Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 16. december 2015 kl. 10.15 hos Peter, Herluf Trolles Vej 351, Odense SØ

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Afbud:

Søren Kingo Jensen (SKJ) (MG uddannelse)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

MTA: Drøftelser og konklusioner på LSU mødet d 3. december i relation til MTA blev gennemgået. Det blev på mødet aftalt, at der udarbejdes en lokal handlingsplan som sikrer større fysisk afstand mellem gruppeledere og medarbejdere. Økonomien er i skrivende stund uafklaret. Uddybning vil fremgå på lokalinfo for december.

 

iPad: Fremføring oplyser, at der i hele landet nu kun mangler at blive indrullet 30 iPads. Et par hundrede (pr. 4. dec.) mangler at gennemføre og bestå testen. Der var i uge 50 et møde i styregruppen vedr. udeståender, herunder manglende hjælp / vejledning / uddannelse. Fremføring har (igen) givet tilsagn om hjælp til de, der har behov, men der er tilsyneladende fortsat mangler. Fremføring har på baggrund af konklusioner på nævnte møde givet tilsagn om at udsende info, men infoen er i skrivende stund ikke udsendt.

 

SAP frihedskvoter: Fejlene i kvoter har intet med Ferieplan at gøre, jf. info fra John Dyrhøj, men selv om infoen fra John indikerer, at problemet er løst, er det ikke tilfældet. Er der fortsat fejl i kvoter, skal man henvende sig til egen gruppeleder (hvilket er aftalt med Fremføring). Ledelsen skal – i lighed med, hvis der er fejl i løn – tage ansvar og løse de fejl, der måtte være. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, såfremt det ikke er muligt at finde tilfredsstillende løsninger med egen leder, at kontakte LPO Odense (SKJ eller PK).

 

EU certifikat fase 2, opdeling af infrastruktur på stationer: I det seneste nummer af Det Blå Blad, er der to artikler om skærpede krav til infrastrukturkendskab. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at man læser artiklerne, og vurderer om skærpelserne giver anledning til at ændre (fjerne) nogle af de kompetencer, der fremgår af certifikatet.

 

Svendborgbanen: Fyns Amts Avis kører p.t. en stor kampagne vedr. tog til tiden på Svendborgbanen. Lokalgruppebestyrelsen hilser initiativet velkommen, da det sætter fokus på flere af de store udfordringer vi daglig slås med, f.eks. vendinger i Stenstrup.

 

Sommerferievalg 2016: Ferievalget forløb godt. Der var efter 1. søgerunde – helt usædvanligt – to ledige pladser i skolebørnenes sommerferie (i uge 26). Uheldigvis var der også i år behov for at tvangstildele ferie. Der er tale om i alt 11 uger, fordelt på 9 personer. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at man får søgt på en sådan måde, at vi undgår tvangstildeling. Det må da alt andet lige være sjovere at søge sin ferie selv!

 

Supervisor rummet: Det er på LSU mødet d. 3. dec. – endnu engang – aftalt, at supervisor rummet på perronen skal ordnes, dvs. der gøres hovedrent, males og placeres ny / nyere møbler. Desuden monteres et skab til supervisor, som kan aflåses. Lokalgruppebestyrelsen tog aftalen på LSU til efterretning.

 

MG / MP uddannelse: Lokalgruppebestyrelsen drøftede de udfordringer MG / MP uddannelse lokalt i Odense giver. Uddannelsen er forceret, der er alt for mange ændringer i materielbenyttelsen, som betyder at praktikkørslen falder fra hinanden, og samtidig mangler der MG / MP uddannede folk til at dække tjenesterne. Lokalgruppebestyrelsen har advaret om, at dette kunne blive resultatet, da man tilbage i august besluttede at fremskynde MG / MP uddannelsen, men desværre uden at skabe lydhørhed.

 

Ny lokomotivfører på Odense depot: LPO Odense har modtaget meddelelse om, at lokomotivfører Tom Korsbakke, Aarhus pr. 15. januar 2016 forflyttes til Odense depot. Lokalgruppebestyrelsen byder Tom velkommen.

 

Add. 5)

 • Notat fra møde i Turgruppen d. 15. november
 • Notat fra LSU møde 3. december
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmøde d. 8. december

Der var ingen kommentarer til notaterne.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt og godkendt. Saldo på Oplysningskontoen er 35.180,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 109.667,35 kr., og det samlede indestående i banken er 144.847,35,00 kr. DV udarbejder budget 2016 for lokalgruppen til næste møde. Aktivitetsudvalget udarbejder og sender snarest budget / nøgletal til DV.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for december 2015 indeholder bl.a.:

 • MTA
 • iPad
 • SAP frihedskvoter
 • Svendborgbanen
 • Ny kollega til Odense depot
 • Generalforsamlingen 2016
 • Næste møde

 

Add. 8)

 • LPO kontordage, mv.: lokalgruppeformandens fravær (uddannelse) vil SKJ og MKJ hjælpe til med at passe kontoret i uge 1-3.
 • Julehilsen fra LPO Od til lokale kollegaer på job juleaften: LPO Odense vil i lighed med tidligere år give en lille erkendtlighed til de af vores medlemmer, der er på arbejde juleaften i hele tidsrummet mellem kl. 18.00-19.00, og til de, der møder ind til aftenarbejde i dette tidsrum (samme fremgangsmåde som sidste år og forrige år).
 • Jubilæumsreception Bruno S Andersen d. 21. januar: I formandens og kassererens fravær (uddannelse), vil LPO Odense denne dag være repræsenteret ved MKJ og KLJ.
 • Generalforsamlingen 2016: Afholdes fredag d. 29. januar kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Inviterede gæster er som tidligere år, dvs. LPO DSB’s daglige ledelse, og lokalgrupperepræsentanter fra Fredericia, Nyborg og Korsør. Forslag til generalforsamlingen skal, jf. vedtægterne indsendes senest d. 21. januar kl. 12.