De faglige organisationer har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. retningslinjer for sidemandsoplæring i disse Corona-tider. Henvendelserne drejer sig primært om Sundhedsstyrelsens (SST) generelle retningslinje, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand i den konkrete arbejdssituation (indøvelse i førerrum / indøvelse i tog).

 

Trods de udsendte retningslinjer fra DSB Arbejdsmiljø, har der siden disse blev udsendt kort før påske, været en vis bekymring blandt såvel kørelærere / praktikindøvere, som lokomotivførere / togførere under uddannelse.

 

De faglige organisationer har internt i DSB efterspurgt en retningslinje understøttet af myndighederne, men det har ikke været muligt at nå til enighed om behovet for en sådan. Vi har på den baggrund selv henvendt os til Arbejdstilsynet (AT), som var meget behjælpelige med at fremsende forskellige myndighedsdokumenter. Dokumenterne indeholder beskrivelser, som umiddelbart kan finde anvendelse i DSB. Der er tale om anbefalinger – ikke obligatoriske tiltag.

 

SST skriver d. 18. april 2020, i forbindelse med den gradvise åbning af Danmark, om adfærdsmæssige tiltag i arbejdssituationer, hvor den anbefalede afstand på 1-2 meter ikke kan overholdes: ”Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 2 meters afstand bør i videst muligt omfang enten undgås, eller reduceres i tid og risiko”. Dette er både relevant ved sidemandsoplæring i førerrum og ved praktikindøvelse i tog.

 

SST skriver i samme notat om barrierer: ”I situationer hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere”. SST bemærker omkring dette: ”Visirer og evt. masker skal ikke bruges som erstatning for tiltag som afstand, hosteetikette og håndhygiejne, men kan tjene som et supplement i tilfælde hvor anbefalinger om afstand ikke kan overholdes”.

 

AT har udarbejdet en vejledning til brug for køreskoler ved deres genåbning d. 20. april 2020. AT har i den forbindelse, overfor den faglige organisation, givet udtryk for, at man kan søge vejledning til sidemandsoplæring / praktikindøvelse i denne, da der er sammenfald i udfordringerne. Man kan her læse, at: ”Medarbejdere må ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Køreskolen bør afvise elever, der har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt”.

 

De faglige organisation har på baggrund af ovenstående opfordret DSB til at ændre / supplere egne retningslinjer for at efterleve myndighedernes anbefalinger. Opfordringen omhandler følgende:

  1. Der bør gå 48 timer fra symptomstop til man raskmelder sig.
  2. Når afstandskravet ikke kan efterleves, bør DSB sikre flere (yderligere) værnemidler. Hvis tiltaget iværksættes, skal der også være retningslinjer for brugen af de nye værnemidler.
  3. Sidemandsoplæring bør planlægges så arbejde i mindre end 2 meters afstand minimeres, f.eks. ved at uddannelsestjenesterne primært / kun indeholder kørsel over kortere strækninger.

 

DSB har gentagne gange både sagt og skrevet, at man agter at følge myndighedernes vejledninger. Den faglige organisation ser derfor frem til, at ovenstående indarbejdes af hensyn til minimering af smittespredningen og til glæde for den personlige sikkerhed.

 

Med venlig hilsen

TPO, SPO, LPO S-tog og LPO DSB