Vedr. ændret procedure ved signalforbikørsler

 

LPO DSB er i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på, at proceduren for håndtering af signalforbikørsler i DSB er ændret.

 

Uheldigvis er ændringen sket uden DSB Sikkerhed har underrettet LPO DSB. Vi har på den baggrund anmodet om en redegørelse, som kan kaste lys over såvel hændelsesforløbet, som behovet for de gennemførte ændringer og den manglende underretning af de faglige organisationer. Redegørelsen er p.t. under udarbejdelse.

 

Da der tilsyneladende er en række skærpelser i den ændrede procedure, opfordrer LPO DSB – i hvert fald indtil ovenstående redegørelse er fremlagt og konsekvenserne af den ændrede procedure er afdækket – alle medlemmer som involveres i en signalforbikørsel til:

  • At medtage en bisidder til den efterfølgende tjenstlige samtale / tjenstlige afhøring
  • Begrænse udtalelser omkring faktiske forhold til et absolut minimum.
  • Undlade at udtale sig om forhold man ikke er 100 % sikker på.

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at LPO DSB har svært ved at forstå bevæggrundene for en skærpelse af proceduren for håndtering af signalforbikørsler. Det der er behov for, er en lempelse, eller en afskaffelse. Sker det ikke, ser det tungt ud med implementeringen af en sikkerhedsorganisation, hvor læring altid prioriteres over sanktioner, et tiltag DSB ellers ved mange lejligheder har bakket op om.

 

LPO DSB beklager, at ovenstående anbefalinger omkring tjenstlige samtaler / tjenstlige afhøringer bringer arbejdet for den lærende organisation i fare. I nærværende situation, er der imidlertid intet alternativ, da hensynet til det enkelt medlems retsstilling altid vil gå forud.