Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 22. august 2013 kl. 9.15 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Afbud:

Danny Vøttrup

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer referent.

2.:Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. Referent PK.

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

Add. 4)

LPO DSB’s medlemsmøde d. 13. august i Odense: Der var et meget fint fremmøde. Udover fokus på de emner der generelt rører sig p.t. i medlemskredsen, blev en række lokale problemstillinger berørt, ikke mindst mangelfulde og fejlagtige arbejdssedler, hvor der efterfølgende er udsendt en information fra LPO Odense.

Feriekontrol Odense: Ansøgningsblanketter til feriesøgning til brug for sommer- og vinterferievalg er under udarbejdelse. De nye blanketter skal bruges ved fremtidige ferievalg.

 

Forflyttelse: Andreas Rønne Søndberg forflyttes pr. 1. oktober efter ønske til København. Forflyttelsen effektueres dog allerede d. 9. september. Lokalgruppebestyrelsen ønsker Andreas god vind fremover.

Bemærkning vedr. “minus overarbejde” på arbejdssedlen: Der har været skrevet ”minus o.a.” på en række kollegaers arbejdsseddel hen over sommeren. Det viste sig, at det betød, at vedkommende ikke ville tage overarbejde. LPO Odense har gjort opmærksom på, at det naturligvis er uacceptabelt at udstille de lkf, der ikke ønsker at arbejde over, hvilket ledelsen har anerkendt og i konsekvens heraf er bemærkningen fjernet.

 

Polo-shirts: I DSB’s iver for at skifte farver / design på uniform, mv. har DSB desværre overset, at de nye røde polo-shirts ikke kunne leveres i fornødent antal. I første omgang var de i restordre til udgangen af august. Nu viser det sig, at leveringen måske først kan finde sted i starten af oktober. LPO Odense finder det helt uforståeligt, at man har forceret udskiftningen af polo-shirts igennem, i øvrigt uden smålig skelen til at medarbejderne har spildt uniformspoint på nu udgåede polo-shirts, for efterfølgende at måtte erkende, at de ønskede polo-shirts slet ikke kan leveres. Pinligt.

 

Turarbejdet:

 • ·        Korrigeringscenteret har inviteret til et bedre samarbejde omkring korrigering af tjenester. LPO Odense synes det er et godt initiativ og vil arbejde for at turgruppeformand og turrepræsentanter inddrages i flest mulig at de ændringer der udarbejdes.
 • ·         K13-2. Sommerens produktion har været et helvede i og omkring p-risten Odense. LPO Odense har klaget over disse forhold, men har i skrivende stund endnu ikke fået et fyldestgørende svar fra lederen i Turplanlægningen. Der har været udtalt mangel på arbejdsledelse, og lkf har i al for stor udstrækning selv måtte finde løsninger. Der henvises i øvrigt til medlemsinformation vedr. mangelfulde og fejlagtige arbejdssedler.
 • ·         Grunddag K14. LPO Odense og Turgruppen har bedt om yderligere luft i p-rist og supervisor tjenesterne i aften- og nattetimerne, hvilket er delvis imødekommet.
 • ·         Reserverammer og reserverammeture. I samarbejde med turgruppeformanden er der udarbejdet et forslag til lidt kortere rammetjenester, som der så til gengæld følger ændringer via turrettelser og evt. korrigering af de tjenester der er omfattet af pågældende ramme.

 

Foto EU licens: Der har været en række forespørgsler omkring foto til EU licens. Der er mulighed for – efter aftale med egen gruppeleder – at få taget foto andre steder end der, hvor DSB har en aftale. Det kræver dog at lkf selv lægger ud for billederne. DSB vil så efterfølgende godtgøre udgiften.

 

Klargøring Odense, fejl og mangler på arbejdssedler, nødforsyninger, mv.: LPO Odense har udtrykt modvilje mod fortsat at skulle foretage nødforsyning motorolie og kølevand på MQ i Odense med mindre forholdene bringes i orden indenfor en forholdsvis snæver tidshorisont, da nødforsyning slet ikke er godkendt til omfang det foregår i. LPO Odense opfordrer endnu engang til at underrette LKI om nødpåfyldning af motorolie / kølevand på MQ inkl. antal liter. Husk i øvrigt, at nødforsyning kun er nødvendig, hvis smøreolie / kølevandstanden er under minimum. Der er i øvrigt også problemer med belysningen på ”den mørke side” i forsyningsanlægget. LPO Odense vil naturligvis inddrage de lokale arbejdsmiljørepræsentanter i nærværende. Der henvises i øvrigt til tidligere udsendte information om fejl og mangler på arbejdssedlen.

Materielbenyttelse Re-tog på Fyn, inkl. klimaanlæg og varme førerrum (primært MQ): LPO Odense har – som det fremgår af opslag på LPO tavlen – søgt at motivere materielchefen i Operation & Strategi for at få bragt orden på de manglende materielleverancer i den fynske regionaltrafik. Da der dags dato fortsat ikke er svaret, vil LPO Odense søge løsninger andre steder (øvre ledelse eller måske politisk, såfremt trafikkontrakten er misligholdt). LPO Odense ønsker omkring det med varme førerrum, at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne, især med henblik på at få afdækket regler for temperaturer i førerrum.

Sikkerhedsbreve: DJ oplyser, at DSB ved brev har meddelt forbundet, at de udsendte sikkerhedsbreve ikke er en advarsel.

 

Ligestilling af rygning og alkoholindtagelse: I fortsættelse af nærværende sag rejst på sidste bestyrelsesmøde, oplyser den lokale ledelse, at ”…ingen steder set, at rygning vil få samme disciplinære konsekvens som alkoholindtagelse. En enkelt overtrædelse vil efter min opfattelse derfor kun medføre en venlig henstilling, og det vil forhåbentlig være nok”, citat slut.

 

IP numre: Der er kommet opdaterede IP / anciennitetslister som følge af en række fejlindplaceringer. Der var en enkelt ændring i Odense. Pågældende er underrettet og ændringen indarbejdes i turvalgslisten K14.

 

Add. 5)

 • ·        Notat fra fællesmøde med LPO Fredericia og LPO Korsør

 

Add. 6)

Regnskab ikke fremlagt da Danny ikke var til stede på mødet. Indestående i bank dags dato er 141.080,92 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformation august indeholder bl.a.:

 • ·         Materielbenyttelse Fyn
 • ·         Nødforsyning MQ
 • ·         Mangelfulde og fejlagtige arbejdssedler
 • ·         Næste medlemsarrangement
 • ·         Ny tavle vedr. meddelelser
 • ·         Turmøde K14

 

Add. 8)

 • ·         Aktivitetsudvalget: Der er åben for tilmelding til arrangement i Den Fynske Landsby indtil d. 24. august.
 • ·         Tjenestemændenes forsikring: LPO Odense har fået tilbud fra tjenestemændenes forsikring om, at de gerne møder op på et fremtidigt medlemsmøde og fortæller om deres produkter. Tilbuddet lyder interessant, og LPO Odense vil have dette i tankerne, når der næste gang arrangeres et medlemsmøde (dog ikke den ordinære generalforsamling)
 • ·         Bestyrelsesmødet 25. september skal flyttes pga. turopbygning K14. Mødet afholdes i stedet d. 23. september.