Aftale vedrørende testførere i DSB

I starten af september 2014 meddelte DSB Togdrift, at IC 4 testførernes personlige kontrakter ikke ville blive forlænget, når de udløber til køreplanskiftet. Opsigelsen skete med henblik på at indgå en aftale om brugen af testførere i almindelighed. Baggrunden for dette er, at der i de næste mange år bliver brug for testførere bl.a. i forbindelse med IC 4, ERTMS og indkøb af nye tog.

Der er nu indgået en aftale. Aftalen forventes underskrevet indenfor få dage. På baggrund af aftalen vil ledelsen søge efter testførere på udvalgte depoter. Dette vil ske via opslag.

Aftalens indhold:

Aftale nr 560.13

Aftale mellem DSB Togdrift, Drift F&R og Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB omkring udførsel af testfører opgaver.

1. Indledning

Denne aftale mellem DSB Togdrift, Drift F&R og Lokomotivpersonalets områdegruppe DSB omhandler lokomotivførere i Drift F&R som udfører testfører-opgaver. Aftalen erstatter tidligere aftaler omkring IC4/IC2 testfører-honorering og udlån til DSB Vedligehold samt protokollat omkring S-tillæg til testfører.

2. Aftalens indhold

Lokomotivførere K kan for en periode udvælges til testfører og uddannes som prøvetogsleder. Testførere anvendes typisk i forbindelse med test og godkendelse af nyt materiel og test af ny/ændret infrastruktur etc. Udover at udføre testopgaver udfører testførere også almindelige lokomotivførere opgaver.

Testførere udvælges af ledelsen og efter opslag. Er der flere kvalificerede end der skal bruges på et depot, skal der tages hensyn til dette ved næste ansøgningsrunde på samme depot.

Vurdering og udvælgelse sker efter nedenstående kompetencer:

Personlige kompetencer:

Åben

Engageret

Pålidelig

God kollega

Faglige kompetencer

IT kendskab, primært støtteværktøjer for togfremførsel

Højt kendskab og indsigt i færdselssikkerhed

Højt kendskab og indsigt i materielsikkerhed

Materielteknik

Evt.- nødvendige attester

Testførere i Drift F&R, uddannes og registreres i henhold til DSB sikkerhedsledelse system.

I forbindelse med overgang til Testfører indgås aftale om funktionsperiodens længde. I funktionsperioden placeres testføreren i

reserven på sit depot.

Den lokale tillidsmand underrettes af ledelsen om forholdet ved bilag 1. Er der udmøntet mere end 2 månedstillæg, i en turvalgsperiode bortfalder eventuel tildelt plads i tur. Kan den ledige turplads ikke besættes kan testføreren genindplaceres i turen, efter endt funktionsperioden. Der dispenseres herved fra turvalgsaftale 570.2 for ”et turvalg er bindende indtil næste turvalg”.

Vedlagt denne aftale bilag 1 ”kontrakt om funktion som testfører” og bilag 2 ”opslag om funktion som testfører”.

3. Honorering af testfører.

Testførerne honoreres med et årligt funktionstillæg på 28 800, -kr. (niveau 31.03.2012). Funktionstillægget udmøntes som et fuldt måneds tillæg, uanset antallet af dage/tjeneste i den enkelte måned, hvor der er forrettet tjeneste som testfører.

På arbejdsdage, hvor testfører er afgivet til testarbejde, udbetales Stl tillæg. For disse arbejdsdage kan der ikke modtages andre former for særlige ydelser. Der optjenes UA efter den faktuelle tjenestegøring.

Der udbetales ikke anden kompensation.

4. Ikrafttræden.

Aftalen træder i kraft den xx. xxx 20xx.

Aftalen kan opsiges af hver af parterne med et varsel på 3 måneder til en må­neds udgang.

København, den xx.xx 20xx

………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Rolf Møller Pedersen, Togdrift F&R Søren Max Kristensen, LPO DSB

…………………………………………………………………………. ……………………………………………

Henrik Søgaard, Forhandlingschef, DSB Preben S Pedersen, DJ

Bilag 1 (aftale 560.13)

Kontrakt om funktion som testfører.

Imellem …………………………………… Lokomotivfører K og ………………………….. Gruppeleder er det aftalt at …………………………………. fungerer som testfører i perioden fra:

xx.xx.20xx til og med xx.xxx20xx på xxxxxx depot.

I funktionsperioden arbejdes og honoreres der som beskrevet i aftale 560.13.

…………………….. den xx.xx.20xx

……………………………………………………. ………………………………………………

Lokomotivfører Kørelærer Gruppeleder

Kopi af denne aftale sendes til Regnskab, løn og personaleadministration, tjenestefordeling og LPO lokalgruppe

Bilag 2 (aftale 560.13)

Funktion som testfører.

PÅ X depot skal der i perioden xx-x bruges x antal testfører .Er du Lokomotivfører (kørelærer) stationeret på x depot og har lyst til at arbejde som testfører. Har du nu muligheden for at søge dette.

Testførere vurderes og udvælges efter nedenstående kompetencer:

Personlige kompetencer:

Åben

Engageret

Pålidelig

God kollega

Faglige kompetencer

IT kendskab, primært støtteværktøjer for togfremførsel

Højt kendskab og indsigt i færdselssikkerhed

Højt kendskab og indsigt i materielsikkerhed

Materielteknik

Evt.- nødvendige attester

Når du er i funktion som testfører er du omfattet af aftale 560.13 som er indgået i mellem DSB Togdrift og LPO DSB, blandt andet skal du være parat til at køre i reserven i din funktions perioden, på dage hvor der ikke er testkørsel skal du kører ordinær tjenester på dit depot. I funktionsperioden vil du modtage et honorar på 2400,- kr pr måned.

Du ansøger om funktion som testfører ved at sende en mail til grl xxxxxxxx xxx@dsb.dk inden den xx.xx.201x. Du vil herefter blive indkaldt til samtale.

Med venlig hilsen

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

gruppeleder

—————————————————–

Når aftalen er underskrevet, og det forventes at ske indenfor de nærmeste dage, vil aftalen kunne læses på LPO DSB’s hjemmeside (www.lpo-dsb.dk) – ved at logge ind på siden.

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB