Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 6. maj 2015 kl. 9.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Afbud:

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Den gode lokomotivmandsgerning: Drøftelse af kommende lokale tiltag, herunder drøftelse af de mange henvendelser vi får fra medlemskredsen, som føler sig presset i forhold til E-learning og Service på DSB’sk. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer i øvrigt fortsat til, at man viser sin opbakning til fællesskabet og går med badgen med det nye logo.

 

Parkeringsplan Odense: Lokalgruppebestyrelsen er nu så vidt med en analyse af muligheder og konsekvenser i forhold til evt. fremtidig lokal håndtering af parkeringsplanen, at vi ønsker at drøfte denne analyse med medlemskredsen. Der indkaldes derfor til medlemsmøde. Hvis muligt afholdes dette møde inden sommer. Yderligere info følger på særskilt opslag.

 

Vedr. supervisorkontoret: Anvendelse af – og adgang til – supervisorkontoret har været genstand for en del drøftelse i medlemskredsen den seneste måned. Lokalgruppebestyrelsen er ikke modstander af, at kontoret kan anvendes på en anden måde end hidtil, men der er naturligvis en række forhold omkring aflåsning og opbevaring af effekter, som skal være i orden, ligesom maling, vedligeholdelse, mv. skal optimeres. Det er vi p.t. i dialog med vores lokale ledelse om. En dialog, vi forventer, også vil inddrage arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Vinterferieaftale / vinterferievalg: Der er indgået lokal vinterferieaftale for vinteren 2015-2016. Ferienormen er i høj perioder op til 22, og i lav perioder 13 mandag – fredag og 11 i weekender. Der er der ud over aftalt forhøjet norm i uge 40, uge 9, ugen efter påske og i forbindelse med julefrokosten, generalforsamlingen, Store Bededag og 1. maj. Lokalgruppebestyrelsen tog orienteringen og den nye vinterferieaftale til efterretning.

Vinterferievalget blev afholdt d. 5. maj. Der var pæn søgning og de fleste ønsker blev opfyldt. Der er efter ferievalget fortsat en del ledige pladser i attraktive perioder, så står du med noget ferie i overskud, så tjek Ferieplan.

 

Trivsel på depotet: Lokalgruppebestyrelsen evaluerede medlemsmødet d.26. marts vedr. trivslen på depotet. Vi arbejder nu videre med de mange konstruktive input og vil gerne benytte lejligheden til at takke for disse og et rigtig godt møde. Der er i øvrigt nu nedsat en arbejdsgruppe under LSU der – lidt i tråd med nærværende – skal komme med forslag til forbedring af arbejdsglæden, jf. anbefalingerne i den seneste MTA.

 

Add. 5)

Ingen notater fremsendt…

 

Add. 6)

 • LPO Odense afventer tilbagemelding fra LPO DB Schenker, Nyborg vedr. nyt fanemærker til deres side af fanen. Sagen drøftes på et møde med Nyborg gruppen d. 6. maj 2015.
 • Saldo på Oplysningskontoen er 37.912,00 kr. På foreningskontoen er saldoen: 98.781,91 kr., og det samlede indestående i banken er 136.693,91 kr.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for maj 2015 indeholder bl.a.:

 • Den gode lokomotivmandsgerning
 • Vinterferievalg / vinterferieaftalen 2015-2016 (ekstra rækker)
 • Personalia – ændringer i lokalgruppen
 • Medlemsmøde vedr. parkeringsplan Odense
 • maj i Kongens Have
 • Aktivitetsudvalget – hockeyarrangement

 

Add. 8)

 • Bestyrelsesmøder LPO sommeren 2015. Datoer er nu endelig aftalt med ledelsen. Der holdes et møde i juni og herefter er næste møde d. 1. september.
 • Næste arrangement er hockey i Ringe Hallerne d. 18. maj, som holdes sammen med vores kollegaer hos DB Schenker i Nyborg. Der er p.t. tilmeldinger til 3 hold, men vi skulle gerne have lidt flere med, så vi også har mulighed for at skifte ud undervejs. Meld dig til så vi kan få givet Nyborg gutterne kamp til stregen.
 • Fælles møde med LPO DB Schenker Nyborg. Der afholdes i umiddelbar forlængelse af dette møde, et møde med LPO DB Schenker Nyborg. Vi skal bl.a. drøfte fanemærker på vores fælles fane og mulige fælles arrangementer.