Vedtægtsfolder udsendt

Lokalgruppebestyrelsen har d. 11. februar via mail udsendt folderen med vedtægter og ferieregler, mv. opdateret med de beslutninger, der blev taget på lokalgruppens generalforsamling d. 24. januar.

 

Overarbejde i forbindelse med sikkerhedskulturdag og STM

Tilskrivning og beregning af overtid i forbindelse med sikkerhedskulturdagen har givet anledning til en del spørgsmål og forvirring, ikke bare i medlemskredsen, men bestemt også i LPO og mange steder i ledelsen. For at gøre en lang historie kort. Det er aftalt i Uddannelsesudvalget, at sikkerhedskulturdagen forlænges med en time for at give plads til undervisning i STM. Det er desuden aftalt, at hver medarbejder tilskrives en halv time for efterfølgende selvtræning på STM video og quickguide. Det fremgår ikke specifikt, at den halve time skal afspadseres. Det burde det nok have gjort, da ledelsen har valgt at udbetale den. Den mail / PDF fil alle, der har været på sikkerhedskulturdag, efterfølgende har modtaget, omhandler alene – uanset man sagtens kan tro noget andet, når man ser indholdet – tilskrivningen af den halve time. Den forlængede sikkerhedskulturdag honoreres, jf. kursusaftalen, som foreskriver at al tjeneste ud over 7 timer er overtid. Der tilskrives således 1,5 time på kontoen overtid / merarbejde. Dette skal fremgå af SY beregningen for den måned, hvori man har været på sikkerhedskulturdag.

 

Vedr. korrigeringer i forbindelse med TUC tog 1604 og 7012

I fortsættelse af nærværende omkring korrigeringer på medlemsinfoen fra februar kan vi oplyse, at vi er i dialog med Korrigeringscenteret. I første omgang blev tjenesterne tilpasset, så den ekstra TUC, som giver anledning til kritik, blev begrænset til mandage. Det varede imidlertid kun kort. Nu optræder TUC på både 1604 og 7012 igen på flere ugedage. Der er imidlertid ingen linje i de korrigeringer, der laves. Efter at have analyseret problemet lidt nøjere, har LPO Odense lavet et udkast til ændring og anmodet om en forhandling. Det ønske druknede tilsyneladende i IC4 udfordringerne, men efter en rykker har vi d. 14. marts fået en positiv tilbagemelding. Hvad det så fører til må den kommende drøftelse / forhandling vise.

 

Kommende medlemsarrangementer

Aktivitetsudvalgets næste arrangement er ølsmagning, som løber af stablen mandag d. 20. marts. Arrangementet afholdes i fællesskab med vores kolleger hos DB Cargo i Nyborg. Som det ser ud nu, vil det blive det eneste arrangement dette forår som afholdes sammen med ”godskollegaerne”. Normalt afholder vi jo – hvilket jo sådan set også allerede er annonceret – en fælles hockey turnering i maj måned. Som det ser ud i skrivende stund bliver det imidlertid uden deres deltagelse. Vi undersøger p.t. om kollegerne i Fredericia fortsat er interesseret i at holde liv i arrangementet, og om der kan skaffes et tilstrækkeligt antal deltagere / hold til at gennemføre en turnering. Mens vi venter på den tilbagemelding krydser vi finger for, at gutterne i Nyborg ombestemmer sig. Uddybende info udsendes, når vi ved mere.

Som det også fremgik af den seneste medlemsinformation havde beslutningen om deltagelse i ølsmagning den konsekvens, at det planlagte bowlingarrangement medio marts udgik. Det afholdes så i stedet af AMG. Stor tak til dem (og dem som stemte for bowling ved afstemningen) for at tage handsken op og sørge for at vi også her i foråret beriges med et, ja faktisk to, bowlingarrangementer, henholdsvis d. 19 og d. 27. april.

 

Mobning på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøgruppen, dvs. gruppelederne og arbejdsmiljørepræsentanten, har d. 9. marts udsendt en meget fin skrivelse mod mobning på arbejdspladsen. Lokalgruppebestyrelsen støtter tiltaget, som går fint i spænd med væsentlige dele af det arbejde, der tilbage i 2015 blev lavet omkring både ”God arbejdsmoral på Odense depot” og den såkaldte ”Trivselsgruppe”, nedsat af LSU.

 

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 19. april. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.