Opfordring vedr. UA.

LPO Odense opfordrer de medlemmer, som ønsker at undgå at ”de gamle” UA timer går til udbetaling, når disse udløber d. 31. oktober, til at kontakte virksomheden via egen gruppeleder pr, mail med følgende tekst: ”Jeg anmoder hermed om, at min saldo for kontoen ”UA timer, ny” med udløb 31. oktober 2016, senest denne dato overføres til kontoen ”opsparingsdage” i det omfang der er plads på denne konto”. Send evt. mailen cc til dig selv, så du har en kvittering for anmodningen.

 

Fejl på arbejdssedler, mv.

Der er fortsat et stort antal fejl og mangler på arbejdssedlerne. En del af disse fejl kan være af en sådan karakter, at de er i kategorien ”mulige aftalebrud”, primært i forhold til arbejdstidsaftalen og korrigeringsaftalen. Hvis du er af den opfattelse, at gældende aftale er brudt, herunder har en mistanke herom, er du meget velkommen til at aflevere arbejdssedlen til LPO – med en tilhørende forklaring om, hvilken aftale / regel, du mener, er overtrådt. Brug i den forbindelse gerne den lille lyseblå folder vedr. arbejdstidsregler, mv., LPO omdelte sidste år. Aftalebrud vil blive anmeldt.

Og så en anden ting i forbindelse med nærværende. Antallet af korrigeringer og deres indvirkning på vores tjenester er alt for stort. LPO Odense vil i den kommende tid – evt. i samarbejde med Turgruppen – følge op på dette, bl.a. i forhold til de regler der gælder for korrigeringer, midlertidige og faste turrettelser.

 

Svendborgbanen – sidste nyt…

Vi skrev i det seneste nummer af lokalinfo, at der ved et sydfynsk foretræde for transportministeren var givet tilsagn om, at der indsættes yderligere MQ togsæt på Svendborgbanen, når Odder – Grenå lukker ned i efteråret 2016. Det er nu sket. Og selv om vi jo ikke ligefrem er forvænt med solstrålehistorier tyder meget på, at det måske kan lykkes. Ikke bare at få flere MQ togsæt til Svendborgbanen, men endda – efter sigende – togsæt fra den nyeste levering. Det er nok ikke meget MF og MG bliver savnet, hvis banens fremtidige materiel alene kommer til at bestå af ny MQ.

Yderligere et lille fremskridt er nået her i sommer. Disponeringsreglerne vedr. vendinger i Stenstrup er ændret. Et gammelt LPO forslag om at tilbyde husly til afsatte passager i holdende togsæt i Stenstrup er nu indarbejdet. Ændringens fulde ordlyd fremgår af mail fra Olav Skjold fra d. 18. august.

Er alt så OK. Nej desværre. Der er fortsat alt for mange aflysninger pga. materielfejl, personalemangel og signaluorden og desværre også fordi oplever tørkørsler og ekstraordinære tankninger, formentlig fordi forsyningerne i vores ture har været udsat for en såkaldt optimering (læs: spareøvelse). Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. LPO Odense arbejder videre for at finde løsninger og vi glæder os i den forbindelse over, at natbanketuren genindføres fra K17. Det må alt andet lige kunne bidrage til at løse dette problem.

 

Turoplægning K17.

Der er infomøde med Planlægning Vest den 6. september, hvor både turgruppe- og lokalgruppeformanden deltager. Vi forventer at vores tjenester K17 ligger fast efter dette møde og kan udsendes til Turgruppens medlemmer. Turstørrelserne aftales i Turgruppen. Der tages afsæt i det retningsgivende turvalg. Turoplægning foregår i dagene d. 14.-15. sep., herefter fremlægges turene.

Det er i skrivende stund uklart om der i samarbejde mellem lokalgruppen og turgruppen kan findes en relevant dato for afholdelse af medlemsmøde om turene K17. Hvis der afholdes møde udsendes info herom på opslag / mail.

 

Turgruppen – ændret konstituering.

Idet Danny har ønsket at stoppe som bestyrelsens udpegede repræsentant i Turgruppen, har vi i stedet udpeget Morten. Turgruppen tager senere på måneden stilling til, hvilke(n) tur(e) Morten skal arbejde med og repræsentere.

 

Farvel til…

Jesper Plesner Jønsson tiltrådte d. 1. september en stilling som LKI i DSB Sikkerhed i Telegade. Samme dag tiltrådte Kim Christiansen i sit nye job som lokomotivfører hos DB Cargo i Nyborg. Lokalgruppebestyrelsen siger dem begge tak for deres bidrag til vores fælles arbejdsplads igennem en årrække og ønsker god vind fremover. En særlig tak til Kim for hans involvering i de senere års skiture for depotets lokomotivførere.

Her i starten af september kører både Paul Erik Klimek og Per Krog Rasmussen deres sidste tur efter et langt arbejdsliv ved ”Banen”. De pensioneres henholdsvis 30. september og 31. oktober. For Pers vedkommende er det en lille uges tid efter hans 40 års jubilæum, som vil blive fejret på behørig vis d. 1. november (har vi hørtJ)

 

Næste møde

Næste møde er mandag d. 3. oktober. Sager til behandling på mødet skal afleveres senest fredag d. 30. september.