Referat Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 19. februar 2015

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 19. februar 2015 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

                             1.: Valg af ordstyrer og referent.                                                                                                                                                 2.: Godkendelse af dagsorden.

                             3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

                             4.: Konstituering

5.: Sager til behandling, jf. Q-drev                         

                             6.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

                             7.: Økonomi.

                             8.: Lokalinformation.

                             9.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

 • Konstituering og udvalgsbesættelse fortsætter uændret.
 • Næstformand: KLJ
 • Aktivitetsudvalg: MKJ (ansvarshavende) + PK
 • Feriekontrol: SKJ (ansvarshavende) + PK
  • Turgruppen: DV (bestyrelsesudpeget turrepræsentant). Turgruppen oplyser, at Palle Christensen bliver turgruppeformand.
  • Forretningsordenen fortsætter uændret

Forslag til det fremtidige bestyrelsesarbejde og møderække 2015-2016 blev gennemgået og godkendt. I konsekvens heraf afholdes den ordinære generalforsamling 2016 fredag d. 29. januar (2016).

 

Add. 5)

Den gode lokomotivmandsgerning: Hidtidige tiltag gennemgået. Der er i Områdegruppen fokus på flere punkter, og lokalt har vi besluttet at finde nogle punkter, der giver mening lokalt hos os. Rigtig mange har givet positive tilkendegivelser omkring fokus på den gode lokomotivmandsgerning: Sikkerhed, materielhåndtering, rettidighed og kundeservice i lige præcis den rækkefølge. Vi opfordrer til, at man går med badgen med det nye logo, hvilket mange allerede gør.

Lokalgruppebestyrelsen besluttede at tage kontakt til en række nøglepersoner på depotet i nær fremtid.

 

Ture / tjenester: Der har været en del usikkerhed omkring arbejdet i Turgruppen pga. formandsskifte i Turgruppen og diverse nyvalg. Det er dog lykkedes Turgruppen at få gennemset og godkendt ændringerne til K15-2A.

Lokalgruppebestyrelsen takker Jesper Lismoes for hans indsats i den periode, hvor Turgruppen var uden formand.

 

Handicapkørsel ny MQ: LPO Odense har nu endelig fået svar i denne sag, men svaret er ikke fyldestgørende, da der mangler en forholdsordre til lokomotivføreren.

Lokalgruppebestyrelsen har bedt virksomheden udarbejde en forholdsordre.

 

Urafstemning vedr. kasserer: Valget er nu afsluttet. Danny Vøttrup fik 52 stemmer og Mogens Carlsen fik 28. DV fortsætter som kasserer i lokalgruppen.

Lokalgruppebestyrelsen tog resultatet til efterretning.

 

Opfølgning generalforsamling: Lokalgruppebestyrelsen havde en længere drøftelse omkring hændelser og beslutninger på den ordinære generalforsamling d. 29. januar, herunder en henvendelse fra et medlem vedr. procedurer. Jf. drøftelse på generalforsamlingen undersøges det, hvad prisen er på et nyt fanemærke, og hvorledes LPO DB Schenker Nyborg forholder sig til dette. Desuden arbejdes der videre med et forslag om at afholde medlemsmøder.

Referatet fra generalforsamlingen er underskrevet af dirigenten og referenten og udsendt.

 

Parkering Odense spor 1, mv.: LPO Odense har modtaget underretning om, at oprangeringen i Odense er ændret, så der ikke længere parkeres MF i spor 1. Der er i øvrigt fortsat en mere generel drøftelse omkring parkering i Odense, som tilsyneladende er vanskelig at håndtere fra P-risten i Fredericia.

Lokalgruppebestyrelsen arbejder videre med dette med afsæt i beslutning på generalforsamlingen d. 29. januar vedr. parkeringsplan Odense.

 

Vedr. ”ny” PC til nøglepersoner: Et antal personer på depotet, som har en række administrative funktioner, som vurderes ikke at kunne udføres på en iPad, har modtaget en ”ny” PC, der på sigt skal erstatte den eksisterende PC.

Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Opholdslokaler, mv. Odense: LPO Odense har spurgt ind til, hvorvidt der på hvileværelserne er højttaler udkald ved evakuering. Dette testes i forbindelse med testen d. 24. februar.

Der er købt og installeret nyt TV på opholdsstuen. Der er nogle udfordringer med kvaliteten på visse kanaler. Lokalgruppebestyrelsen har bedt den lokale ledelse om en løsning på dette problem.

 

Add. 6)

 • Notat fra LSU møde d. 16. februar.

Der var ingen bemærkninger til dette notat.

 

Add. 7)

 • Oplysningskontoen genetableret. Åbningssaldoen er på 37.712,00 kr. Beløbet fremkommer ved at tillægge 4 kr. pr. medlem pr. md. til det indestående beløb, da kontoen blev lukket i marts 2012.
 • Saldo på foreningskontoen er herefter: 99.537,81 kr., og det samlede indestående i banken er 137.249,81 kr.

 

Add. 8)

Lokalinformationen for februar 2015 indeholder bl.a.:

 • Den gode lokomotivmandsgerning
 • Afsætning af passager uden ly for vejr og vind
  • LPO Badges
  • Konstituering
  • Status på nye førerstole – genoptryk
  • Generalforsamlingen 2015 – opfølgning
  • Aktivitetsudvalget – Bowlingarrangement / hockeyarrangement

 

Add. 9)

 • Aktivitetsudvalget arrangerer hockey i Ringe Hallerne d. 18. maj. Arrangementet holdes sammen med vores kollegaer hos DB Schenker i Nyborg. Selv om der er længe til d. 18. maj, opfordrer vi allerede nu til, at må snakker med kollegaerne om at få dannet nogle hold, som kan give gutterne fra Nyborg kamp til stregen.
 • Revideres og ophænges ved LPO kontoret.
 • maj 2015 i Odense. Alle landets LPO grupper samles i år i Kongens Have i Odense. LPO Odense har i den anledning nedsat en arbejdsgruppe bestående af SKJ, MKJ og PK som vil forestå væsentlige dele af den praktiske planlægning.
2015-02-19T13:50:13+00:00 19 februar, 2015|