Referat bestyrelsesmøde LPO-Odense, Torsdag d. 26 marts 2015

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 26. marts 2015 kl. 10.15 på LPO kontoret i Odense

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

Den gode lokomotivmandsgerning: Den lille LPO folder med arbejdstidsregler, mv. er udsendt. Der er en del positive tilbagemeldinger fra medlemskredsen selv om folderen indeholdt en mindre fejl, som er rettet på medlemsinformati-on 7-2015. Drøftelse af kommende lokale tiltag, herunder drøftelse af det tiltagende pres på lokomotivpersonalet, både i driften (f.eks. forstyrrende opkald under kørsel vedr. tog til tiden) og flere andre forhold. Lokalgruppebestyrel-sen opfordrer fortsat til, at man viser sin opbakning til fællesskabet og går med badgen med det nye logo.

Ture / tjenester: Der kom kun én indmelding om manglende rangertid, jf. tidligere skriveri herom. Pågældende tid (2857 lørdag) er rettet i tjenesten. Der var d. 10. marts en prøvekørsel med MG i Ringe togene. Dette forløb tilsynela-dende fornuftigt. Efterfølgende har “Driften” indsat MG i en del tog på Svendborgbanen som erstatning for en havare-ret MQ.

Lokalgruppebestyrelsen har endnu ikke modtaget en officiel underretning om indsættelse af MG på Svendborgbanen, men følger udviklingen nøje.

Langeskov station: Arbejdet med etablering af Langeskov station er nu i gang. Stationen ventes åbnet september 2015, og transportministeren lovede i sin tale i forbindelse med “første spadestik”, at stationen betjenes lige så snart den er færdig. Det er dog fortsat usikkert hvilken betjening, der bliver tale om.

Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Handicapkørsel ny MQ: Så kom der endelig – i Fremførings seneste nyhedsbrev – en forholdsordre til lokomotivperso-nalet, såfremt vi står med en kørestolsbruger med billet til et tog (herunder ny MQ), som ikke kan medtage kørestols-brugeren. Forholdsordren er at kontakte DCDK som sørger for taxibefordring.

Lokalgruppebestyrelsen betragter – efter 9 måneders skriverier – sagen som afsluttet.

Klage over referat ordinær generalforsamling: Lokalgruppebestyrelsen har modtaget en klage over referatet fra den ordinære generalforsamling. Klagen er delvist imødekommet med en tilhørende beklagelse fra referenten.

Parkeringsplan Odense: Jf. beslutning på den ordinære generalforsamling arbejder lokalgruppebestyrelsen p.t. på en analyse af muligheder og konsekvenser i forhold til fremtidig lokal håndtering af parkeringsplanen.

Lokalgruppebestyrelsen påtænker at orientere medlemskredsen på et medlemsmøde, når analysen foreligger.

Ny arbejdsmiljørepræsentant: Søren Andersen blev valgt til ny arbejdsmiljørepræsentant.

Lokalgruppebestyrelsen ønsker tillykke med valget og har allerede inviteret Søren til et nært samarbejde.

Højtidstur reserven: Jf. beslutning på den ordinære generalforsamling ønsker medlemskredsen, at den hidtidige pro-cedure for udsendelse af højtidstur for reserven fortsætter.

Lokalgruppebestyrelsen har d. 27. februar underrettet den lokale ledelse om, at vi på den baggrund forventer, at den hidtidige procedure (udsendelse af højtidstur ultimo oktober) fortsætter uændret.

Vinterferievalg: Afholdes tirsdag d. 5. maj. Søgelisten ophænges / udsendes snarest. Ferienormen er endnu ikke på plads, da vinterferieaftalen først forventes underskrevet medio / ultimo april.

Add. 5)

Notat fra områdegruppebestyrelsesmødet d. 24. februar

Notat fra LSU møde d. 25. marts

Der var ingen bemærkninger til notaterne.

Add. 6)

LPO Odense afventer tilbagemelding fra LPO DB Schenker, Nyborg vedr. nyt fanemærker til deres side af fanen.

Saldo på Oplysningskontoen er 37.712,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 90.438,91 kr., og det samlede inde-stående i banken er 128.150,91 kr.

Add. 7)

Lokalinformationen for marts 2015 indeholder bl.a.:

Den gode lokomotivmandsgerning – brug badgen

Ny arbejdsmiljørepræsentant – velkommen til Søren

Vinterferievalg

Afvikling af restferie / ferietimer

Aktivitetsudvalget – hockeyarrangement

Add. 8)

Bestyrelsesmøder LPO sommeren 2015. Datoer tilpasses, da der er nogle vanskeligheder med frihed til møderne.

Aktivitetsudvalget. Bowlingarrangementet d. 18. marts forløb godt med et stort fremmøde. Der mangler fortsat betaling fra en enkelt deltager. DV rykker for beløbet. Aktivitetsudvalgets næste arrangement er hockey i Ringe Hallerne d. 18. maj, som holdes sammen med vores kollegaer hos DB Schenker i Nyborg. Meld dig til så vi kan få dannet nogle gode hold, der kan give gutterne fra Nyborg kamp til stregen.

1. maj 2015 i Odense. Alle landets LPO grupper samles i år i Kongens Have i Odense. LPO Odense har i den anled-ning nedsat en arbejdsgruppe bestående af SKJ, MKJ og PK som vil forestå væsentlige dele af den praktiske plan-lægning. Medlemskredsen opfordres til at møde talstærkt op. I øvrigt henvises til LPO medlemsinformation 8-2015.

2015-03-26T15:08:42+00:00 26 marts, 2015|