Ture, mv. K16

Tjenesterne på en grunddag K16 er ved at være klar, og Turgruppen mødes og aftaler forløbet omkring turopbygningen d. 15. september. Samme dag, kl. 13.30, er der medlems / turmøde, hvor tjenesterne præsenteres, og hvor turgruppens oplæg til turstørrelser, mv. fremlægges. Turgruppen opbygger så turene d. 16.- 17. september, hvorefter de fremlægges til gennemsyn. Datoerne for turvalget K16 er endnu ikke aftalt. De fremlægges straks muligt.

 

Parkeringsforhold Odense

Som følge af Banedanmarks beslutning om at forbyde parkering på perronen spor 8-10 er der opstået et akut behov for alternative løsninger. LPO Odense er af den opfattelse, at parkering i Odense er aftaledækket tilbage fra indflytningen i OBC i 2007, men er naturligvis uanset dette indstillet på at finde brugbare løsninger her og nu. Der er fremsat et konkret tilbud fra DSB, som bliver drøftet på LSU mødet d. 3. september. Yderligere info følger herefter.

 

Parkeringsplan Odense

I fortsættelse af medlemsmødet d. 19. juni og lokalinformationen fra juni vedr. parkeringsplan Odense, er lokalgruppen fortsat interesseret i at vide, om der i medlemskredsen er interesse for at kopiere den såkaldte ”Aalborg model” for vores supervisorer. Modellen giver nogle udfordringer, da kombinationen mellem IT / kontorarbejde og banketurs arbejde, vil betyde mere arbejde for supervisorerne, uden en modsvarende kompensation. Modellen kræver, at der kan findes 16-18 interesserede lokomotivførere til en 4 mands (morgen / nat), henholdsvis en 6 mands (eftermiddag / nat) tur, plus en reserve på 6-8 mand, som både vil tage den nødvendige uddannelse (et par dage) og efterfølgende køre i turene. Er du interesseret så sig det venligst til enten lokalgruppeformanden eller turgruppeformanden. Punktet vil i øvrigt blive drøftet på et møde i Turgruppen d. 15. september, selv om modellen ikke vil blive indført til K16.

 

Opsparingsdage

Jf. overenskomsten 2015 for statsansatte erstattes omsorgsdage af de såkaldte opsparingsdage. Principperne for afholdelse og honorering er uændrede, men der er en lille vigtig ændring, man skal være opmærksom på. Det er fremover kun muligt at konvertere timer til opsparing én gang årligt, nemlig pr. 31. oktober. Der henvises i øvrigt til Fremførings Nyhedsbrev fra august 2015.

 

LPO badge

Lokalgruppebestyrelsen opfordrer fortsat til, at man viser sin opbakning til fællesskabet og går med badgen med det nye logo. Mangler du én, har vi stadig nogle liggende på LPO kontoret.

 

Personer i sporet

LPO Odense vil – på bagrund af nogle konkrete hændelser – anmode Arbejdsmiljøgruppen Odense om, at der arbejdes for opsætning af hegn mellem spor 1 og 2 i Svendborg og langs hovedsporene mellem Holmstrup og Odense på strækningen ud for Tusindårs skoven. Kender du til andre strækninger, hvor et hegn kunne reducere antallet af, henholdsvis risikoen for, farlige hændelser, må du meget gerne skrive til lokalgruppeformanden med kopi til AMIR, Søren Andersen. Husk at meld forholdet i Synergi.

 

Personalia – farvel til Arne Lolck Hansen

Arne L Hansen kører sin sidste tur søndag d. 6. september og forlader virksomheden ved udgangen af september måned for at nyde en fremtidig tilværelse som pensionist. Lokalgruppebestyrelsen ønsker Arne alt godt fremover og ser i øvrigt frem til – på en endnu ikke fastsat dato – at få mulighed for at tage afsked med Arne under festlige former.

 

Aktivitetsudvalget – familiearrangement, mv.

Familiedagen til Vissenbjerg Terrarium er desværre blevet aflyst pga. svigtende tilmelding. Da der generelt ikke har været specielt stor tilslutning til vores familiearrangementer, vil fremtiden for disse blive drøftet på førstkommende møde i Aktivitetsudvalget. Næste arrangement bliver den årlige julefrokost, som afholdes fredag d. 6. november i Hjallese Forsamlingshus.

 

Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 5. oktober. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.