Til:

Medlemmer LPO Odense

 

Vedr. ibrugtagning, mv. af iPad.

 

Der gennemføres i disse dage tests på iPad. Testen skal vise, om man er i stand til at bruge de sikkerhedsbærende elementer på iPad på betryggende vis.

 

Det er naturligvis vigtigt. Lige så vigtigt er det imidlertid, at testen formentlig vil kunne medvirke til at afdække, hvem – ud over de, der allerede har gjort opmærksom på deres behov – der har brug for hjælp og uddannelse. Det er helt afgørende, at uddannelsesbehovene bliver afdækket, og det er vigtigt at disse behov kommer til ledelsens kendskab, idet det er ledelsens opgave (og forpligtigelse) at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at kunne bruge det (IT)værktøj, der stilles til rådighed. Ledelsens forpligtigelse gælder uanset om man har bestået testen eller ej, og fremgår i øvrigt ret klart af mail fra souschef i Fremføring F&R, Jimmy Rasmussen dateret 4. november.

 

I tråd hermed kan det oplyses, at LPO Odense er vidende om, at der lokalt allerede er lavet aftaler med kollegaer, som har bedt om hjælp. Det er naturligvis tilfredsstillende, at der nu bliver taget hånd om de, der har behov. Da der ikke forlods er fastsat noget bestemt tidsforbrug til opgaven, er det vigtigt at understrege, at hjælpen / introduktionen / undervisningen skal munde ud i, at den enkelte lokomotivfører er tryg ved og i stand til at bruge iPad, også selv om det for nogen givetvis vil kræve en del undervisning.

 

I konsekvens af ovennævnte opfordrer LPO Odense afslutningsvis til, at man – selv om man af et godt hjerte ønsker at hjælpe andre kollegaer – ikke laver testen som gruppeopgave. Har man behov for hjælp, er det, som tidligere nævnt, vigtigt, at behovet afdækkes og ens nærmeste leder involveres. Husk! Du kan aldrig være ansvarlig for den introduktion eller uddannelse, du ikke fik, kun ansvarlig for at gøre opmærksom på manglen…