Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 20. april 2016 kl. 8.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV) – til kl. 11.00

Morten Kruse Jørgensen (MKJ) – fra kl. 9.00

Søren Kingo Jensen (SKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.
2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Svendborgbanen, mv.: Efter en periode med MG i Ringe løbene, køres der igen med MF, hvilket giver nogle udfordringer på de stationer, der kun betjenes af MF, idet disse togsæt manglende lavgulv. Dette er påtalt over for ledelsen. Det fremgår af Fremførings seneste nyhedsbrev, at DSB er kommet til fornuft og fra K16-3 i august, køres der tidligere fra Nyborg, og Nyborg-Ringe systemet brydes i Odense. Lokalgruppebestyrelsen hilser dette tiltag velkommen.

Der har været en aflysning på Svendborgbanen, hvor det i pressen fremgår, at det skyldes en sygemelding. Lokalgruppebestyrelsen spørger ind til ved DSB og det er ny kutyme, at offentliggøre personalets sygdom.

 

Opfølgning på konstituering: MKJ er nu både tilmeldt grundkursus for tillidsrepræsentanter og kommende turrepræsentantkursus. Det er dog uvist om MKJ bliver optaget på førstnævnte kursus (for TR).

 

Nyt sundhedstilbud i DSB: Der er sket en ensretning af tilbuddene og DSB har besluttet, at der skal være en fast egenbetaling på 75,- kr. pr. gang. Ændringerne er ikke aftalt med de faglige organisationer. For yderligere info henvises til Fremførings nyhedsbrev fra marts. Lokalgruppebestyrelsen tog ændringerne til efterretning.

 

MP og MG på Vestfyn: Der er mange småforsinkelser i regionaltrafikken på Vestfyn, når der køres med MG / MP. En væsentlig del af problemet kan tilskrives fejl i køreplanen, idet der ganske simpelt mangler tid til passagerudveksling, når der køres med MG / MP. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer på den baggrund til, at man meddeler Straksopfølgningen / Banedanmark dette.

 

Vinterferieaftale: Der er indgået ny vinterferieaftale. Der vil være 22 ferierækker i højperioden. LPO Odense har fremsendt et oplæg til forhandling af ekstra pladser udvalgte dage (julefrokost, generalforsamling, mv.).

 

Evt. ekstra feriepladser som følge af sporarbejde Østfyn og Svendborgbanen: Lederen af planlægning / tjenestefordeling har tidligere givet udtryk for, at der – primært under lukningen af Svendborgbanen i uge 29-30 – ville være mulighed for at øge antallet af ferierækker betragteligt. De seneste personaleprognoser viser imidlertid en lidt anden virkelighed, og det er usikkert om der overhovedet kan aftales ekstra ferierækker. Lokalgruppebestyrelsen følger op på dette snarest med det klare mål at forhandle ekstra ferierækker hjem, hvis det overhovedet er muligt.

 

Add. 5)

  • Notat fra LSU møde d. 12. april

Der var ingen bemærkninger til notatets indhold, men der er i lokalgruppebestyrelsen en træthed i forhold til, at der efterhånden ikke kan træffes beslutninger lokalt, ligesom der ikke er økonomi til lokale tiltag.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt og godkendt. Oplysningskontoen er lukket og pengene overført til foreningskontoen, jf. beslutning på generalforsamlingen. På foreningskontoen er saldoen: 134.987,61 kr.

 

Bowlingarrangement blev lidt dyrere end ventet, idet der var en del flere deltagere end budgetteret.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for april 2016 indeholder bl.a.:

  • Kampagne for bedre MQ vask
  • Vinterferievalg og vinterferieaftale
  • Sporarbejde Svendborgbanen og mulighed for ekstra feriepladser
  • maj i Kongens Have
  • Hockeyarrangement
  • DJ medlemsmøder

 

Add. 8)

  • 1. maj i Kongens Have: Områdegruppen afholder 1. maj i Kongens Have. LPO Odense står for det praktiske i den anledning, og der er derfor nedsat et 1. maj udvalg bestående af PK, MKJ, SKJ og Dennis Glad. Vi er på pladsen fra midt på formiddagen og fanen går med i optog fra 3F på Skibhusvej. Vil du med i 1. maj optaget så giv PK et ring eller mød op hos 3F senest kl. 11.15.
  • Hockeyarrangement 9. maj: Der er p.t. tilmeldt 10 aktive deltagere til dette arrangement, svarende til to hold. Ambitionen er at kunne stille med 3 hold, og der er en del, som er i tænkeboks p.t. Sidste frist for tilmelding er d. 2. maj. Lokalgruppebestyrelsen og Aktivitetsudvalget opfordrer til, at man positivt overveje at deltage i dette arrangement, hvor man ikke bare får noget motion, men er sammen med andre kolleger fra depotet, og også kolleger fra DSB Fredericia og DB Schenker, Nyborg.
  • LPO kontordage i maj: formandens mødeaktivitet, ferie, mv. passes LPO kontoret enkelte dage i den kommende måned af Søren Kingo.