Vedr. beslutninger på LPO DSB’s generalforsamling d. 24. april 2018

 

Jf. LPO DSB medlemsinformation nr. 5-2018 afholdt Områdegruppen ordinær generalforsamling d. 24. april i Brande. Referatet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Søren Max Kristensen fremlagde den ca. 30 min lange mundtlige, som efter nogen debat blev enstemmig godkendt af de delegerede.

 

Herefter blev områdegruppens økonomiske nøgletal for 2017 (og 2016), som foreskrevet i vedtægterne, fremlagt til orientering af områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstand.

 

Næste punkt var behandling af indkomne forslag. Der var i alt 6 indkomne forslag. De 3 første omhandlede vedtægterne:

Forslag vedr. anvendelse af urafstemning ved valg af fællestillidsmand (områdegruppeformand blev nedstemt.

Forslag vedr. præcisering af LPO’s informationspolitik blev vedtaget.

Forslag omkring ændring af vedtægternes bilag 3 – lokalgrupper – blev justeret, da LPO Korsør er nedlagt.

3 næsten enslydende forslag vedr. organisering af gruppeledere uden for LPO, men fortsat i DJ, blev behandlet samlet. Forslagene blev nedstemt.

 

Under punktet valg var der genvalg til områdegruppenæstformand, Jan B Danielsen og områdegruppekasserer, Hans S Merstrand. Der var desuden genvalg til de to hovedbestyrelsessuppleanter, Hans Schøn Merstrand og Peter Kanstrup, til de bilagskontrollant, Lars Brian Møller, LPO København. Der var til gengæld nyvalg på den anden bilagskontrollantpost, hvor forsamlingen valgte John Heilskov, LPO Struer og ny bilagskontrollantsuppleant blev Dennis Glad, LPO Odense.

 

Under punktet afslutning var der indlæg fra de inviterede gæster fra DJ, TPO DSB, og LPO S-tog, herunder et længere indlæg fra forbundsformand, Henrik Horup.

 

Generalforsamlingen – som havde faglig sekretær i DJ, Carsten M Olesen, som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, 3 timer 45 min.