Vedr. beslutninger på LPO DSB’s generalforsamling d. 7. april 2016

 

Jf. LPO DSB medlemsinformation nr. 2-2016, henholdsvis Det Blå Blad 1-2016, afholdt Områdegruppen ordinær generalforsamling d. 7. april i Fredericia. Referatet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Søren Max Kristensen fremlagde den ca. 30 min lange mundtlige beretning, som efter en del debat blev enstemmig godkendt af de delegerede.

 

Herefter blev områdegruppens økonomiske nøgletal for 2015 (og 2014), som foreskrevet i vedtægterne, fremlagt til orientering af områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstand.

 

Næste punkt var behandling af indkomne forslag. Der var i alt 7 indkomne forslag. De 5 første omhandlede vedtægterne:

Forslag 1 vedr. pensionisters mulighed for deltagelse i områdegruppens generalforsamling blev vedtaget.

Forslag 2 vedr. anvendelse af urafstemning ved valg af fællestillidsmand (områdegruppeformand blev nedstemt.

Forslag 3 vedr. præcisering af tidspunkt for afholdelse lokalgruppegeneralforsamlinger blev vedtaget.

Forslag 4 vedr. økonomisk trængte lokalgruppers mulighed for at ansøge områdegruppen om hjælp til indkøb af særligt dyre effekter (fane) blev vedtaget

Forslag 5 vedr. genetablering af en lokalgruppe i Helsingør blev vedtaget

Forslag 6 vedr. varslingsregler for reserven blev trukket (da der allerede eksisterer et lignende forslag, red.)

Forslag 7 vedr. fjernelse af lokalgruppernes egenbetaling til jubilæumsgaver blev vedtaget.

 

Under punktet valg var der genvalg til områdegruppeformand, Søren Max Kristensen og medlem af daglig ledelse, Peter Kanstrup. Der var desuden genvalg til de to hovedbestyrelsessuppleanter, Hans Schøn Merstrand og Peter Kanstrup, til de to bilagskontrollanter, Lars Brian Møller, LPO København og Pernille Bernth Thomsen, LPO Esbjerg. Sidst men ikke mindst var der genvalg til bilagskontrollantsuppleant, Hans Friis, LPO Aarhus

 

Under punktet afslutning var der indlæg fra de inviterede gæster fra DJ, SPO og LPO S-tog, herunder et længere indlæg fra forbundsformand, Henrik Horup.

 

Generalforsamlingen – som igen i år havde lokomotivinstruktør, Jørn Weiss som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, 4 timer 45 min