Referat Bestyrelsesmøde Lpo Odense 19-6

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt fredag d. 19. juni 2015 kl. 9.00 på LPO kontoret i Odense

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

God arbejdsmoral på Odense depot:

Lokalgruppebestyrelsen har siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet med dette emne, og haft nogle forslag / ideer til retningslinjer i høring blandt en del af medlemskredsen. Resultat fremlægges på dagens medlemsmøde.

Lokalgruppebestyrelsen ser frem til dagens fremlæggelse og drøftelse og håber at kunne præsentere 3-5 retningslinjer for god arbejdsmoral på Odense depot.

Parkeringsplan Odense:

Der afholdes medlemsmøde om dette punkt i dag. Lokalgruppebestyrelsen vil her sætte fokus på muligheder og konsekvenser i forhold til evt. fremtidig lokal håndtering af parkeringsplanen. I den anledning er lokalgruppeformand, Morten Schroll Kristensen, LPO Aalborg inviteret til at komme og fortælle om supervisorfunktionen i Aalborg, som har ansvaret for den lokale parkeringsplan.

Lokalgruppebestyrelsen ser frem til dagens drøftelse.

Den gode lokomotivmandsgerning:

Lokalgruppebestyrelsen opfordrer i øvrigt fortsat til, at man viser sin opbakning til fællesskabet og går med badgen med det nye logo. Mangler du én, har vi stadig nogle liggende på LPO kontoret

Ekstra ferierækker i skolebørnenes sommerferie:

Der er aftalt ekstra ferierækker i skolebørnenes sommerferie. Som vedtaget på den ordinære generalforsamling blev disse i første omgang tilbudt til de medlemmer, der ikke havde mulighed for at søge 2 uger i skolebørnenes ferie ved sommerferievalget. Herefter blev de, der stod på venteliste, rykket indenfor norm, og d. 9. juni blev de resterende dage frigivet til fri søgning.

Lokalgruppebestyrelsen glædede sig over, at det igen i år har været muligt at tilbyde ferie til alle i skolebørnenes sommerferieperiode.

Turrettelser, turmøde / turoplægning K16, herunder MG kørsel på Svendborgbanen, mv. og uddannelse i MG / MP:

Jf. information fra 28. maj, er det muligt i forbindelse med de to kommende turrettelser, at få hjælp ved den lokale tjenestefordeler, hvis man mener, at rettelsen af møde / sluttid er et problem.

Vedr. K16 er det besluttet, at afholde medlemsmøde forud for turopbygningen d. 15. september. Indkaldelse følger.

I K16 forventes rigtig meget MG kørsel i regionaltrafikken på Fyn. Der gennemføres derfor så meget MG uddannelse i Odense, som muligt, formentlig to hold allerede i efteråret.

Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning

Diverse orientering:

 • LPO Odense har modtaget opgørelse over skyldige UA timer for 2014-2015. Antallet er faldet markant siden sidste år, men er stadig højere end ønsket.
 • EA implementeringsplanen er forsinket. Uvist hvornår EA kan indsættes i tilstrækkeligt omfang i Ringsted togene.
 • Der er stadig enkelte lkf i Odense, der mangler GSM-R uddannelse. Jf. Fremførings nyhedsbrev fra januar, skal DSB sørge for at disponere sig ud af det problem, så lkf uden GSM-R uddannelse ikke skal fremføre tog med den nye radio, før de er uddannet.

 

Lokalgruppebestyrelsen tog punkterne til efterretning

Add. 5)

 • Notat fra møde med LPO DB Schenker Nyborg 6. maj, herunder drøftelse af fremtidige fanemærker
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmødet d. 19. maj
 • Notat fra LSU mødet d. 3. juni

Der var ingen kommentarer til notaterne.

Add. 6)

Saldo på Oplysningskontoen er 38.912,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 81.654,46 kr., og det samlede indestående i banken er 120.566,46 kr. LPO Odense har lagt ud for områdegruppens 1. maj arrangement i Kongens Have. Derfor er indestående bank lidt lavere end i sidste måned. Det forventes, at områdegruppen returnerer udlægget i indeværende måned.

Add. 7)

Lokalinformationen for juni 2015 indeholder bl.a.:

 • Retningslinjer for god arbejdsmoral ved Odense depot
 • Parkeringsplan Odense – opfølgning på medlemsmødet
 • Ekstra ferierækker i skolebørnenes sommerferieperiode
 • Fanemærker
 • Personalia – farvel til Gert Suckow og Skjold Blach
 • Lokalgruppeformanden holder sommerferie
 • Aktivitetsudvalget – familiearrangement
 • Næste møde – inkl. god sommer

Add. 8)

 • Aktivitetsudvalget.

 

   Næste arrangement er en familiedag i Vissenbjerg Terrarium. Arrangementet holdes af to omgange, lørdag d. 19. september, henholdsvis lørdag d. 26. september. Tilmeldingsliste ophænges snarest.
 • Kontordage under formandens ferie

 

  . Der afholdes kontordag følgende dage under formandens ferie. Onsdag d. 24. juni (KLJ), mandag d. 29. juni (DV) og mandag d. 6. juli (MKJ).
2015-06-19T14:15:51+00:00 19 juni, 2015|