Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15/9 2017 kl. 08:00 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Simon Martin Knoth (SMK)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

 

Der var følgende dagsorden:

 

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4a: Konstituering og udvalgsbesættelse

4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. fællesdrev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

9.: Eventuelt

 

Ad. 1)

PK ordstyrer

SKJ referent.

 

Ad. 2)

Godkendt.

 

Ad. 3)

Godkendt.

 

Ad. 4a)

SMK er ny mand i bestyrelsen, indtrådt i stedet for Per Godsk Ottosen, der har skiftet til Fredericia depot.

Simon indtræder i feriekontrollen i Odense, sammen med Søren.

Forretningsorden for bestyrelsen i LPO Odense underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Ad. 4)

Svendborgbanen sendes i udbud sammen med Midt- og Vestjylland, samt Vejle-Struer (”Den Skæve”) i 2020.

LPO Odense arbejder for at medarbejderrettigheder respekteres ved en udlicitering, hvor DSB ikke længere skal køre, og en anden operatør kommer til. Dette gælder både virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og udlån af Tjenestemænd.

Der vil i den kommende lange tid sikkert være spørgsmål i medlemskredsen vedrørende udlicitering af Svendborgbanen, og lokalgruppen vil efter bedste evne forsøge at skaffe svar på disse.

 

Kollega netværkere:

Lokalgruppen hilser den nye gruppe af netværkere i Odense, Jan Nørrisgaard, Jakob Lindum og Claus Wang velkommen.

Vi vil i denne forbindelse gerne takke Jesper Lismoes og Kim Kyhn mange gange, for godt arbejde igennem mange år.

 

Korrigering af tjenester:

Der har været korrigeringer i tjenester, omhandlende tuc af tog 1604 og 7012, og i forbindelse med dette er aftalt en god kompensation til folk i tur 411 og 414, der var berørte af dette. Vi betragter derfor sagen som afsluttet.

Vedrørende fejl og mangler ved korrigering af tjenester, er det fortsat vigtigt at disse afleveres til lokalgruppen.

 

Præcisionsgruppen:

Lokalgruppen har undersøgt muligheden for at blive fuldgyldigt medlem af Præcisionsgruppen, og da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt, har vi takket nej til at deltage i disse møder.

 

Ferieplansystemet:

Der har været en konkret sag omkring en dag i uge 33, hvor et medlem stod på venteliste. Dagen blev ikke frigivet til søgning i Ferieplan for vedkommende, da en anden kollega slettede sin feriedag.

Feriekontrollen i Odense er opmærksom på sagen og på en evt. gentagelse, så vi fremover kan have tillid til Ferieplan.

 

Perronovergange Ringe (og andre steder) :

Der er tit mange farlige situationer i Ringe ved perronovergangen, hvor personer stadig går over/gør antræk til at gå over, selv om der nu er lavet en tunnel. Det er et problem lokalgruppen har rejst ved flere lejligheder, og vi venter med længsel på, at perronovergangene bliver lukket. Dette har tilsyneladende lange udsigter, og på baggrund af dette vil lokalgruppen gerne opfordre til, at man tyfonerer under indkørsel i Ringe, hvis man vurderer at der kan opstå en farlig situation. Hellere en gang for meget end for lidt. Opfordringen gælder selvfølgelig også andre farlige perronovergange.

 

Turvalg:

Turgruppen bygger ture op den 20. og 21. september.

Dato for afholdelse af turvalg udsendes på særskilt info.

 

Ad. 5)

Intet

 

Ad. 6)

Saldo dags dato: kr. 130.310,61

Der er kommet lokalgrupperefusion og udlæg fra 1. maj arrangement er kommet tilbage.

 

Ad. 7)

7.: Lokalinformation.

  • Ny konstituering og udvalgsbesættelse
  • Udlicitering Svendborgbanen
  • TRIT info skærme, mv.
  • Spadseretid KAK
  • Personalia
  • Kommende medlemsarrangementer – julefrokost

 

Ad. 8)

Julefrokost bliver holdt fredag den 10/11 2017 i Hjallese forsamlingshus, invitation kommer senere.

 

Afløsning på LPO kontoret:

Uge 40 og 41: MKJ / SMK

Uge 43:DG

Uge 45:SKJ

 

Lokalgruppen gennemgik forhold omkring næste ordinære generalforsamling. I den forbindelse meddelte Søren, at han – selv om han har været glad for arbejdet i bestyrelsen – ikke genopstiller, når hans valgperiode udløber januar 18.

 

LO Fyn afholder fyraftensmøder som måske kunne have din interesse, se linket:

http://lofyn.dk/se-de-spaendende-fyraftensmoeder-i-efteraaret/

 

Ad. 9)

Intet