Lokalinfo august

Materielbenyttelse i regionaltrafikken på Fyn

Lokalgruppebestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at få de ansvarlige ledere i virksomheden i tale i et forsøg på at forbedre materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn. Som det bl.a. fremgår af opslag på LPO tavlen har vi indtil videre modtaget et noget ukonkret svar og lidt løse tilsagn vedr. ledelsens ønsker for fremtiden. Fint nok, men vores seneste henvendelser er der i skrivende stund – mere end 4 uger efter vores henvendelse – endnu ikke svaret på, selv om henvendelsen, ud over et væsentligt arbejdsmiljøperspektiv, også rummede nogle konkrete problemer i relation til sikkerheden. Den manglende tilbagemelding er naturligvis uacceptabel. Sagen rejses derfor videre op i samarbejdsudvalget i Operation & Strategi, hvilket jo så kan være en kærkommen lejlighed for direktør Anders Egehus til at vise, at han sætter handling bag hans tidligere udsagn til fordel for sikkerheden i DSB.

 Mangelfulde og fejlagtige arbejdssedler

På medlemsmødet d. 13. august koncentrerede de lokale spørgsmål og den tilhørende debat sig især om fejl og mangler på arbejdssedlerne og de ind imellem kaotiske forhold der hersker i og omkring P-risten i Odense. Der er i den anledning udsendt en medlemsinformation, hvor i lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at man træder lidt på bremsen i forhold til at påtage sig det ledelsesmæssige ansvar, når de instruktioner (arbejdssedlen) man skal udføre arbejdet efter, er mangelfulde og / eller uforståelige. Vores opgave er – inden for de regler og aftaler der gælder for jobbet – at udføre de opgaver, arbejdslederen udstikker, og i øvrigt gøre denne opmærksom på, hvis det giver anledning til problemer.

Vedr. korrigering har vi modtaget en invitation til et tættere samarbejde fra Korrigeringscenteret. Den invitation vil vi naturligvis – i samarbejde med Turgruppen – tage imod.

 Ny tavle til interne meddelelser mellem lokomotivførerne

På ovennævnte medlemsmøde blev der fremsat ønske om en tavle til interne meddelelser mellem lokomotivførerne i Odense, efter samme model som kendes fra Esbjerg. Tavlen – som f.eks. kan bruges til meddelelser om gentagne problemer med bestemte togsæt, fejl og mangler i P-rist eller lign. – er nu indkøbt og ophængt der, hvor LPO postkassen hidtil har hængt. Postkassen står indtil d. 31. august på gulvet ved LPO kontoret. Herefter fjernes den og post til LPO skal så fremover afleveres gennem brevsprækken i døren indtil LPO kontoret

Nødforsyning MQ

Som tidligere meddelt har antallet af nødforsyninger af motorolie og kølevand på MQ taget et omfang, som langt overstiger tanken bag begrebet nødforsyning, hvilket også fremgår af den udarbejde APV, hvor nødforsyning defineres til 1-2 gange pr. md. LPO Odense har tabt tålmodigheden og vil inddrage de lokale arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) for at finde en holdbar løsning indenfor en meget snæver tidshorisont. Der henvises i øvrigt til referatet fra bestyrelsesmødet d. 22. august, som udsendes en af de nærmeste dage.

Turmøde K14

Der afholdes turmøde forud for K14. Mødet afholdes onsdag d. 11. september. Mere om tidspunkt og sted følger på særskilt opslag.

Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement afholdes som tidligere nævnt lørdag d. 31. august, og er et familiearrangement til Den Fynske Landsby. Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 24. august.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 23. september. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest fredag d. 20. september.