LPO har siden efteråret 2019 arbejdet tæt sammen med DSB omkring tolkninger, mv. af de nye lokalaftaler. Dette arbejde danner naturligt grundlag for den administrative håndtering af de nye aftaler i al almindelighed og i diverse IT-systemer (om end der stadig er nogle udeståender her). Det har desuden været et mål med arbejdet, at de fælles bestræbelser skulle føre til udsendelsen af en opdateret lokomotivførerhåndbog indeholdende oversigt over – og forklaring af – regler vedr. arbejdstid, ferie, mv. til brug for lokomotivførere, tjenestefordelere, driftsledere og andre der har indflydelse på lokomotivførernes dagligdag.

 

Ud over at det har været en meget lang proces, blev arbejdet – som alt andet i samfundet – ramt af Coronarestriktionerne i marts, hvor arbejdet med tolkningerne ellers var ved at være i mål. Det viste sig dengang hurtigt, at det er endog meget vanskeligt at lave et bare nogenlunde rimeligt tolkningsarbejde, hvis man ikke kan mødes, og det blev derfor sat i bero. Da samfundet genåbnede og arbejdet med lokomotivførerhåndbogen blev genoptaget, viste det sig imidlertid, at det ville blive vanskeligt at nå i mål inden for overskuelig tid. En række presserende arbejdsopgaver i DSB’s HR-afdeling bl.a. som følge af Corona-efterdønningerne og vanskeligheder med at opnå enighed mellem parterne omkring de sidste udeståender vedr. arbejdstid, mv. – og senest den delvise Corona nedlukning her i efteråret – har gjort, at tidshorisonten for lokomotivførerhåndbogen er uvis.

 

Set i det lys udsender LPO nu en folder, som skal opfattes som en forløber for lokomotivførerhåndbogen. Selv om folderen alene bærer vores navn og logo, er det væsentligt at understrege, at indholdet er taget direkte ud af Jernbaneoverenskomsten, arbejdstidsaftalen og de underskrevne notater fra tolkningsmøderne mellem DSB og LPO. Et enkelt sted er henvisningen dog til ODI.

 

Du kan læse folderen elektronisk her. Den omdeles også i en fysisk version, som en lille praktisk folder i lommeformat (a la den vi udsendte i februar 2019). Omdelingen i dueslagene sker løbende hen over de næste uger.

 

Det er LPO’s forventning, at arbejdet med lokomotivførerhåndbog genoptages så snart muligheden herfor er til stede. Det er ligeledes vores forventning, at den – i modsætningen til folderen, som kun indeholder et udsnit – vil komme til at indeholde alle relevante regler vedr. arbejdstid, ferie, mv., inkl. evt. uddybende tekst.

 

Det ser vi frem til i LPO. Indtil da vil vi ønske rigtig god fornøjelse med folderen, og henvise til vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk, hvor du kan finde samtlige aftaletekster her.