Ingen tvivl om at året, som nu rinder ud, blev noget andet end LPO havde sat næsen op efter. Sidste års nytårshilsen, var en hilsen præget af håb om mildere vinde efter nogle vanskelige og konfliktfyldte år. Og det startede bestemt også godt. Arbejdsgruppen vedr. en ny LKF-håndbog, som havde til opgave at finde fælles tolkninger på de indgåede lokalaftaler, tog i årets første måneder nogle store skridt fremad, også i forhold til nogle emner, hvor parterne var langt fra hinanden. I februar blev der opnået enighed om en ny struktur for samarbejdsudvalgene i DSB, og i forhold til arbejdet med en ny fraværspolitik og et forlig om arbejdsnedlæggelserne i 2018-2019 var der indledningsvis betydelig fremdrift, men så kom Coronaen …

 

Pludselig handlede alt om passagerflugt, smittefare, værnemidler, hjemsendelser, force majeure og tjenesteændringer. Sundhed og sikring af indtægtsgrundlag har en tendens til at overtrumfe andre emner. En tendens til at gøre udeståender om arbejdstid til noget, man kan kigge på ved lejlighed. Det accepterer vi naturligvis, om end ærgrelsen over det tabte momentum var – og er – betydelig. Lidt ligesom ærgrelsen over OK20, hvor Dansk Jernbaneforbund, og et par andre fagforbund, reelt blev frataget muligheden for at forhandle egne overenskomster, men alligevel, til dels pga. den udbredte krisestemning, Coronaen havde efterladt os i, måtte acceptere et samlet ”Ja” fra lønmodtager siden, stemt igennem af andre fagforbund.

 

Selv om den sk… virus igen har fået tag i samfundet og dermed også i vores arbejdsplads, og alle nu igen mest taler Corona-relaterede emner, er det lykkedes at binde sløjfe på et par af forårets løse ender, nemlig forliget omkring arbejdsnedlæggelserne (for OK-ansatte) og den nye fraværspolitik. Og med de seneste tiltag vedr. ny ferieplan app, ferie og UA nærmer vi os også afslutningen på det kvote-mareridt, der har præget lokomotivførernes dagligdag siden 2018. I skrivende stund udestår alene en afregning af UA for perioden 1. juli 2019 til nu. De øvrige udeståender omkring arbejdstid og LKF-håndbogen arbejdes der videre med først i det nye år. Dette gælder også en afklaring vedr. de senere års mange brudsager. De resterende tvistigheder, der er omkring arbejdstid, forberedes p.t. til videre behandling i det fagretlige system, hvor en afgørelse ventes i første halvår 2021.

 

Internt i LPO fik vi i det forgangne år vedtaget en ny struktur. Årsagen var, at den nye TR-aftale næsten havde halveret ressourcerne til fagligt arbejde. Det siger sig selv, at det giver nogle udfordringer, men vi finder os lige så stille til rette i den nye struktur, hvor den primære ændring er en kraftig reduktion af områdegruppens bestyrelse. Begrænsningerne til trods er der alligevel blevet plads til en nyskabelse – et årligt medlemsmøde på hvert depot. Om tiltaget var en succes, kan dog være lidt svært at vurdere, da møderne blev afholdt ”Corona-style”, hvilket efter al sandsynlighed gik ud over fremmødet. Vi kan dog godt garantere, at vi tager en runde medlemsmøder mere i september-oktober, da møder med medlemskredsen er det brændstof, der driver vores faglige arbejde.

 

2020 har været et år fyldt med udfordringer. Og helt i tråd med det, blev vi sidst på året konfronteret med en overtallighedsproblematik. 50 LKF-stillinger skulle skæres væk. Det har ikke været let, og i skrivende stund knokles der fortsat med at finde løsninger, som kan bringe os helt i mål.

 

Lad os slutte med håbet om, at 2021 ikke bare bliver året, hvor nye vacciner hjælper os fri af Coronaens snærende restriktioner, men også året, hvor der – efter 3 hårde år – falder en smule ro omkring vores arbejdsliv som lokomotivførere i DSB. Det er der brug for.

 

Godt nytår