K16

Turvalget slutter tirsdag d. 6. oktober kl. 7.00. Straks herefter sætter lokalgruppeformanden og turgruppeformanden i tur. Indplaceringen i de enkelte uger i turen laves af tjenestefordeleren hurtigst muligt herefter. Såfremt der skulle være ubesatte turpladser efter turvalget udbydes disse i 2. runde turvalg. Når dette er overstået sendes der en forespørgsel til samtlige, som ikke fik deres første ønske opfyldt, vedr. om man ønsker at fastholde foranstående turønske(r). Ca. 1. november udsendes højtidsture for såvel lokomotivførere i fast tur, som reserven.

 

Parkeringsforhold Odense st.

Lokalgruppebestyrelsen arbejder sammen med den lokale ledelse på en løsning efter at Banedanmark har opsagt den hidtidige aftale omkring parkering på perronen mellem spor 8 og 10. Vi har fået tilbudt 3 pladser samme sted, hvilket selvfølgelig er tilfredsstillende, idet vi oprindeligt kun havde aftale på 2 pladser. Problemet er imidlertid, at vi ikke længere kan anvende vores parkeringstilladelse til OBC. Vi skal i stedet bruge parkeringstilladelser, som så forefindes i en boks på perronen, og skal afleveres tilbage efter brug. Et sådant system har – med begrænset succes – været i brug, da vi i sin tid havde parkeringspladser i ”Svinestien”. Systemet kræver rigtig meget selvjustits, og der mangler en afklaring af, hvad vi gør, hvis tilladelserne bortkommer.

Der har i øvrigt været en drøftelse på LSU omkring parkering i OBC. Konklusionen er, at der især mangler pladser i dagtimerne på dage med kurser. LSU arbejder derfor på en retningslinje, som henviser kursister til parkering i indhegningen ved forsyningsanlægget. Mere herom følger når afklaring foreligger.

 

Retningslinjer for afholdelse af mærkedage

På den ordinære generalforsamling i januar 2015 forpligtigede lokalgruppebestyrelsen sig til at udarbejde et beslutningsforslag vedr. mærkedage (jubilæer), som reducerer eller fjerner det enkelte medlems udgift i forbindelse med jubilæer. For at afklare snitfladerne i forhold til de tilskud ledelsen giver til jubilæer, har LPO Odense søgt en dialog med den lokale ledelse omkring markering af mærkedage, men dette var ikke muligt i LSU regi. Lokalgruppebestyrelsen har i stedet, via områdegruppen, stillet en række spørgsmål til driftschef, Rolf Møller. Svarene fra Rolf indgår i det videre arbejde med et forslag, som kan præsenteres på næste ordinære generalforsamling i januar 2016.

 

Svendborgbanen

Den elendige regularitet, aflysninger og delaflysninger på Svendborgbanen fylder meget blandt lokomotivførerne i Odense. Også ledelsen har fokus på problemet, jf. mails fra gruppeleder Olav Skjold og besøg fra lederen af driftscenteret d. 2. oktober. Selv om alle taler om MG og disse togsæts problemer med at stå fast og holde tid, er det næppe hele problemet. LPO Odense mener, at der er behov for at iværksætte nogle tiltag her og nu. Ud over færre MG på banen, kunne det være genetablering af den overliggende stamme i Svendborg og ophævelse af det såkaldte bomlukningscirkulære. Cirkulæret er en aftale mellem Banedanmark og Vejdirektoratet, som sikrer at bommene max. må være nede i 3 minutter, hvilket som bekendt fører til togforsinkelser (og manglende mulighed for at indhente tid) i Fruens Bøge, Højby, Årslev og Ringe. Stenstrup vendinger bør afskaffes, alternativt køres igennem til Svendborg uden stop i Stenstup Syd og Svendborg Vest (der standses så i stedet på vej tilbage til Stenstrup). På lidt længere sigt (få måneder) kan dette tiltag suppleres med vendinger i Svendborg Vest (kørsel som arbejdstog Sts-Svv), afhængig af, hvor store forsinkelser, der skal indhentes. Sidstnævnte forslag er i øvrigt præsenteret for den forrige transportminister, men det er uvist, hvorledes den nuværende minister forholder sig til ideen.

 

Aktivitetsudvalget – julefrokosten 2015

Aktivitetsudvalget afholder julefrokost i Hjallese Forsamlingshus fredag d. 6. november. Invitation, tilmeldingslister, mv. udsendes snarest. Som lovet sidste år, vil der i år være rabat til sidste års deltagere. Årsagen er, at egenbetalingen sidste år burde have været lavere, da tilskuddet fra DSB i 2014 var noget højere en beregnet. Da DSB også i år yder et rigtig pænt tilskud, vil prisen næppe være en hindring. Meld dig derfor til, og nyd en aften i dine kollegaers selskab.

 

Ferieplan

John Dyrhøj er på depotet d. 5. november fra ca. 8.30 til ca. 15.00, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp og vejledning i Ferieplan. Søren Kingo deltager i hele seancen som repræsentant for feriekontrollen

 

Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 9. november. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.