LPO Odense_referat fra bestyrelsesmøde 14/3-2017

Referat fra:
Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 14/3 2017 kl. 09:00 på LPO kontoret

Deltagere:
Peter Kanstrup (PK),
Morten Kruse Jørgensen (MKJ)
Per Godsk Ottosen (PGO)
Dennis Glad (DG)
Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

​1.: Valg af ordstyrer og referent.​2.: Godkendelse af dagsorden.
​3.: Godkendelse af referat fra sidste møde
​4.: Sager til behandling, jf. Q-drev
​5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev
​6.: Økonomi.
​7.: Lokalinformation.
​8.: Opgaver / kommende planlægning
9.: Eventuelt

Ad. 1)
MKJ ordstyrer
SKJ referent.

Ad. 2)
Godkendt.

Ad. 3)
Godkendt.

Ad. 4)
Problemer med IC-4 ( litra MG ), tab af hydraulikpumper, der gør at DSB har valgt at tage togsættene ud til særligt eftersyn og grounde dem indtil videre.
Mobning på arbejdspladsen:
Der er udsendt en skrivelse fra DSB og Arbejdsmiljøgruppen omhandlende problematikken omkring mobning på arbejdspladsen og håndtering af samme. Den udspringer af MTA, hvor det har været et vigtigt emne, så det har været magtpåliggende at tage aktion på problemet.
Opfølgning på LSU-emne vedrørende ønske fra LPO´s side om nye stole til briefingrummet. Der arbejdes videre med leverandør og stolemodeller. Plastikjuletræ og pynt indkøbes af LPO Odense og betales af DSB.
Tritinfoskærmen ønskes af LPO Odense til permanent visning, Tritinfo fra Pallas, og der arbejdes videre med et løsningsforslag til det kommende LSU-møde, også forslag til yderlige informationsskærme ved briefingrummets udgang, jævnfør generalforsamlingsbeslutning i 2017.

Vedr. korrigering af TUC, p.g.a. 1604 og 7012 er der ikke svaret på henvendelse omkring dette, og der bliver rykket for svar. Svares der ikke vil det blive anmeldt som aftalebrud.

Overtid i forbindelse med sikkerhedskulturdag:
Det ser ud som om at DSB ikke har overholdt kursusaftalen, i forbindelse med beregning af overtid, dette forhold undersøges centralt, da det sandsynligvis berører alle depoter.

Ad. 5)
Få kommentarer omkring notat fra LSU-mødet og uddybning af emner fra deltagere fra LPO Odense.

Ad. 6)
Vores kasserer Dennis Glad har nu fået adgang til kontoen.
Saldo er dags dato kr. 120.214,16

Ad. 7)

• Vedr. korrigeringer
• Vedtægtsfolder og ferieregler udsendt
• Mobning på arbejdspladsen
• Kommende medlemsarrangementer – opfølgning

Ad. 8)
Drøftelse omkring it-strategi i LPO,
Det undersøges om områdegruppen kan/vil udarbejde en app til LPO DSB.
Vi afventer afklaring omkring dette inden vi lokalt beslutter os for retningen/formen for it-formidling i Odense.

Ad. 9)
Spørgsmål omkring udsendt mail med hensyn til opdatering af iPad, e-learning?
Det undersøges om der er aftalt noget i denne forbindelse.
PGO har undersøgt muligheder hos Banedanmark omkring ændringer og optimering af signalgivning, til fremme af regulariteten på Svendborgbanen. I forbindelse med at det nye signalsystem udrulning i 2019, er det ikke noget der vil blive brugt tid og energi på.

2017-03-16T20:20:57+00:00 14 marts, 2017|