LPO Odense_referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 6 okt

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 6. okt. 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Fraværende:

Danny Vøttrup (DV) – sygdom

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

K15: Turene K15 er udarbejdet af turgruppen og turvalget K15 løber frem til fredag d. 10. oktober kl. 8:00. Tur 409 indeholder ikke 50 % aftenfrihed, og der er derfor indgået aftale om dispensation. Lokalgruppebestyrelsen udtrykte ros til turgruppens arbejde og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Højtidsture for reserven: Som det fremgår af referatet fra det seneste møde ønsker lokalgruppebestyrelsen at drøfte fremtiden for reservens højtidstur med den ordinære generalforsamling i januar 2015, hvilket vi har orienteret den lokale ledelse om. Den umiddelbare konsekvens af denne beslutning er, at der også for højtidsperioden julen 2014 – pinsen 2015 udarbejdes en højtidstur for reserven, da denne skal udsendes inden udgangen af oktober måned.

Nedsat bremseevne MF: En løsning lader åbenbart vente på sig. LPO / DJ har – ud fra de punkter som fremgår af lederen i Det Blå Blad 4-2014 – rykket for en afklaring i alle de samarbejdsudvalg, hvor LPO DSB er repræsenteret. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iPad: Der er fundet et antal superbrugere på depotet. LPO Odense har ikke involveret sig specielt meget i denne proces, idet der ikke er en tilhørende honorering for hvervet.

Når / hvis der udleveret iPad til samtlige lokomotivførere, vil der være et antal nøglepersoner på depotet, som fortsat har brug for en PC. Præcis hvilket personer det drejer sig om er endnu ikke helt afklaret, men virksomheden vil stille PC til rådighed for disse.

Lokalgruppebestyrelsen tog orientering til efterretning.

Handicapkørsel ny MQ: Lokalgruppebestyrelsen har – som opfølgning på dette emne, jf. seneste referat – tilskrevet den lokale ledelse. Vores spørgsmål er videresendt, men der er ikke kommet en tilbagemelding. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Tilretning af kamera / ITV udstyr på Svendborgbanen og Vestfyn: Der pågår en proces med tilretning af kameraer / ITV udstyr på Svendborgbanen og på Vestfyn. 5 lokomotivførere i Odense har deltaget i processen. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Rangerhastighed Odense Station: På baggrund af en konkret sag er der kommet fokus på rangerhastigheder på Odense station. LPO Odense har i den anledning – via de lokale gruppeledere – sendt en række spørgsmål til DSB Operation Sikkerhed og Arbejdsmiljø / DSB Sikkerhed for afklaring af, hvor hastigheden er max. 10 km/t og hvor den er max. 40 km/t under rangering. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at rykke for et svar på ovenstående, og – afhængig af svaret – undersøge om rangertiden er tilstrækkelig.

Sikkerhedssager: Der er nu opnået principiel enighed mellem LPO DSB (og de øvrige områdegrupper for lokomotivpersonale i DSB) og DSB om en ny procedure i forbindelse med signalforbikørsler, som sikrer at sikkerhedssager fra før april 2013 kan genåbnes / revurderes, hvis den involverede lokomotivfører giver fuldmagt hertil. Det forhandlede resultat ligger til godkendelse hos ledelsen i DSB Sikkerhed og DSB Personale. Yderligere info fra områdegruppen følger.

LPO DSB har ønsket en forholdsordre i forbindelse med problematiske flugtveje, når dørene i MQ (lavgulvsenden) er afspærret. Det har ikke været muligt at få virksomheden til at tage ansvar i denne sag, og lokalgruppebestyrelsen opfordrer derfor til, at man alene er fokuseret på egen flugtvej.

Overskud af lokomotivførere i Odense: En længere drøftelse med Fremføring omkring styrketallet i Odense, herunder det påstående overskud i K15, er nu landet på en fornuftig måde, således den kollega, der havde ønsket at komme tilbage på fuld tid, har fået dette ønske imødekommet. Lokalgruppebestyrelsen hilste løsningen velkommen.

 

Add. 5.)

  • Notat fra LPO DSB områdegruppebestyrelsesmødet d. 8. september 2014

Der var ingen bemærkninger notaterne ud over det i punkt 4 nævnte.

 

Add. 6)

Regnskab ikke gennemgået, da kassereren ikke var til stede. DV havde forud for bestyrelsesmødet udsendt en status på lokalgruppens regnskab. Status viser, at indestående i bank dags dato er: 142.361,56 kr. (efter refusion fra hovedkassen for 3. kvartal).

 

Add. 7)

Lokalinformationen for september indeholder bl.a.:

  • Turvalg K15
  • Overtallighed og overarbejde – opfølgning i forhold til seneste måneds lokalinfo
  • Rangerhastighed Odense Station
  • Information om registrering af overtid i forbindelse med forsinkelser
  • Afspærring af døre MQ
  • Næste arrangement fra Aktivitetsudvalget – Julefrokosten d. 7. november

 

Add. 8)

  • Aktivitetsudvalget: Familiearrangementet til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum havde desværre en meget lav tilslutning. Aktivitetsudvalget gør p.t. nogle overvejelser i forhold til om denne aktivitet (familiearrangement) fremadrettet bør udgå.

Studietur til Hamburg i uge 40 havde 8 deltagere. Antallet skulle meget gerne blive højere næste år.

Næste arrangement bliver julefrokosten som afholdes på J-dag, som er fredag d. 7. november i Hjallese Forsamlingshus. Yderligere følger på lokalinformationen og på særskilt info.

Der var i lokalgruppebestyrelsen en drøftelse af den fremtidige økonomi til sociale arrangementer, som fremadrettet skal tilpasses (indskrænkes) lokalgruppens økonomiske formåen.

  • LPO kontordag i uge 45: Den ene af de to aftalte kontordage i uge 45 afholdes af SKJ for forberedelse af ferievalg.
2014-10-06T14:41:48+00:00 6 oktober, 2014|