Der er i fortsættelse af (gen)indførsel af muligheden for ”Fastholdelse af foranstående turønske” (se mail fra den turansvarlige gruppeleder fra d. 12. januar) nu også – i samarbejde mellem Drift F&R og LPO – blevet fastlagt en procedure for håndtering af ledighed i ture og (gen)besættelse af turpladser.

 

Ledighed i ture – procedure:

 • Efter endt turvalg udsender turansvarlig leder mail til depotets LKF om fastholdelse af foranstående turønsker. Svarfristen fastsættes til d. 1. dec. (gældende fra K23).
 • Turansvarlig leder registrerer og opbevarer de fremsatte ønsker om fastholdelse af foranstående turønske/turønsker
 • Hvis en LKF fortryder fastholdelse af turønske/turønsker inden en ledig plads tilbydes, kan LKF frasige sig disse.
 • Ledighed i en tur er, når en LKF forlader en tur pga.:
  • Dødsfald
  • Pension
  • Afsked (søgt og uansøgt)
  • Overgang til anden stilling i DSB
  • Længerevarende udlån til anden stilling i DSB, herunder testfører (varigheden følger testføreraftalen)
  • Sociale forhold, hvor dette sker efter aftale med nærmeste leder
 • Genbesættelse:
  • Turansvarlig leder kontakter den LKF, der anciennitetsmæssigt er berettiget til den ledige turplads
  • Ledige turpladser genbesættes i udgangspunktet ikke efter d. 1. juni
 • Underretning:
  • Tjenestefordeler underretter LKF om den konkrete indplacering på den ledige turplads og dato for start i turen. Dette sker ca. 1 måned før.
  • Turansvarlig leder underretter lokal TR om den ændrede turindplacering (hvem har forladt hvilken tur og hvem er indtrådt)
 • Ubesatte turpladser, hvortil der ikke er fremsat turønsker, kan, hvis tjenestefordelingen finder det formålstjenstligt og LKF i reserven ytrer ønske herom, (gen)besættes.

 

Bemærk! Hvis du har fastholdt foranstående turønske(r) og ikke har fortrudt dette, inden du tilbydes en ledig turplads (jf. pind 3 herover), er du forpligtiget til at acceptere den tilbudte plads. Vi indskærper dette, da det kan have / har betydning for din weekendindplacering og fridage og arbejdstidspunkter i jule- og nytårsperioden, ligesom en ændret indplacering formentlig også vil have markant betydning på placeringen af den frihed, du allerede har søgt og fået bevilliget.

 

Har du spørgsmål til nærværende, er du velkommen til at kontakte din leder eller din lokale TR.

 

Der vil i næste nummer af Det Blå Blad være en uddybende artikel om emnet, skrevet i samarbejde mellem ledelsen og LPO.