Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 9. november 2015 kl. 14.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ) – fra kl. 15.15

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.
2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

MTA: MTAPV for Odense 2 og 3 drøftet. Resultatet er opsigtsvækkende. LPO Odense vil naturligvis søge at påvirke den opfølgende proces. LPO Odense går ud fra, at der i ledelsen er opmærksomhed på, at en så ringe MTA kræver nogle omfattende løsninger, og håber på, at der – i modsætning til tidligere år – er forståelse i ledelsen for, at løsninger der batter noget, omfatter mere end et par nye slides til opslagstavlen og de er næppe gratis.

 

Ture: Turvalg / tursætning K16 er slut. Den sidste ledige turplads i tur 411 blev besat i 2. runde turvalg. P.t. kører processen med fastholdelse af foranstående turønsker. Der er en meget stor udfordring omkring weekendfrihed lige / ulige uger, hvor der er en stor skævvridning i reserven. LPO Odense vil i første omgang tage en drøftelse omkring løsningsmuligheder med Turgruppen, gerne med udgangspunkt i, at de kollegaer, der ikke har behov for at prioritere weekenden, opfordres til at undlade prioritering. Højtidsture for såvel lkf i fast tur, som reserven, er udsendt.

Vedr. korrigeringer. Der er forsat en del fejl og mangler. Lokalgruppebestyrelsen drøftede procedure for henvendelse til og samarbejde med Korrigeringscenteret. Det skal afklares med Turgruppen, hvem der gør hvad.

 

Parkering i og omkring OBC: Der er fra LSU udsendt en retningslinje for parkering i og omkring OBC, herunder en opfordring til at modvirke problemet med manglende parkeringsplads i OBC, ved at parkere i indhegningen ved forsyningsanlægget, når man møder ind til kursus deltagelse. LPO Odense opfordrer de af vores medlemmer, der kører i bil, til at støtte op om retningslinjen, om ikke andet så fordi det også kommer én selv til gode, når man møder ind i det tidsrum, hvor der er mangel på parkeringspladser.

 

Svendborgbanen: Lokalgruppebestyrelsen drøftede driftssituationen på Svendborgbanen og DSB’s ageren i denne sag. De næste 3 uger kører der ikke MG på banen pga. løvfald. Det er i skrivende stund uvist om tiltaget har den ønskede effekt i forhold til regulariteten.

Der har været en sag om togaflysning pga. lokomotivførermangel, men hvor det blot var fordi lkf var disponeret til andet arbejde. Hændelsen er bekræftet af driftscenteret og rejst over for vores direktør, da hændelsen indikerer, at driftscenteret ikke har forstået alvoren i de problemer, der er på Svendborgbanen.

Også forslaget omkring gennemkørsel i Stenstrup Syd og Svendborg Vest på vej mod Svendborg, som alternativ til vendinger i Stenstrup, volder åbenbart problemer i driftscenteret, idet de tilsyneladende havde fået opfattelse af, at der også skulle køres igennem på vej retur til Stenstrup. LPO Odense følger driftssituationen på Svendborgbanen tæt og forbeholder sig ret til at involvere eksterne parter, hvis forholdene ikke bedres.

 

Sommerferievalg 2016: Alle informationer vedr. sommerferievalget 2016 er nu udsendt. Ferieaftalen er også ved at være på plads (mangler dog i skrivende stund underskrift). Ferieprocenten i højperioden er i lighed med sidste år 22 %. Bemærk at sommerferievalget i år løber over kun 3 dage fra d. 2. til 4. december.

 

Supervisorrummet: I forsommeren indgik LPO Odense og AMIR Odense aftale med den lokale ledelse omkring en minirenovering af supervisorrummet. Her 6 måneder efter er denne minirenovering fortsat ikke gennemført. LPO Odense tager på den baggrund endnu engang kontakt til den lokale ledelse med henblik på en snarlig afklaring.

 

Add. 5)

  • Notat fra ekstraordinært områdegruppebestyrelsesmøde d. 2. november

Der var ingen kommentarer til notatet.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt og godkendt. Saldo på Oplysningskontoen er 41.212,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 110.492,36 kr., og det samlede indestående i banken er 151.407,36 kr. Der mangler i skrivende stund afregning med Hjallese Forsamlingshus angående vores julefrokost.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for november 2015 indeholder bl.a.:

  • MTA
  • Sommerferievalg 2016
  • Parkeringsforhold Odense st.
  • Svendborgbanen – driftsproblemer / rettidighed
  • Generalforsamlingen 2016

 

Add. 8)

  • LPO kontordage, mv.: lokalgruppeformandens fravær (uddannelse, mv.) vil LPO kontordagene i ugerne 2 og 3 blive afholdt af SKJ.
  • Generalforsamlingen 2016: Afholdes fredag d. 29. januar kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Inviterede gæster er som tidligere år, dvs. LPO DSB’s daglige ledelse, og lokalgrupperepræsentanter fra Fredericia, Nyborg og Korsør. Forslag til generalforsamlingen skal, jf. vedtægterne indsendes senest d. 21. januar kl. 12.