Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Af:
Claus Knox, chef for Personaleplanlægningen og
Peter Kanstrup, LPO områdegruppeformand

Som de af vores kolleger, som har styr på forhistorien, måske erindrer, har vi Drift F&R haft reserverammeture et godt stykke tilbage i tiden. I flere udgaver og med større eller mindre succes. I forbindelse med aftalerevisionen tilbage i 2018-2019 kunne der ikke opnås enighed om at videreføre reserverammeturene, så de bortfaldt.

Det var måske ikke verdens klogeste beslutning og allerede i efteråret 2020 blev drøftelser om reserverammeture genoptaget, primært for at kunne imødekomme et meget stort ønske om en mere struktureret hverdag for et stort antal lokomotivførere (LKF) på Kh. Drøftelserne førte til, at der fra starten af 2021 blev iværksat et pilotprojekt i København med 3 reserverammeture á 14 LKF hver; en morgenvendt, en aftenvendt og en blandet tur. Varigheden af rammerne blev aftalt til 12 timer, medmindre der kunne opnås enighed om noget andet og der har faktisk været aftalt andre længder i flere tilfælde under pilotprojektet.

Da projektet forløb godt, var der enighed om at forlænge og udvide det, ikke bare på Kh, men også på flere andre af landets store og mellemstore depoter. Reserverammeture egner sig ikke specielt godt til mindre depoter, hvor rammerne – især i weekenden – bliver meget lange for at kunne dække et fornuftigt antal af depotets tjenester. Det er i øvrigt i det lys at et andet tiltag – reserveuger i turene – skal ses. Men det er en helt anden historie …

Ved indgangen til K23 havde reserverammeturene – med knap 100 LKF indplaceret i disse på landsplan – fået så meget luft under vingerne, at behovet for en evaluering med henblik på en mere permanent ordning efterhånden pressede sig på.   

Første forsøg på en evaluering blev gjort i forsommeren. Selv om der var enighed om, at reserverammeturene havde været en succes, endda en stor succes, som bidrog betragteligt til at øge medarbejdertilfredsheden, kunne der ikke opnås enighed om det videre forløb, idet der var uenighed om håndteringen af korrigeringsreglerne. DSB’s standpunkt var, at en tjeneste placeret indenfor rammen, skulle kunne korrigeres efter de almindelige korrigeringsregler, også selv om det betød, at en del at tjenestetiden faldt uden for rammen. LPO mente, at tjenesten, også efter korrigering, skulle holde sig indenfor rammen. Desværre kunne der ikke opnås enighed, hvilket i sagens natur er en nødvendighed, når man vil gøre en ordning permanent og lave et tilhørende regelsæt på skrift.

Efter et par møder i eftersommeren blev der – trods det noget vanskelige udgangspunkt – opnået enighed om et regelsæt for håndtering af reserverammeturene. Det betyder, at reserverammeturene fortsætter fremadrettet fra K24. Reserverammeturene er formelt set i IT-systemerne en F-tur, men køres i udgangspunktet efter reservens regler. Dette giver anledning til både præciseringer og afvigelser i forhold til regelgrundlaget (arbejdstidsaftalen, mv.). Disse er nu indskrevet i LKF-håndbogen, som bl.a. kan læses på LPO’s hjemmeside i kassen: ”LKF-håndbog”. Du kan finde det tilføjede om reserverammeture ved at åbne håndbogen på din iPad og taste Cmd+F, så kommer der et lille søgefelt nederst på din skærm. I søgefeltet skriver du: ”Reserveramme” og trykker på enter. Der kommer en gul markering af det første sted, hvor ordet optræder i teksten. Hvis du trykker enter igen, hopper den videre til næste forekomst af ordet, osv. Du kan også læse med herunder, hvor teksten er uddybet lidt.

I forhold til længde, placering (på døgnet), flytning, mv., er der enighed om at holde fast i det, som har været gældende helt fra pilotprojektets start, nemlig at en reserveramme har en varighed på 12 timer, medmindre andet aftales. Start og sluttidspunktet kan i den konkrete situation flyttes, hvis medarbejder og tjenestefordeler er enige om dette. Så længe der ikke er placeret en tjeneste i reserverammen, indgår den i normberegningen med en tjenestetid på 7:24. Turplanlæggere og turrepræsentanter skal tilstræbe, at start- og sluttidspunkter for et depots reserverammer afspejler depotets tjenester i grundplanen i den pågældende turvalgsperiode / køreplansperiode. 

Reserverammeturene følger – uagtet det formelt er en fast tur (F-tur) – de regler, der gælder for reserven med følgende afvigelser:

  • Fridagene er ikke flytbare (medmindre dette aftales) og i konsekvens heraf er der naturligvis heller ikke mulighed (eller behov) for at låse dem 21 dage i forvejen, ligesom fridage i påske, jul og nytår ikke skal låses senest den 31. januar.
  • Antallet af nattjenester pr. md reduceres ikke med 1 for hver 6 fraværsdag (sygedage, feriedage, mv.) 
  • Reglen om, at ferie og anden frihed beskyttes på samme måde som fridage (og derfor betragtes som fridag ved optællingen af arbejdsdage mellem fridage) finder ikke anvendelse, da fridage i reserverammeture (medmindre andet aftales) ikke er flytbare. Når der søges frihed i enkeltdagsvalget, søges der blot fri for den pågældende reserveramme, helt som når LKF i faste ture søger fri for en konkret tjeneste.
  • I konsekvens af ovenstående gælder reglen i ferieaftalen om, at LKF kan aftale tjenesteændring med tjenestefordeleren, hvis forudgående tjeneste går ind i første feriedag, tildelt ved sommer / vinterferievalg, også for reserverammeture. 

I forhold til smertensbarnet – korrigering – er der enighed om, at tjenester, der indlægges i reserverammeture, skal placeres indenfor rammen. De kan – som følge af, at reserverammeturene i IT-systemerne er F-ture – følges i kommende tjenester i LTD2-appen op til 30 dage før. Hvis LKF konstaterer, at tjenesten er placeret udenfor rammen på dag 29 og 30, vil tjenestefordelingen være behjælpelig med at flytte tjenesten indenfor, hvis dette ønskes. Fra dag 28 kan indlagte tjenester korrigeres jf. korrigeringsreglerne, uagtet korrigeringen bevirker, at den tildelte tjeneste går ud over rammens start eller sluttidspunkt. 

Der er tale om et klassisk kompromis. Ledelsen bevarer muligheden for at korrigere ud af rammen, i hvert fald for så vidt angår det lille korrigeringsvindue og under forudsætning at korrigeringen omhandler en allerede tildelt tjeneste. Medarbejderne har til gengæld mulighed for at følge med i de ændringer, der foretages. Samlet set betyder det, at reserverammeturene fortsætter, hvilket jo dybest set var det, som var målet med pilotprojektet tilbage i 2021. Du kan læse mere om nærværende i nyheden på abc (kan kun tilgås fra en DSB-enhed).

Og således blev Columbusægget slået fladt – i hvert fald i den ene ende …

←  Tilbage til Det Blå Blad artikler.