Til:

Medlemmer LPO Odense

 

Information vedr. Svendborgbanens fortrædeligheder og den østfynske udfordring

 

I næste nummer af Det Blå Blad vil der være en artikel om Svendborgbanens fortrædeligheder og kørslen på Østfyn. Artiklen indeholder en længere baggrunds forklaring, som vi her skal undlade. I kender den jo bedre end alle andre.

 

I efteråret 2015 kastede det sydfynske talerør, Fyns Amts Avis, sig som bekendt ind i kampen for tog til tiden på Svendborgbanen via kampagnen ”Giv os tog til tiden”. Da lokomotivpersonalets og passagerernes interesser i denne sag langt hen ad vejen er sammenfaldende har LPO Odense – i det omfang vi har skønnet, det har været i vores interesse – været i dialog med avisen og budt ind i debatten.

 

Efter et langt tilløb er det faktisk – bl.a. via en stor indsats fra Enhedslistens vikarierende folketingsmedlem, Jesper Kiel – lykkedes at rejse sagen politisk. Transportminister, Hans Christian Schmidt gav på den baggrund DSB og Banedanmark 10 dage til at komme med en løsning. På ægte DSB’sk (vi alene vide, som hvorfor spørge de, der har fingeren på pulsen?) kom DSB op med det løsningsforslag til ministeren, at MG skulle tages ud af togsystemet Ringe – Nyborg og erstattes af MF.

 

Ret skal være ret. Det er absolut et skridt i den rigtige retning, men forslaget gør ikke noget ved de problemer som kommer fra, at Østfyn og Svendborgbanen fortsat er bundet samme. Uregelmæssigheder på Svendborgbanen vil fortsat føre til aflysninger på Østfyn og  forsinkelser på IC og lyntog vil fortsat forplante sig til Svendborgbanen. Desuden løser tiltaget ingen af de grundlæggende infrastruktur og kapacitetsproblemer.

 

LPO Odense arbejder derfor ufortrødent videre og har en lang række forbedringsforslag, som kan sikre mere stabil drift og en fynsk regionaltrafik i vækst.

 

Overordnet:

 • Den overliggende stamme i Svendborg genindføres
 • Ringe-Nyborg systemet brydes i Odense, så:
 • Østfyn kører i sit eget system fremført af MG og med afgangstid fra Nyborg alle timer i minuttal 28 (som om morgenen). Vendetid i Nyborg = 9 minutter og i Odense = 11 min.
 • Ringe systemet køres som i K15. Togene fremføres med MQ og køres i omløb med 4600 togene.
 • Den ene stamme i bytogene (2800 tog) køres med MQ, den anden med MF (den overskydende stamme fra 2600 systemet, når dette brydes), i hvert fald indtil yderligere MQ kan skaffes.

 

Køreplanstiltag:

 • Bommene lukkes og signalet i Svendborg stilles 1 min før afgang (alle tog), således dørene kan lukkes 30 sekunder før afgang.
 • Alle tog kører fra Odense 1 min tidligere (regularitetstillæg)
 • Bytog ekspederes i spor 2 i Ringe i stedet for spor 1, da det giver en højere indkørselshastighed / bedre forsignalering
 • Stationer / trinbrætter markeres med * i køreplanen / Greenspeed. Tog skal således ankomme tidligst muligt. Samtidig skal dørene – hvis muligt – lukkes 30 sekunder før afgang alle steder
 • Østfyn tog ekspederes i spor 6 i Odense på afkortet togvej, således spor 6 kan benyttes ved kørsel til / fra Fredericia, henholdsvis Ringe / Svendborg, samtidig med at Østfyns tog holder i øst enden af sporet.

 

Materielforhold:

 • MQ (gamle): Hastighedsbegrænsningen på 120 km/t (traktionsspærring) fjernes. Max. hastigheden overvåges af ATC som på andre tog. Alternativt køres med ny MQ.
 • MG må ikke køre 2600 tog (Od-Re) og 4600 tog (Od-Svg), men kan indsættes i 2800 tog, hvis alle traktionsanlæg er aktive ved afgang fra Odense og ovenstående køreplantiltag gennemføres.

 

Strækningsforhold / infrastruktur:

 • Odense: Der etableres linjeledere på SU-signalerne i spor 7 og 8, så togene ikke tvinges ned på 35 km/t, når der krydses på det ”dobbeltsporede” banestykke på Odense station
 • Hjallese: Forhold vedr. overkørselsanlæg Hjallese – Højby mod syd udbedres så hastigheden kan hæves fra 100 km/t til 120 km/t
 • Årslev: ATC baliser U-signaler mod syd flyttes ind mod perron, så udkørselshastigheden kan hæves fra 25 km/t til 60 / 75 km/t
 • Kværndrup: Perron i spor 1 repareres og togekspedition af 4600 tog flyttes fra spor 2 til spor 1 af hensyn til højere indkørselshastighed (fra 60 til 75 km/t + højere hastighed, jf. forsignalering)
 • Der etableres varslingsanlæg i spor 1 af hensyn til højere gennemkørsels hastighed for bytog (fra 75 til 120 km/t)
 • Svendborg Vest: Der udarbejdes en SIN instruks for kørsel med arbejdstog på strækningen Stenstrup – Svendborg Vest, således der kan vendes dér.
  • Betjeningsboksen for overkørsel 113 umiddelbart syd for perronen i Svendborg Vest dubleres, således lokomotivføreren efter standsning på Svendborg Vest kan trykke bommene for overkørsel 113, som lukker ved kørsel ind mod trinbrættet, op, og der udlægges en ATC opdaterings balise i nordenden af Svendborg Vest, således arbejdstog kan returnere med strækningshastighed

 

Overkørsler / vejforhold:

 • Bomlukningscirkulæret afskaffes / revurderes, og aftalen mellem Banedanmark og Vejdirektoratet ændres, i hvert fald i forhold til overkørsel 7 i Fruens Bøge, overkørsel 23 i Højby, overkørsel 33 i Årslev og overkørsel 51a og 52 i Ringe (ved signalgivning mod syd.

 

Disponeringsregler:

 • Hovedregel: Tog som er sendt ud på strækningen Odense – Ringe – Svendborg køres principielt til ende.
  • Tiltag 1: Første mulige bytog aflyses. Dette gælder også fra Svendborg (hvis der er busser til erstatningstransport)
  • Tiltag 2: Er der behov for yderligere udtynding aflyses 2600 og 4600 tog fra Odense og erstattes af 774600 tog, som standser ved alle stationer
  • Tiltag 3: Køreplanen for 774600 tog ændres så de kører fra Odense samme tid som 4600 tog, henholdsvis fra Svendborg, så det passer med krydsninger i Stenstrup (og Fruens Bøge)
 • Regularitetsfremmende vendinger i Stenstrup (og andre steder) fjernes fra disponeringsreglerne. Der vendes fremover kun i Stenstrup når banestrækningen Stenstrup – Svendborg er besat (nedbrudt tog eller blokuorden).
 • I tilfælde af blokuorden køres Stenstrup – Svendborg (alternativt Svendborg Vest, hvis denne mulighed implementeres) med nedsat hastighed, uanset tidstab, indtil der er rekvireret busser og disse er klar i Stenstrup, henholdsvis Svendborg. Der standses i nærværende situation ikke i Stenstrup Syd.