Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 1. sep. 2014 kl. 9.15 hos Peter, Herluf Trolles Vej 351, Odense SØ

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Add. 3)

 

Add. 4)

Vedr. K15: Selv om DSB ikke har en trafikkontrakt for 2015, er Turgruppen og lokalgruppeformanden blevet præsenteret for tjenester på en grunddag K15 og et udkast til weekendtjenester. Forhandlingen af disse foregår d. 5. september. En nyskabelse er kørsel i Ringsted systemet som vurderes at skulle køres med EA efterhånden som disse renoveres og ombygges til kørsel med dobbeltdækkervogne. Glædeligt hvis denne kørsel kunne blive et plaster på såret efter tabet af hoteltoget, som stopper d. 1. november. Der holdes i øvrigt møde i Turgruppen og medlemsmøde vedr. ture mandag d. 22. september (sidstnævnte er kl. 13.30).

Vedr. pilotprojekt reserverammetur Odense. Pilotprojektet er blevet delevalueret d. 22. august. Det fortsætter i K15 med evaluering i eftersommeren 2015. Der bliver 2 færre i reserverammetur i K15, da de faste ture udvides med 2 pladser. Indskrænkningen sker formentlig i morgen rammeturen. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Højtidsture for reserven: Der er opstået uenighed mellem lokalgruppeformaden og tjenestefordeleren om, hvor lang en X-fri / X-hvil for personale i reserven skal / bør være. Længden er ikke defineret i aftalen, men LPO Odense mener, at minimumslængden for fridage skal overholdes. Lokalgruppebestyrelsen mener, at tjenestefordelerens definition (11 timers overgang, 6 timers tjeneste og 11 timers overgang, altså min. 28 timer) er uacceptabel, og vi hælder derfor til at aftalen bør opsiges. Vi ønsker dog at drøfte dette med den ordinære generalforsamlingen i januar 2015, og der vil derfor blive lavet højtidsture for reserven min. en gang mere (i oktober 2014).

 

Nedsat bremseevne MF: Der er fortsat hændelser med nedsat bremseevne MF, selv om LPO fik nogle håndfaste garantier fra DSB Sikkerhed og DSB vedligehold omkring togenes bremseevne og overholdelse af gældende normer. Sagen er rejst i det nye OSU Sikkerhedsudvalg og det er her oplyst, at der pågår en række risikoanalyser. Nedsat bremseevne vil også være emnet for den næste leder i Det Blå Blad. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

 

Vedr. UA: Et ret stort antal lokomotivførere er blevet trukket fra diverse konti, idet de havde underskud på UA kontoen, da denne blev gjort op d. 30. april. En del skyldte 0,75 time, de fleste skyldte 3,75 time, og en enkelt skyldte mere. Lokalgruppebestyrelsen mener, at antallet af lkf, der ikke tjener UA nok til at dække de -21,75 timer, er så stort, at det skal have fokus, når turene for K15 bygges op.

 

Kørsel med handicappede / kørestolsbrugere ny MQ: På ny MQ er der ingen rampe til kørestolsbrugere. Lokalgruppebestyrelsen besluttede, at tilskrive ledelsen med en opfordring til, at kørsel med handicappede / kørestolsbrugere indrettes efter dette forhold.

 

Short (eller anden relevant sommerbeklædning) på uniformsprogrammet: Efter endnu en sommer med en meget lidt sommervenlig uniform, har vi rykket DJ’s nye medlem i Uniformsgruppen for en afklaring i forhold til det ønske, vi sidste år rejste sammen med LPO Fredericia om shorts på uniformsprogrammet.

 

Overskud af lokomotivførere i Odense? Et medlem har udtrykt ønske om at komme på fuld tid. Det har ledelsen imidlertid afvist med den begrundelse, at der er for mange lokomotivførere i Odense. Afvisningen er ikke helt i tråd med den personaleprognose, LPO Odense blev præsenteret for på seneste LSU. Eller for den sags skyld i tråd med det krav, der var, under evalueringen af reserverammeturen, hvor ledelsen (godt nok en anden afdeling) bad om indskrænkninger, da depotets reservestyrke er kraftigt på retur. Mail fra tjenestefordeleren om et større antal udækkede tjenester i weekenden i uge 35, understøtter jo heller ikke ligefrem ledelsens påstand om lokomotivførere i overflod. Senest har ledelsen på turudvalgsmødet d. 28. august oplyst, at en annonceret bytning – via flytte- / bytte ordningen – mellem en lkf i Odense og en lkf i København alligevel ikke bliver en bytning, kun en fraflytning fra Odense. Netop det at denne bytning ikke mindskede depotets styrketal, var ellers en del af den argumentation, der lå til grund for afvisningen af den kollega, der ønskede at gå op i tid. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at øge fokus på den reelle lokale personalestyrke og være opmærksom på evt. overarbejde.

 

Ændringer i Turgruppen: Da Brian Gervin har forladt DSB, indtræder suppleant Palle Christensen i Turgruppen.

 

Add. 5.)

 • Notat fra LSU møde 14. august 2014
 • Notat fra møde vedr. evaluering af reserverammeture Odense K14 d. 22. august 2014

Der var ingen bemærkninger – ud over det nævnte i punkt 4 – til notaterne.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt. Indestående i bank er dags dato: 136.224,26 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for august indeholder bl.a.:

 • Nærved påkørsler i Synergi
 • Turmøde 22. september
 • Ændringer i Turgruppen og farvel til Brian Gervin
 • Vedr. overskud af lokomotivførere og overarbejde
 • Information om pauseregel max. 4 t 45 m – tidligere udsendt som medlemsinfo lokalt i Od
 • Næste arrangement fra Aktivitetsudvalget – Skjoldenæsholm

 

Add. 8)

 • Aktivitetsudvalget: Næste arrangement bliver d. 20. september. Det bliver et familiearrangement til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum. Desuden arrangerer Bjørn Jensen studietur til Hamburg i uge 40 (mandag d. 29. sep. til torsdag d. 2. okt., begge dage inkl.). Lokalgruppen forventer at yde et eller andet bidrag til denne tur fra de midler, der er afsat til sociale aktiviteter i lokalgruppen, jf. beslutning herom på den ordinære generalforsamling.
 • Medlemsarrangement med Tjenestemændenes Forsikring: Det undersøges om der kan laves et arrangement i forlængelse af turmødet d. 22. september. Yderligere information udsendes ,såfremt arrangementet bliver til noget.
 • LPO kontordag i uge 43: Den ene af de to aftalte kontordage i uge 43 afholdes af SKJ for forberedelse af ferievalg.