LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2014

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 13. november 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

iPad: Der udleveres formentlig iPad til alle lkf inden udgangen af 2014. Et antal nøglepersoner på depotet med særlige behov skal dog fortsat have en PC udleveret, omfanget er p.t. uafklaret. Forud for implementeringen af iPad og overgang til Office 365 har der været behov for en gruppe testpersoner i forhold til testning af nyt mailprogram. Personerne er ganske vist kommet på, men selve testningen er udskudt indtil videre, da webmail ikke fungerer tilfredsstillende i Windows XP. Et antal lokale superbrugere uddannes for at lette implementeringen af iPad. Lokalgruppebestyrelsen tog orientering til efterretning.

 

K15: Turvalget K15 er slut. Knap 85 % fik deres første ønske opfyldt. 2 personer havde ikke fremsat ønske og én ikke et tilstrækkeligt antal. Der var to ledige pladser i tur 412, hvor den ene blev besat ved 2. runde turvalg. Der er udsendt højtidsture for såvel lkf i fast tur, som for lkf i reserven. P.t. pågår der en høring i forhold til, hvem af de, der ikke fik deres første ønske opfyldt, der ønsker at fastholde foranstående turønsker (se desuden lokalinfo). Vedr. ture blev det oplyst, at Korrigeringen har en tendens til at anvende Kertemindesporet til parkering. Der er i den anledning opmålt en spadseretid derud på 21 min og lokalgruppebestyrelsen beder de lokale gruppeledere lave en beskrivelse af adgangsvejen.

 

Genberegning kvotetræk: Tiltaget har givet anledning til en del lokale sager. Enkelte af disse har umiddelbart kunnet løses, men der resterer en løsning i et par tilfælde. Det er lokalgruppens opfattelse, at DSB skal kunne redegøre fyldestgørende for evt. fradrag. I modsat fald må timerne tilbageføres. I kølvandet på denne sag har der været en del uhensigtsmæssigheder omkring konvertering af UA til omsorg, da det antal timer, lkf har ønsket konverteret, er blevet ændret meget sent. DSB beklager i øvrigt, at konverteret UA først kan være til rådighed for søgning i uge 47. Lokalgruppebestyrelsen finder sidstnævnte utilfredsstillende, men tog i øvrigt punktet til efterretning.

 

Sommerferievalg 2015: Der afholdes sommerferievalg fra d. 4. – 9. december. Information herom er udsendt. Ferieaftalen er klar til underskrift. Der bliver op til 23 ferierækker pr. dag i højnorms perioden. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Handicapkørsel ny MQ: Lokalgruppen har rykket for en afklaring i denne sag.

 

Stenstrup vendinger: Lokalgruppebestyrelsen havde en længere drøftelse af de forhadte Stenstrup vendinger. Vi ser mulighed for 3 her og nu tiltag.

 • De eksisterende disponeringsregler fra oktober 2013 skal overholde (se nedenstående)
 • Man bør stå fast på, at der ikke efterlades passagerer i Stenstrup, når der ikke er busser for videre transport, og vejrliget kan være til fare for de passagerer, der afsættes.
 • LPO Odense støtter forslaget om, at der i de situationer, hvor vendingerne skyldes forsinkelser, i stedet fortsættes til Svendborg uden stop i Stenstrup Syd og Svendborg Vest (der stoppes dog i Svendborg Vest på vej op). Tiltaget kan skære op til 4-5 min af en given forsinkelse.
Ved vending på Svendborgbanen:Planlægges en vending i Stenstrup skal DSB bus erstatte fra Ringe (& Stenstrup), ligeledes skal DSB ved henvisning til efterfølgende tog gøre det i Ringe. Grundet til det er, at der i Ringe har fornuftige vente faciliteter.

Ved vending i Stenstrup, fra nord, med bus erstatning:

 • Rejsende til stationer syd for Stenstrup henvises til bus i Ringe
 • Rejsende til stationer nord for Stenstrup fortsætter med toget.
 • Rejsende der stiger på toget mellem Ringe & Stenstrup henvises til bus i Stenstrup.
 • Bussen fra Ringe kører non stop Ringe – Stenstrup.

Ved vending i Stenstrup, fra syd, med bus erstatning:

 • Bus kører fra Svendborg til Ringe, med stop ved alle stationer.

Ved vending i Stenstrup fra nord med henvisning til efterfølgende tog:

 • Rejsende til stationer syd for Stenstrup henvises til togskifte i Ringe.
 • Rejsende til stationer nord for Stenstrup fortsætter med toget.
 • Rejsende der stiger på toget mellem Ringe & Stenstrup henvises til togskifte i Stenstrup.

Ved vending i Stenstrup fra syd med henvisning til efterfølgende tog:

 • Vi henviser til efterfølgende tog på Svendborg & Svendborg vest station.

Rangerhastighed Odense St.: LPO Odense har været i dialog med Banedanmark om den lave rangerhastighed i sidespor på Odense st., og har på den baggrund bedt DSB Sikkerhed & Arbejdsmiljø rette henvendelse til Banedanmark, med et krav / ønske om en højere rangerhastighed. Det har virksomheden imidlertid afvist med henvisning til, at de ikke ser et behov, da den lave rangerhastighed ikke har givet anledning til forsinkelser. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Lokal litrauddannelse i forbindelse med K15: Der er i forbindelse med K15 brug for yderligere litrauddannelse på MG og MP, hvilket allerede er planlagt. Der har desuden været drøftelser med DSB omkring iværksættelse af nødvendig uddannelse på EA og ABS, hvilket forventes igangsat efterhånden som de renoverede EA lokomotiver indsættes i Ringsted systemet (p.t. i første kvartal 2015). Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Lkf Lars Bjerregaard Christiansen: Lokomotivfører, Lars Bjerregaard, fratrådte sin stilling på Jernbanemuseet 1. november 2014 for at fortsætte som lokomotivfører i Drift F&R ”hjemme” i Kalundborg. Lars overføres derfor fra lokalgruppen i Odense til Kalundborg. LPO Odense takker Lars for samarbejdet og ønsker held og lykke

 

MTAPV: Jf. LPO information nr. 16-2014 har områdegruppebestyrelsen besluttet at opfordre medlemskredsen til at udfylde MTAPV. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at man sætter sig ind i indholdet i denne information og bakker op om opfordringen fra områdegruppen.

 

Er vi mus eller mænd? Områdegruppebestyrelsen har besluttet at sætte fokus på den gode lokomotivmandsgerning. Lokalgruppebestyrelsen drøftede dette tiltag, og ser frem til den kampagne og de initiativer som iværksættes i den kommende tid.

 

Kontrol af særlige ydelser: Sagen omkring genberegning af kvotetræk, og et par andre sager i den senere tid viser, at der kan være god grund til at følge ændringer i saldi og tilskrivning af særlige ydelser med en vis nidkærhed. Oplysningerne findes i lkf web’en http://ltd2/secure/tilmeldingsside.aspx under ”SY beregning”. Lokalgruppebestyrelsen har den opfattelse, at tillid måske nok er godt, men at kontrol i nærværende sag er bedre.

 

Vedligeholdelse af infrastrukturkendskab: Fremførings seneste nyhedsbrev har desværre givet anledning til nogen forvirring omkring indøvelse og vedligeholdelse af infrastrukturkendskab. Ny- og generhvervelse af infrastrukturkendskab er en uddannelsesdag, som skal gennemføres med en lokomotivfører (k). Vedr. vedligeholdelse af infrastrukturkendskab (altså der hvor man stadig har kompetencen stående på sit certifikat, men er lidt rusten), har lokalgruppebestyrelsen den opfattelse, at man henvender sig til sin tjenestefordeler og får en tjeneste på pågældende infrastruktur. Er dette ikke muligt, sletter man kompetencen fra sit certifikat.

 

Add. 5.)

 • Notat fra LPO DSB områdegruppebestyrelsesmødet d. 3. november 2014

Der var ingen bemærkninger notaterne ud over det i punkt 4 nævnte.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt. Indestående i bank dags dato er: 145.625,06 kr. før betaling af julefrokost.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for november indeholder bl.a.:

 • Fastholdelse af foranstående turønsker
 • Sommerferievalg 2015
 • Stenstrup vendinger
 • Opfordring til kontrol af Særlige Ydelser (SY beregning)
 • vedligeholdelse af infrastrukturkendskab
 • Generalforsamlingen 2015
 • Aktivitetsudvalgets kommende arrangementer

 

Add. 8)

 • Lokalgrupperne deltager som altid med to mand på områdegruppebestyrelsesmødet i december (d. 9. dec.). Lokalgruppebestyrelsen besluttede at sende PK og KLJ.
 • Der var 22 deltagere i årets julefrokost, hvilket var lidt mindre end forventet. Det er vigtigt at alle er klar over, hvilken dato dette arrangement afholdes. Vi kan derfor allerede nu oplyse, at det også næste år bliver J-dag / første fredag i november 2015, dvs. d. 6. november. I øvrigt blev økonomi i årets arrangement en del bedre end forudset, idet DSB gav et højere tilskud end oprindeligt antaget. Vi tilbagebetaler ikke indbetalte beløb, men giver i stedet rabat på næste års arrangement til de af dette års deltagere, som også deltager i 2015.

Aktivitetsudvalget sørger for, at der i 2015 vil hænge en aktivitetskalender ved døren ind til LPO kontoret.

 • Generalforsamling 2015. Der var en kort drøftelse af den kommende generalforsamling bl.a. omkring invitationer af gæster og personvalg.
 • Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15. december, hvor vi besøger Forbundshuset i Valby og LPO’s områdegruppeformand på Kh.

 

2014-11-13T15:59:38+00:00 13 november, 2014|