Forberedelsestid lokomotivfører kørelærere

 

I forbindelse med arbejdet med den nye efteruddannelse EUM5 og det forhandlingsforløb, der for et lille års tid siden var forud for aftalen om Robust DSB, blev det besluttet at flytte kørelærernes forberedelsestid forud for EUP fra efteruddannelsesaftalen til kørelæreraftalen, således al afregning, mv. for kørelærere var samlet et sted.

 

Forhandlingsforløbet viste også, at der var enighed mellem parterne om, at der naturligvis – uagtet forberedelsestiden blev flyttet ud af efteruddannelsesaftalen – fortsat skulle være tid til forberedelse, hvilket blev bekræftet af Togdrifts forhandlingsleder på mail dagen før aftalen om Robust DSB blev skrevet under tilbage i april.

 

Omfanget var der dog ikke enighed om, idet ledelsen ikke kunne tilslutte sig LPO’s forslag om, at forberedelsestiden uændret skulle være 1 dag pr. litra pr. år, hvilket på det tidspunkt måske ikke var så underligt, idet indholdet i den praktiske efteruddannelse (EUP) på det tidspunkt slet ikke var lavet. Der var dog enighed om, at der skulle være den ”fornødne” forberedelsestid.

 

For at få tidsfastsat ”fornøden” har LPO flere gange søgt en afklaring i Uddannelsesudvalget. På mødet i november anerkendte ledelsen behovet for en afklaring og på opfordring tilsendte vi vores input.

 

Stor var vores undren, da ledelsen d. 4. januar – efter aftalens ikrafttræden (d. 1. januar 2018), uden yderligere drøftelse og efter de første kurser var indkaldt – meddelte, at de nu havde fastsat forberedelsestiden til 1 dag pr. kørelærer pr. år, uanset hvor mange litra vedkommende skal undervise i.

 

LPO meddelte på den baggrund, at vi forventede, at der snarest ville blive indkaldt til et afklarende møde, hvor kørelærernes forberedelsestid kunne drøftes. Vores henvendelse var endda ledsaget af et nyt oplæg til drøftelse. Men trods flere forsøg på at aftale en snarlig mødedato, har ledelsen afvist, og i stedet blot henvist til, at emnet kan drøftes på næste ordinære uddannelsesudvalgsmøde ultimo februar, altså knap 1½ måned efter vores oprindelige henvendelse.

 

LPO er af den opfattelse, at optimal forberedelse for den enkelte kørelærer er afgørende for et vellykket EUP kursus. Gode drejebøger gør det ikke alene, slet ikke, hvis kørelæreren ikke har den fornødne tid til at sætte sig ind i deres indhold.

 

Vi ærgrer os over ledelsens arrogante og afvisende holdning. Den sætter ikke bare samarbejdet på en alvorlig prøve, men fører i værste fald til, at det ønskede løft af den praktiske efteruddannelse udebliver. De gener, det måtte give for driften, skal ledelsen imidlertid ikke komme til lokomotivpersonalet med. Skal der udpeges en skyldig, må vi i stedet henvise til Telegades spejle.