Fastholdelse af foranstående turønsker

Husk at deadline for fastholdelse af foranstående (ikke opfyldte) turønsker er fredag d. 21. november kl. 8.00.

 

Sommerferievalg 2015

Der afholdes sommerferievalg i perioden 4.-9. december. Information om sommerferievalget, søgeliste, ferieregler, mv. er udsendt. Det er i lighed med tidligere år muligt at fremsætte sine ferieønsker allerede nu

Bemærk der skal søges min. 3 ugers sommerferie med mindre der foreligger en individuel aftale om noget andet. Har man ikke søgt 3 uger kan der ske tildeling.

 

Stenstrup vendinger

LPO Odense har på bestyrelsesmødet d. 13. november drøftet de forhadte Stenstrup vendinger. Vi ser i den forbindelse tre muligheder for her og nu tiltag:

  • De eksisterende disponeringsregler fra oktober 2013 skal overholdes af driftscenteret (fremgår af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november)
  • Man bør som lokomotivfører stå fast på, at der ikke efterlades passagerer i Stenstrup, når der ikke er busser til videre transport og vejrliget kan være til fare for de passagerer, der afsættes.
  • LPO Odense støtter forslaget om, at der i de situationer, hvor vendingerne skyldes forsinkelser, i stedet fortsættes til Svendborg uden stop (der stoppes dog i Svendborg Vest på vej op). Tiltaget vurderes at kunne reducere en given forsinkelse med 4-5 min.

 

Kontrol af særlige ydelser

LPO Odense opfordrer til, at man hver måned går ind på lkf web’en og tjekker frihedskonti saldo start / slut, og hvilke tjenester / fridage, der er registreret, herunder hvilke særlige ydelser, der er tilskrevet. Sagen omkring genberegning af kvotetræk, og et par andre sager i den senere tid viser, at der kan være god grund til at følge ændringerne i saldi og tilskrivning af særlige ydelser med en vis nidkærhed. Gå ind på http://ltd2/secure/tilmeldingsliste.aspx og vælg ”SY beregning”. Lokalgruppebestyrelsen har den opfattelse, at tillid måske nok er godt, men kontrol i nærværende sag er bedre.

 

Vedligeholdelse af infrastrukturkendskab

Fremførings seneste nyhedsbrev har givet anledning til nogen forvirring omkring indøvelse og vedligeholdelse af infrastrukturkendskab. Ny- og generhvervelse af infrastrukturkendskab er en uddannelsesdag, som skal gennemføres med en lokomotivfører (k) efter aftale med gruppeleder / tjenestefordeler.

Der er imidlertid også den situation, hvor du fortsat har kompetencen, men føler dig lidt rusten. Her er det vores opfattelse, at vedligeholdelsen af infrastrukturkendskabet sker, ved at man henvender sig til tjenestefordeleren og får en tjeneste på den pågældende infrastruktur. Er dette ikke muligt, sletter man kompetencen fra sit certifikat, og som er vi tilbage ved, at infrastrukturkendskab kun kan opnås med hjælp fra en lkf (k).

 

Generalforsamlingen 2015

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 29. januar 2015 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Indkaldelse følger senest d. 22. december (jf. vedtægterne)

 

Næste medlemsarrangement

Aktivitetsudvalget afholder næste medlemsarrangement i det tidlige forår. Det bliver formentlig et bowling arrangement. I 2015 vil antallet af arrangementer blive beskåret, således udgiften til disse kan afholdes indenfor lokalgruppens almindelige driftsbudget.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 15. december. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest fredag d. 12. december.