Generalforsamlingen 2017!

LPO Odense afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 24.01.17 i Hjallese Forsamlingshus. Referatet udarbejdes og fremlægges straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer frem, svarende til 35 % af medlemskredsen.

 

Indledningsvis var der en længere drøftelse af formalia. Den mundede ud i en tilpasning af både dagsorden og forretningsorden, som udvidede muligheden for anvendelse af skriftlige afstemninger og som sikrede at personvalg skulle foregå enkeltvis, hvor flere skulle vælges til samme punkt på dagsordenen.

 

Lokalgruppebestyrelsens knap 40 min. lange beretning blev godkendt. Desuden blev beretningen fra Turgruppen godkendt og arbejdsmiljørepræsentantens ditto, taget til efterretning.

 

Regnskabet blev ligeledes godkendt og budgettet 2017 blev fremlagt til orientering.

 

Der var 14 indkomne forslag.

Forslag 7.1 vedr. bestyrelsens hjælp til udformning af generalforsamlingsforslag og deadline for dette blev vedtaget.

Forslag 7.2 vedr. valg af bestyrelsessuppleanter blev vedtaget.

Forslag 7.3 vedr. LPO julegave til LKF på job juleaften, udvidet tidsrum til kl. 21, blev vedtaget

Forslag 7.4 vedr. indkøb af ny fane med eget logo blev nedstemt

Forslag 7.5 vedr. indkøb af plastik juletræer og pynt / lys (af hensyn til julehyggen). Her blev ændringsforslag som gav lokalgruppebestyrelsen bemyndigelse til først at forsøge at motivere virksomheden til at betale, vedtaget.

Forslag 7.6 vedr. indkøb og uddeling af juleslik og frugt. Forslaget blev trukket til fordel for et ændringsforslag som præciserede, at det kun skulle være indkøb af juleslik.

Forslag 7.7 vedr. indkøb af gavekort til medlemmerne blev trukket

Forslag 7.8 vedr. de 3 rundborde i briefingrummet og nye stole blev vedtaget

Forslag 7.9 vedr. informationsskærme i briefingrummet blev vedtaget

Forslag 7.10 vedr. udsendelse af referat fra områdegruppebestyrelsesmøder blev vedtaget

Forslag 7.11 og 7.12 vedr. fremlæggelse af referater fra lokalgruppernes ordinære generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger samt bestyrelsesreferater på www.lpo-dsb.dk. Forskellen på de to forslag var om bestyrelsesreferater skulle være inkluderet. Generalforsamlingen mente, at begge forslag skulle fastholdes og det så måtte være op til lokalgruppebestyrelsen, hvor langt man kunne nå i bestræbelserne for at motivere andre lokalgrupper for ideen. Forslagene blev vedtaget.

Forslag 7.13 vedr. organisering af gruppeledere blev godkendt.

Forslag 7.14 om søgning af evt. ekstra ferierækker i sommeren 2017, så de med de ringeste søgenumre forfordeles, blev vedtaget (principielt samme fremgangsmåde som i 2013, 2014, 2015 og 2016).

 

Under punktet valg var der nyvalg til kassererposten, da Danny for lang tid siden havde meddelt, at han ikke ville søge genvalg. Ny kasserer blev Dennis Glad.

I forbindelse med valg til bestyrelsen meddelte Kent Larsen Jensen forsamlingen, at han efter mere end 20 år i lokalgruppebestyrelsen havde brug for en pause og derfor ikke søgte genvalg. Jf. beslutning om ændret dagsorden og forretningsorden var der herefter kampvalg mellem Morten Kruse og Steen Nygaard om den ene bestyrelsespost. Her blev Morten valgt. Per Ottosen blev valgt uden modkandidat til den anden post.

Simon Knoth blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen og Søren Andersen blev igen 2. suppleant. Så var der genvalg til Stig Urban som bilagskontrollant og Dennis Glad som fanebærer. Og nyvalg til Gert Jensensom bilagskontrollantsuppleant, da Arne Phillip efter mange år på posten havde ønsket at træde tilbage. Der var nyvalg til Turgruppen til Rene Filbert og Claus Wang, idet Poul Skov efter rigtig mange år som turrepræsentant og Frank Durand efter en del færre år, begge havde meddelt, at de ikke søgte genvalg. Og så var der genvalg til Mark Petersen. Alle 3 blev valgt uden modkandidat. Dette gjaldt i øvrigt også for Turgruppens suppleant, Kim K Kristiansen.

 

Under punktet afslutning havde LPO’s nye områdegruppeformand, Søren Max Kristensen et indlæg om de mere overordnede emner i LPO og forholdet til ledelsen i DSB.

 

Generalforsamlingen – som igen i år havde pens. lokomotivfører, Allan Gjøde som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, knap 6 timer, og sluttede med den traditionelle omgang stegt flæsk…