lpo-odense, referat fra bestyrelsesmøde 21 januar 2015

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 21. januar 2015 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning, herunder generalforsamling

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

Den gode lokomotivmandsgerning:

LPO har lanceret kampagnen – den gode lokomotivmandsgerning. Første tiltag er præsentationen af de 4 punkter: Sikkerhed, materielhåndtering, rettidighed og kundeservice i lige præcis den rækkefølge. Også det nye LPO logo indgår indledningsvis i kampagnen.

Lokalgruppebestyrelsen drøftede de første og de opfølgende tiltag, herunder mulige lokale tiltag.

Ture / tjenester:

Der har været en del usikkerhed omkring spadsereveje og spadseretider i Aarhus. Siden primo januar følger spadserevejen den gamle spadserevej (ambulancevejen), men er nu en grussti, som er godkendt af AMG og arbejdstilsynet i Aarhus. Spadseretiderne skulle være tilrettet. Der har været et ønske fra en kollega i reserven om at blive indplaceret på den ledige plads i tur 412. Vedkommende indplaceres d. 1. februar efter aftale med den lokale ledelse. Flere ledige pladser i turene forventes. Der er ingen suppleanter til de ledige turpladser, som måtte opstå.

Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

Opholdslokaler, mv. Odense:

Der blevet spurgt ind til udkald i OBC i forbindelse med evakuering. OBC oplyser, at “alle kald” skal kunne høres overalt. Højttaleranlægget i vore lokaler er testet og fundet i orden i november 2014. Test gentages dog, da der er indikationer på, at udkald ikke virkede under evakueringen d. 19. december 2014.

LPO Odense har modtaget bekræftelse på, at er bestilt et nyt TV til opholdsstuen og nye hvilebrikse er leveret.

Lokalgruppebestyrelsen spørger AMG om der er højttalere i hvileværelserne.

Handicapkørsel ny MQ:

LPO Odense har endnu engang rykket for svar i denne sag.

Parkering Odense spor 1:

Der er tilsyneladende en fejl i oprangeringsplanerne, så der planmæssigt oprangeres MF togsæt i spor, som ikke kan komme til fremmednet, og derfor i udgangspunktet skal frosttømmes i vinterperioden (jf. ODI). LPO Odense har påtalt dette. Vi har modtaget meddelelse om, at der via korrigeringen arbejdes på en løsning.

Lokalgruppebestyrelsen undrede sig over ledelsen begrænsede engagement i denne sag, idet nævnte parkering enten konflikter med ODI eller giver store udfordringer for kvaliteten af klargøringen.

Køb af aflagte PC:

LPO Odense har modtaget oplysning om, at der bliver mulighed for at købe en af de aflagte PC’er, når disse udfases ca. 1. april.

Lokalgruppebestyrelsen anbefaler, at lkf får mulighed for at købe egen PC, naturligvis så billigt som muligt.

MQ – status på nye førerstole:

LPO har via gruppe 3.2F modtaget meddelelse om, at der er monteret nye førerrumsstole, inkl. nye konsoller. Den nye konsol skal sikre, at stolen kan køres min. 5 cm længere frem, jf. tidligere APV.

Da det ikke umiddelbart virker som om dette er tilfældet, besluttede lokalgruppebestyrelsen at spørge til medlemskredsen oplevelse via orientering på lokalinfo.

IT uddannelse / efteruddannelse:

Der er udsendt info på mail fra ledelsen omkring uddannelse i iPad. Som udgangspunkt gives der 3 timer til afspadsering for selvstudie. Hvis man mener at have behov for egentlig opkvalificering / uddannelse, skal man, jf. opslaget / mail fra ledelsen, senest d. 13. februar henvende sig til egen gruppeleder herom.

Lokalgruppebestyrelsen besluttede at sætte fokus på dette via lokalinfo, så alle der mener at have behov, får dette indmeldt.

Add. 5.)

 • Notat fra LPO Fredericias generalforsamling d. 20. januar 2015.

Der var ingen bemærkninger til dette notat.

Add. 6)

 • Årsregnskab 2014 blev fremlagt og gennemgået. Bilagskontrol gennemført d. 7. januar. Årsregnskabet er underskrevet.
 • Budget 2015 blev gennemgået, drøftet og godkendt.
 • Vedr. tilskud til skituren. LPO Odense har modtaget en anmodning om tilskud. Det er ikke muligt at yde tilskud til selve turen, men LPO Odense sponserer et måltid mad.

Add. 7)

Lokalinformationen for januar 2015 indeholder bl.a.:

 • Nyt TV opholdsstuen
 • Nyt logo og den gode lokomotivmandsgerning
 • MQ – status på nye førerstole
 • IT uddannelse / efteruddannelse (iPad)
 • Generalforsamlingen 2015
 • Aktivitetsudvalget – Bowlingarrangement
 • Næste møde

Add. 8)

 • Generalforsamling 2015.

 

  Gæsteliste og det praktiske vedr. generalforsamlingen gennemgået. Lokalgruppebestyrelsens beretning drøftet og tilpasset. Årsregnskabet er godkendt af bilagskontrollen. Indkomne forslag gennemgået. Vedr. valg: Der er fortsat enkelte udeståender. Områdegruppens ledelse ved Søren Max kommer med et indlæg under det afsluttende punkt. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål / debat.
2015-01-27T01:59:36+00:00 22 januar, 2015|