Der er i dagene d. 8.-9. januar afholdt forhandlingsmøde vedr. arbejdstid, medarbejderindflydelse, mv. mellem LPO DSB og ledelsens repræsentanter

 

Parterne er enige om at fortsætte drøftelserne og mødes igen d. 22.-23. januar.

 

LPO DSB vil i forbindelse med de kommende generalforsamlinger rundt om på landets depoter give en status på situationen i DSB, herunder en status vedr. de igangværende forhandlingerne om arbejdstid, medarbejderindflydelse, mv.

 

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der er en forståelse mellem arbejdsmarkedets parter om, at man ikke refererer direkte fra en forhandlings indhold.