Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense. Torsdag den 26 oktober 2017

Referat fra:
Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 9:00 på LPO kontoret

Deltagere:
Peter Kanstrup (PK), referent
Morten Kruse Jørgensen (MKJ)
Simon Martin Knoth (SMK)
Dennis Glad (DG)

Afbud:
Søren Kingo Jensen (SKJ)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.
3.: Godkendelse af referat fra sidste møde
4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev
5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. fællesdrev
6.: Økonomi.
7.: Lokalinformation.
8.: Opgaver / kommende planlægning
9.: Eventuelt

Ad. 1)
MKJ ordstyrer.
PK referent.

Ad. 2)
Godkendt.

Ad. 3)
Godkendt.

Ad. 4)
4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

Udbud Svendborgbanen. Intet nyt.

Turoplægning og turvalg K18, herunder 2. runde turvalg. Turoplægningen gav anledning til nogen kritik, herunder kritik af, at der var indlagt reserverammer i de faste ture (tur 415). Desuden kritik af sene hjem-gange i tur 409.
Både tur 411 og tur 413 kører denne gang med dispensation for reglen om min. 50 % aftenfrihed.
Turvalget er gennemført og igen kom en enkelt i klemme og blev trykket i modsat weekend. Dette er dog løst i 2. runde turvalg. Vi er denne gang blevet mødt med et krav om lige mange personer i lige og ulige weekend, også efter tursætningen. Dette blev i første omgang håndteret, idet en kollega tilbød at skifte weekendfrihed.
Der udarbejdes og udsendes et nyt skema til beregning af overtid i reserverammeuger.
Vedr. højtidstur for reserven. Denne udarbejdes og udsendes inden 1. november.

LPO Odense har sagt nej til et tilbud om lejlighedsvis at deltage som observatør i Præcisionsgruppen. Vi er kun interesseret i at være fuldgyldigt medlem. De beslutninger der evt. tages, vil vi have indflydelse på.

Ny lokalredaktør Det Blå Blad. Ole Stuhr har ønsket at takke af. Stor tak til Ole for indsatsen. Ny på denne post bliver Michael Plauborg.

Sommerferievalg 2018. Antal LKF på depotet pr. 1. maj 2018 er opgjort til 86. Når antal ferierækker forelig-ger vil dette blive udsendt.

Vedr. Ferieplan. Der har været et par sager omkring konkrete fejl i systemet. Administrator John Dyrhøj er på sagen. Husk i øvrigt at den mail, du får fra Ferieplan, når du søger frihed, SKAL gemmes. Det er din kvittering og din garanti for, at du får den søgte dag – også hvis der opstår en fejl i Ferieplan.

Ad. 5)
Intet

Ad. 6)
Saldo dags dato: 135.367,87 kr.

Indkøb af kuglepenne med logo, som også kan anvendes som pegeredskab på iPad blev drøftet. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at undersøge muligheder og priser.

Tilskud til afskedsreception Arne Phillip. Selv om forrige års generalforsamlingsbeslutning umiddelbart kun omtaler tilskud til jubilæer, har lokalgruppebestyrelsen besluttet at yde et tilskud til Arnes afskedsreception efter anmodning. Beløbet er på ca. 1000 kr. Lokalgruppebestyrelsen håber på medlemskredsens forståelse og vil fremsætte forslag på kommende ordinære generalforsamling om, at tilskudsmuligheden udvides, så den både omfatter tilskud til jubilæer og afskedsreceptioner.

Vedr. økonomi skinnecykel arrangement d. 18. september. LPO Fredericia har betalt for deres del, og den samlede udgift for LPO Odense var herefter knap 3000 kr.

Ad. 7)
Lokalinformation.
• Generhvervelse af infrastrukturkendskab
• Ny lokalredaktør Det Blå Blad
• Perronovergang i Ringe
• Højtidstur reserven
• Personalia – særligt lidt om farvel til Christen
• Kommende medlemsarrangementer – julefrokost

Ad. 8)
Aktivitetsudvalget. Der holdes julefrokost fredag d. 10. november. Tilmeldingslisten hænger ved LPO kontoret. Der er p.t. knap 20 tilmeldte – og helt sikkert plads til flere.

Kontordage november. PK mangler afløsning på kontoret én dag i uge 45. SKJ tager denne af hensyn til sommerferievalg. MKJ har en kontordag i uge 48 og SMK i uge 51. Datoen koordineres med AMIR af hensyn til gløgg og æbleskive dag.

Generalforsamling 2018. Gennemgang af forslag til ændring af vedtægter og andre forslag.

DJ repræsentation i LO Fyns bestyrelse. Ny repræsentant skal udpeges. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at indstille PK, hvilket i så fald skal afklares med TPO Odense og LPO DB Cargo, Nyborg.

DJ medlemsmøde d. 14. november i Middelfart. Opfordring til medlemskredsen om at deltage. Fra lokal-gruppebestyrelsen deltager DG, hvis det kan passes ind i den øvrige tjenestegøring.

Ad. 9)
Vedr. julehygge. LPO Odense sørger for juleslik på stuen fra 1. december, jf. beslutning herom på seneste generalforsamling. Det er i LSU aftalt, at gruppelederne sørger for indkøb af julepynt og plastikjuletræer (LPO sørger for at pynte op). Desuden indkøber den lokale ledelse lidt sunde alternativer til småkager, mv.

2017-10-26T12:07:37+00:00 26 oktober, 2017|