en mere generel drøftelse. Det er væ-sentligt, at lkf får meldt fra hvis arbejdstidsreglerne, klargørings tider, eller lign. overtrædes. Kontakt Driftscenteret, forklar problem og insistér på, at de må finde en løsning. Man er naturligvis fortsat velkommen til at underrette LPO.

MTAPV: MTAPV 2013 er udsendt. Der er mange drøje hug fra medarbejderne til ledelsen. Lokomotivførerne i Odense har bedømt den lokale ledelse hårdt, med det dårligste og 3. dårligste resultat i Fremføring til følge. LPO Odense gør sig da nogle tanker, men afventer i første omgang, at der indkaldes til møde om MTAPV.

MG uddannelse: Den oprindelige søgerække fastholdes, men de lkf på søgelisten, der mangler MG, men kører i en tur uden MG, tages ikke ud tur. I stedet uddannes de lkf i MG tur, lkf i reserven og lkf i reserverammetur, der mangler uddannelsen (som udgangspunkt i nævnte rækkefølge).

Sommerferievalg 2014: Sommerferievalget forløb virkelig positivt, sidste mand der fik 2 uger i skolebørnenes ferie var I13, og J5 (6. sidste mand) lukkede skoleferien. Der var kun 4 personer som måtte tvangstildeles, 3 fik tildelt 1 uge og 1 fik tildelt 3 uger.

Vedr. SIN DSB cirkulærer 159, sikkerhedsmatricer, mv.: PK gav en mundtlig orientering omkring det p.t. noget kølige forhold mellem LPO / DJ og DSB Jernbanesikkerhed, bl.a. på baggrund af den horribelt nedladende holdning, ledelsen har udvist i denne sag. Jernbanesikkerheds nye underdirektør har dog tilkendegivet, at man ønsker en drøftelse.

Julehilsen: Der blev givet en julehilsen fra LPO Odense (vin og chokolade) til de 17 kollegaer, der var på job i hele tids-rummet kl. 18-19 d. 24. december, henholdsvis til de, der mødte ind i dette tidsrum.

Mail vedr. supervisor Odense fra MKJ: LPO Odense har på et møde omkring Klargøring Odense i oktober godkendt telefonen til supervisor, hvilket fremgår af information fra Olav til supervisor d. 16. oktober 2013, udsendt til samtlige daværende aktive supervisorer. Der har muligvis været en del misforståelser omkring anvendelse af telefonen, og MKJ’s skrivelse skal ses som et forsøg på at løsne op for den problemstilling. LPO Odense beklager, at MKJ har under-skrevet som LPO Odense og ikke som supervisor.

 

Add. 5)

  • Notat fra LPO DSB områdegruppebestyrelsesmøde d. 9. dec. 2013
  • Notat fra møde vedr. togbetjeningen af Vestfyn d. 2. januar 2014

 

Add. 6)

Årsregnskab er revideret og underskrevet. Indestående bank: 143.548,23 kr.

Budget 2014 fremlagt, gennemgået og godkendt.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for januar 2014 indeholder bl.a.:

  • Generalforsamling – praktisk info, herunder lidt om forslagene
  • Farvel til Peter Lenander

Yderligere lokalinformation for januar følger dagen efter den ordinære generalforsamling.

 

Add. 8)

Aktivitetsudvalget: Næste arrangement afholdes torsdag d. 30. januar. Det er denne gang ølsmagning. Arrange-mentet holdes i Pederstrup, og der er allerede nu en hel del tilmeldinger.

LPO Odense – generalforsamling 2014: Beretningen gennemgået. Generalforsamlings forslag gennemgået og drøf-tet. Forslag til tillidsvalgte gennemgået. Alle de praktiske forhold omkring generalforsamlingen gennemgået.