Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 5. oktober 2015 kl. 8.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ) – til kl. 11.15

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

God arbejdsmoral på Odense depot: Retningslinjerne er nu udsendt. Lokalgruppebestyrelsen vil meget gerne have tilbagemeldinger af enhver art fra medlemskredsen. Lokalbestyrelsen opfordrer til, at retningslinjerne følges, men mener ikke der er behov for opfølgning på nuværende tidspunkt.

 

Retningslinje for afholdelse af mærkedage: Punktet er en udløber af den beslutning generalforsamlingen i januar 2015 tog vedr. mærkedage (jubilæer), hvor lokalgruppebestyrelsen forpligtigede sig til at udarbejde et beslutningsforslag, som reducerer eller fjerner det enkelte medlems udgift i forbindelse med jubilæer. Da det ikke var muligt via LSU at komme i dialog med ledelsen omkring den måde, vi markerer mærkedagene på, har lokalgruppebestyrelsen i stedet, via områdegruppen, stillet en række spørgsmål til driftschef, Rolf Møller. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at lade svarene fra Rolf indgå i det videre arbejde.

 

Opholdslokaler Østerport: Der har været berettiget kritik af de midlertidige opholds- og pauselokaler ved stationspersonalet på Østerport (Kkp). Lokalgruppebestyrelsen har i den forbindelse været i dialog med både lederen af arbejdsmiljøgruppen i København og LPO’s ansvarlige for pauselokaler i Øst. Nu skulle der så være fundet en alternativ – men fortsat midlertidig – løsning på selve Østerport station. Lokalgruppebestyrelsen er, af hensyn til opfølgning, interesseret i tilbagemeldinger fra medlemskredsen vedr. standarden på de nye midlertidige lokaler.

 

Svendborgbanen: Den elendige regularitet, aflysninger og delaflysninger på Svendborgbanen fylder meget blandt lokomotivførerne i Odense. Også ledelsen har nu fået fokus på problemet, jf. mails fra gruppeleder Olav Skjold og besøg fra lederen af driftscenteret d. 2. oktober. Selv om alle taler om MG og disse togsæts problemer med at stå fast og holde tid, er der nok flere problemer, og flere af problemstillingerne er bestemt ikke af nyere dato. LPO Odense mener på den baggrund, at der skal iværksættes nogle straks tiltag. Ud over færre MG på banen, kunne det være genetablering af den overliggende stamme i Svendborg og ophævelse af det såkaldte bomlukningscirkulære (mellem Banedanmark og Vejdirektoratet), som sikrer at bommene max. må være nede i 3 minutter, hvilket skaber forsinkelser (manglende mulighed for at indhente tid) i Fruens Bøge, Højby, Årslev og Ringe. Stenstrup vendinger bør afskaffes, alternativt køres igennem til Svendborg uden stop i Stenstup Syd og Svendborg Vest (der standses så i stedet på vej tilbage til Stenstrup). På lidt længere sigt (få måneder) kan dette tiltag suppleres med vendinger i Svendborg Vest (kørsel som arbejdstog (Sts-Svv), afhængig af, hvor store forsinkelser, der skal indhentes. Sidstnævnte forslag er i øvrigt præsenteret for den forrige transportminister, men det er uvist hvorledes den nuværende minister forholder sig til ideen.

 

Add. 5)

 • Notat fra LSU møde 3. september
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmøde d. 10. september

Der var ingen kommentarer til notaterne.

 

Add. 6)

Refusion fra hovedkassen 3. kvartal er modtaget. Lokalgruppen har p.t. 102 medlemmer. Saldo på Oplysningskontoen er 39.012,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 112.745,96 kr., og det samlede indestående i banken er 151.757,96 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for oktober 2015 indeholder bl.a.:

 • K16 – tursætning, fastholdelse af foranstående turønsker, højtidsture og højtidsture for reserven
 • Parkeringsforhold Odense st.
 • Retningslinjer for afholdelse af mærkedage
 • Svendborgbanen
 • Ferieplan
 • Aktivitetsudvalget – julefrokost

 

Add. 8)

 • 1. maj 2016. Det nedsatte 1. maj udvalg udvides med en person, idet også fanebærer, Dennis Glad, har sagt ja til at deltage i det praktiske arbejde på dagen.
 • Aktivitetsudvalget. På baggrund af aflysningen af familieturen ultimo september, og ringe tilmelding til familiearrangementet i 2014, lægges fremtidige familiearrangementer indtil videre i mølposen. Næste arrangement bliver julefrokosten som i år afholdes fredag d. 6. november. Invitation udsendes snarest. Der er, som følge at et ret stort tilskud fra DSB til julefrokost 2014, rabat til de medlemmer, der deltog i sidste års julefrokost, og melder sig til igen i år (hvor DSB også har givet et rigtig pænt tilskud).
 • LPO kontordage, mv. i efteråret: lokalgruppeformandens fravær (uddannelse, mv.) vil en del af LPO kontordagene i ugerne 43, 45 og 46, 2 og 3 blive afholdt af øvrige lokalgruppebestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til ferievalg, mv. vil det primært være SKJ, der passer kontoret.