Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 15. december 2014 kl. 14.00 i Valby

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Afbud:

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Sommerferievalg 2015: Ferieaftalen for sommeren 2015 er på plads. Ferienormen fremgår af skemaet, som hænger på døren indtil LPO kontoret. Sommerferievalget forløb planmæssigt, helt frem til J5 (6. sidste M/K) var det muligt at imødekomme ferieønsker i skolebørnenes sommerferie. Det var i år lidt flere end sidste år, der blev tvangstildelt ferie, da de ikke havde søgt / søgt nok. Vedr. ferie kan det i øvrigt oplyses, at lokalgruppen – i kølvandet på det tumult der opstod som følge af genberegning kvotetræk – har indsendt et forslag om, at kvotetræk og saldo skal fremgå af den mail man får som kvittering, når man har søgt ferie. I øvrigt vedrørende kvotetræk, så er det sådan fremadrettet, at der hver aften bliver lavet en beregning mellem SAP, LTD2 og Ferieplan, som skulle sikre, at større ændringer i saldi hører fortiden til.

Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

 

Rangertider Odense, mv.: Da DSB Operation Sikkerhed og Arbejdsmiljø og Banedanmark har ønsket at fastholde en rangerhastighed i Odense i alle sidespor på 10 km/t er standard rangertiden d. 27. november blevet opmålt. Information herom er udsendt. Det er vigtigt, at der gives en tilbagemelding til lokalgruppen, hvis der er rangertider på konkrete tog, der ikke er tilstrækkelige. Der er i øvrigt opmålt en spadseretid til Kertemindesporet. Tiden er 21 min. Vedr. parkering i spor 10/11. Der har været en række tilfælde, hvor der er parkeret sammenkoblede MQ togsæt. LPO Odense har meddelt parkeringen i Fredericia, at det ikke duer, da det ikke er muligt at vende med sammenkoblede MQ togsæt i Havnebanen, pga. manglende ramper.

Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

 

iPad: Disse er nu omdelt. E-mail systemet er ændret, hvilket giver en del udfordringer da der er væsentlig færre funktioner i Outlook web mail end i den ordinære Outlook. En del af de problemer, der er p.t., bl.a. omkring udskrivning, vil dog blive løst, når iPad indfases helt, formentlig i februar 2015. Yderligere info følger i næste nummer af Det Blå Blad, som udkommer ca. 18. december.

Lokalgruppebestyrelsen beklager ændringerne omkring Outlook, men ser frem til implementeringen af iPad med de aftalte funktioner (formentlig februar 2015).

 

Vedr. Turgruppen: Palle L har meddelt, at han fratræder som turgruppeformand. Lokalgruppebestyrelsen beklager Palles L valg, og vil gerne benytte lejligheden til at takke Palle L for indsatsen. Hvis Palle C genvælges til Turgruppen, vil lokalgruppebestyrelsen udpege Palle C som turgruppeformand.

 

UA – konvertering / udbetaling: Der er fra DSB udsendt information om, at de ikke afviklede UA timer for 2013-2014, der er ønsket konverteret til omsorg, er tilgængelig for søgning i Ferieplan. De der har ønsket de ikke afviklede UA timer udbetalt, herunder de der slet ikke havde prioriteret hverken det ene eller det andet, har fået timerne anvist til udbetaling.

Lokalgruppebestyrelsen tog dette punkt til efterretning.

 

ABS uddannelse: Det første EA lokomotiv er nu godkendt til kørsel med ABS styrevogn. Projektet meddeler, at de forventer tidsplanen for indsættelse af de 6 ombyggede EA overholdes, dvs. de indsættes i drift (i Ringsted systemet) inden 1. april. ABS uddannelse for lkf i Odense med EA attest formodes på den baggrund at gå i gang en gang i 1. kvartal 2015. LPO Odense har ikke yderligere information på nuværende tidspunkt.

Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

 

Ny MQ – kørsel med kørestolsbrugere: Lokalgruppebestyrelsen har rykket for en afklaring i denne sag – igen.

 

Den gode lokomotivmandsgerning: LPO stiller fra næste nummer af Det Blå Blad, og på januars ordinære generalforsamlinger skarp på den gode lokomotivmandsgerning, altså faglighed i vores job. Hvad handler jobbet om, hvor skal fokus være, hvem kører toget? Hvad vil det sige at tage ansvar og stå ved det? Og hvorfor roder tingene nogen gange rundt, når nu fokus i den grad er på rettidighed og kundeservice? Kampagnen kommer til at køre i en meget lang periode frem med en række initiativer både på landsplan og lokalt.

Lokalgruppebestyrelsen bakkede op om det nye LPO initiativ.

 

Add. 5.)

 • Notat fra LSU mødet d. 1. december 2014
 • Notat fra LPO DSB områdegruppebestyrelsesmødet d. 9. december 2014

Der var ingen bemærkninger notaterne ud over det i punkt 4 nævnte.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt. LPO DB Schenker Nyborg har nu betalt deres halvdel af den nye fanefod. Indestående i bank dags dato er: 142.227,71 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for december indeholder bl.a.:

 • Generalforsamlingen 2015
 • Rangertider Odense
 • Spadseretid til Kertemindesporet
 • Den gode lokomotivmandsgerning – sikkerhed, materielhåndtering, rettidighed og kundeservice i præcis den rækkefølge
 • Glædelig jul og godt nytår

 

Add. 8)

 • Jubilarer 2015. Vi har 4 jubilarer i lokalgruppen i 2015. De to første af disse, Henrik Andersen og Ib Nielsen, har jubilæum allerede d. 1. januar. DSB afholder et arrangement for de to d. 22. januar.
 • Julehilsen fra LPO Od til lokale kollegaer på job juleaften: LPO Odense vil i lighed med tidligere år give en lille erkendtlighed til de af vores medlemmer, der er på arbejde juleaften i hele tidsrummet mellem kl. 18.00-19.00, og til de, der møder ind til aftenarbejde i dette tidsrum (samme fremgangsmåde som sidste år).
 • LPO DB Schenker, Nyborg: Lokalgruppeformanden – eller dennes stedfortræder – er inviteret til LPO DB Schenker Nyborgs ordinære generalforsamling d. 19. januar. PK deltager og deres lokalgruppeformand (Brian) inviteres – som altid – til vores generalforsamling.
 • Generalforsamling 2015. Gennemgang af liste med inviterede gæster, og en kort gennemgang af det praktiske omkring arrangementet. Herefter input til beretningen og en drøftelse af forslag. Vedr. regnskab så sørger kassereren for, at der indkaldes til revision i uge 2 eller 3. Til sidst blev valglisten gennemgået. Intentionerne omkring ny turgruppeformand er meldt ud. I lokalgruppebestyrelsen søger DV, KLJ og MKJ genvalg.