Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

ITV skærme / monitorer: Der vil blive gennemført en såkaldt 1 til 1 udskiftning af ITV udstyr (monitorer og kameraer) på stationerne på Fyn i nær fremtid. Der vil således fortsat være en række udeståender / mangler vedr. opsætning af nyt udstyr, f.eks. i vestenden af Tommerup spor 1. Der er etableret en ny standard for enmandsbetjening, herunder opsætning af ITV udstyr. Denne standard gælder dog som udgangspunkt ikke for ”de gamle” strækninger med enmandsbetjening. Ideoplæg til mere ensartet opsætning drøftet. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at arbejde videre med ideoplægget og inddrage signalkommissionen.

 

Indkørselshastighed i spor 7 i Odense: LPO Odense har nu anmeldt forholdet overfor Signalkommissionen. Desuden har den lokale ledelse tilskrevet DSB Operation, sikkerhed og arbejdsmiljø med henblik på, at de tager kontakt til Banedanmark. Indtil afklaring foreligger, er det vigtigt at holde fokus på, at der på det nuværende aftalegrundlag, skal indhentes rangertilladelse inden man kører frem til østenden af spor 7, uanset PU J7 giver en rangertilladelse.

 

Togbetjening Vestfyn: Handlingsforløbet i forhold til Transportministeriets scenarier og truslen om forringet togbetjening på Vestfyn gennemgået, herunder seneste rapport vedr. stationslukning på Fyn (og andre steder). Lokalgruppebestyrelsen besluttede at påvirke beslutningsprocessen ved at arbejde videre med vores kontakter i Pendlerklubben Vestfynstoget, LO Fyn Trafikgruppen og i øvrigt arbejde for at sagen rejses politisk i Odense Byråd.

 

Materielsituationen i Re-tog Fyn: Der ses fortsat for ofte MR tog i den fynske regionaltrafik, hvilket er et stort problem både generelt og i forhold til ovennævnte vedr. den fremtidige togbetjening på Vestfyn. Lokalgruppebestyrelsen besluttede, at vi fortsat holder fokus på situationen, og spørger ind til manglende materiel, hver gang vi gøres bekendt hermed. Skriv derfor fortsat når du møder MR på Vestfyn, herunder MQ i 3800 tog.

 

Vedr. hvileværelser Odense: Der har været problemer med uautoriseret gennemgang forbi hvileværelserne og ind til togpersonalets lokaler. AMIR har drøftet forholdet med togpersonalets ledelse, og der er anmodet om, at der påsættes plombering på døren / vrideren. Lokalgruppebestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Turrettelser, korrigeringer, mv.: Antallet af fejl, mangler, mv. i tjenesterne med deraf følgende korrigeringer er meget stort. Der er i relation hertil et mindre antal brud på korrigeringsaftalen, hvilket der rejses sager på. Vi følger desuden nøje om de korrigeringer, der har karakter af faste rettelser (altså tilbagevendende rettelser over en længere periode) i realiteten gør, at enkelte ture kører meget tæt på at have maksimum, især 411 er i fokus. Lokalgruppebestyrelsen accepterer ikke overnorm i turene som følge af korrigeringer som reelt er faste rettelser, men gør dog opmærksom på, at der en lille formildende omstændighed, nemlig at alle korrigeringer automatisk udløser overtid. Vi vil i samarbejde med turgruppeformanden / turrepræsentanter følge nærværende meget tæt.

 

Vedr. Ferie: Der er kommet en opdatering til Ferieplan som gør det muligt at se, hvor mange der står på venteliste på dage, som er søgt helt ud. Der er fra ledelsen udsendt reminder til de, der endnu ikke har søgt al deres restferie (over 10 uansøgte timer). Der er d. 20 marts en lokal forhandling omkring evt. ekstra ferierækker sommer 2014, og en indledende drøftelse af ferienorm / aftale for vinteren 2014 / 2015. Lokalgruppebestyrelsen tog punkterne til efterretning.

 

Short på uniformsprogram: Der har i Fredericia og Odense været en undersøgelse vedr. genindførsel af shorts i uniformsprogrammet. Forslaget er tilsendt LPO’s daglige ledelse. Holdningen her er, at uniformen er en arbejdsbeklædning, og den som følge heraf skal udformes således, at det også er (rimelig) behageligt at være på job på varme dage. Om det indbefatter genindførsel af shorts i uniformsprogrammet, eller en anden løsning må bero på en forhandling. Lokalgruppebestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Add. 5)

Følgende notater udsendt:

 • Notat fra LSU møde Odense / Korsør, del 1, 11. februar 2014
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmødet 24. februar 2014
 • Notat fra bestyrelsesmøde LO Fyn 28. februar 2014
 • Notat fra LSU møde Odense / Korsør, del 2, 28. februar 2014
 • Notat fra LPO ESU formøde 6. marts 2014

Der var følgende kommentar til notat fra LSU, hvor DV spurgte ind til om ændrede tidspunkter for lokal kursusvirksomhed også omfattede tidligere lægning, altså med meget tidlige mødetider. I det referat der udsendes fra LSU mødet d. 28. feb. vil det fremgå, at den lokale ledelse vil undersøge, om det fremadrettet er muligt at tilpasse tiderne for lokalt afholdte kurser efter medarbejdernes normale arbejdstider.

 

Add. 6)

Regnskabet fremlagt. Indestående bank: 128.225,48 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for marts indeholder bl.a.:

 • Rapport om fremtidig togbetjening Vestfyn og rapport om optimering af stationsstrukturen
 • Ferieplan er opdateret så det er muligt at se, hvor mange der har søgt ”ud over norm” på ”de røde” dage
 • Jan Gintberg show om DSB vises i TV d.3. april (find link til nyhedsarkiv abc.dsb)
 • MQ – låsebeslag venstre førerrumsvindue – uddybende forklaring
 • Fejl i beregning af normtid i reserverammeture
 • Vinterferievalg afholdes d. 6. maj
 • Nedsat bremseevne MF

 

Add. 8)

 • Aktivitetsudvalget: Betaling for ølsmagning er efter lidt tovtrækkeri på plads. Næste arrangement er bowling d. 19. marts med 27 tilmeldte.
 • LPO Od – generalforsamling 2015: Der vil være en beretning fra de lokale AMIR under selvstændigt punkt på generalforsamlingen (som der så ikke stemmes om), hvis vi kan opnå enighed med AMIR om form og indhold.
 • DJ grundkurser: Da MKJ ikke tidligere har været på grundkursus bliver han tilmeldt (så håber vi, der er plads). DV og SKJ har tidligere været grundkurser i andre forbund, mens PK og KLJ har været det tidligere i DJ regi.