Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 11 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV) – fra kl. 12:30

Morten Kruse Jørgensen (MKJ) til kl. 13:30

Søren Kingo Jensen (SKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.
2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer. SKJ referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

 

Svendborgbanen:

Der har været aflysninger pga. sygemelding og personalemangel. DSB er måske kommet til den konklusion at vi har personalemangel.

 

Vendinger i Stenstrup:

Dette forekommer desværre stadig. Der er tilsyneladende en stigende forståelse – bl.a. i ministeriet – for, at der er behov for at kigge på infrastruktur mv.

 

Adgangsforhold i Kværndrup:

Forholdene på stationen blev drøftet og også det faktum, at perron ved spor 1 stadig er ”ude af drift”.

Forholdene bør bringes i orden, også med hensyn til et varslingsanlæg på stationen.

 

Vinterferieaftale og vinterferievalg:

Der blev af LPO forhandlet en god ferieaftale til gavn for de fleste, og de uger der lukkede i Odense, lukkede sent.

 

Der var ønske fra vores side om ekstra ferierækker i sommeren 2016, mens Svendborgbanen er spærret i uge 29-30. Dette er afvist af lederen af Planlægning.

LPO har fået oplyst, at evt. overskydende ressourcer i Odense primært skal anvendes til at dække produktion i København på flextillæg.

 

Sporombygning Østfyn + Odense:

Der blev i denne forbindelse indgået en aftale om en kompensation for pauseophold i Nyborg og ændringer af tjeneste senere end 120 timer.

 

Parkering af togsæt i spor 6:

Der er af vores gode arbejdsmiljørepræsentant i Odense gjort opmærksom på, at der ikke stilles togsæt til parkering i spor 6 vest, da der ikke er nogen adgangsvej hertil.

 

iPads:

Der har været nye udfordringer med iPads, bl.a. indholdet i DDR, der ikke nødvendigvis placeres i de rigtige ”mapper”.  Det er problematisk set fra en sikkerhedsvinkel og LPO ser med stor alvor på dette og har rejst problematikken over for DSB Sikkerhed.

 

Add. 5)

 

Notat fra områdegruppebestyrelsesmødet d. 25. maj:

Der var bemærkning til revidering af Lkf-K aftaler, hvor der arbejdes på sammenskrivning af eksisterende aftaler.

 

Add. 6)

 

Regnskabet fremlagt, gennemgået og godkendt. Saldoen er kr. 132.264,21

 

Økonomi og udlæg omkring 1. maj arrangementet gennemgået. Der er fortsat udlæg som ikke er betalt, omvendt har vi endnu ikke fået en regning fra og betalt til LO Fyn.

 

Add. 7)

 

Lokalinformation:

  • Tonni Stott
  • Formandens sommerferie
  • Fejl på arbejdssedler indmeldes – manglende afløsning og klargøringstider
  • Aftale om kompensation for ikke godkendt pauselokale i NG og ændringer senere end 120 t
  • Svendborgbanen – Kværndrup spor 1 og flere MQ togsæt
  • ekstra feriepladser til depotet i sommeren 2016

 

Add. 8)

 

Peter Kanstrup har sommerferie i ugerne 29, 31 og 32, og næstformanden passer LPO-kontoret.

 

LO Fyn – torsdagskoncert. LPO-Odenses bestyrelse yder hjælp i det omfang det er muligt.