Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 7.45 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.                                                                                                                                                                             2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Konstituering, bestyrelsens forretningsorden, mv.

6.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

7.: Økonomi.

8.: Lokalinformation.

9.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

ITV skærme / monitorer: Der har d. 6. februar været en besigtigelse af de eksisterende forhold på Fyn. AMIR Kenneth Grønqvist deltog i besigtigelse. Der vil ske en opgradering af skærmene, hvorimod egentlige nye tiltag, f.eks. flytning af standsningsmærker og kameraer i princippet blev afvist. LPO Odense følger sagen tæt, herunder den tidligere rejste sag om meget lang fejlretnings tid (se referat fra seneste møde)

 

Indkørselshastighed i spor 7 i Odense: Indkørselshastigheden er nedsat til 40 km/t, hvilket opleves som yderligere en stressfaktor for lokomotivførerne, da den langsomme indkørselshastighed betyder forsinkelser. Sagen er rejst overfor gruppeleder Olav Skjold, som har haft kontakt til Banedanmark. LPO Odense følger op.

 

Vedr. opholdslokaler, mv. i Odense: Lokalgruppebestyrelsen har fået en henvendelse fra driftschef, Rolf Møller omkring mulighed for fælles parkering med togpersonalet i OBC og en forespørgsel om vi ville afgive et hvileværelse til togpersonalet. Henvendelsen undrer. Sidstnævnte har været drøftet, og er allerede afvist af LPO Odense. Parkering har ganske vist ikke været drøftet, men har helt fra indflytningen været delt i en aftale for togpersonale og en for lokomotivpersonale. Lokalgruppebestyrelsen har som følge heraf afvist Rolf.

 

TUC ved perron: Der klages fortsat over TUC. Senest er der klaget over, at der skal laves TUC ved perron i Esbjerg umiddelbart før afgang. LPO Odense har drøftet dette forhold med bl.a. repræsentanter for lokomotivpersonalet i Esbjerg, som også finder det problematisk. Lokalgruppebestyrelsen har den opfattelse, at TUC er en sikkerhedsmæssig opgave. Den kan derfor ikke udføres med passagerer rendende ind og ud af toget, da disse kan virke distraherende for det arbejde, der skal udføres. Derfor hold dørene lukket indtil TUC er udført.

 

Lokale uddannelser: Der har været et ønske om at tilpasse de lokale uddannelser til de tidspunkter, hvor kursusdeltagerne normalt arbejder, dvs. tidligere kurser til morgenfolk, og sene kurser til aftenfolket. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at opfordre LSU til at arbejde for dette tiltag.

 

LPO Odenses deltagelse i områdegruppens generalforsamling: Lokalgruppebestyrelsen besluttede at udpege PK og KLJ som deltagere for LPO Odense på områdegruppens ordinære generalforsamling d. 27. marts.

 

EUM4: Første hold EUM4 blev afviklet i Odense d. 3. februar. Da LPO var underrettet om, at første hold skulle være afviklet primo marts, var informationen til deltagerne ikke på plads, og vi har derfor fået en del spørgsmål. Vi henviser i første omgang til LPO DSB medlemsinformation nr. 1-2014. Denne følges op af en artikel i Det Blå Blad 1-2014, som udkommer sidst i februar. Har du spørgsmål inden da, kontakt da PK.

 

Add. 5)

 • Konstituering og udvalgsbesættelse fortsætter uændret
  • Næstformand: KLJ
  • Aktivitetsudvalg: MKJ (ansvarshavende) + PK
  • Feriekontrol: SKJ (ansvarshavende) + PK
  • Turgruppen = Palle Lauritsen turgruppeformand + DV (bestyrelsesudpeget turrepræsentant)
 • Forretningsordenen fortsætter uændret
 • Forslag til det fremtidige bestyrelsesarbejde og møderække 2014-2015 blev gennemgået og godkendt. I konsekvens heraf afholdes den ordinære generalforsamling 2015 torsdag d. 29. januar (2015).

 

Add. 6)

 • Notat fra generalforsamling LPO DB Schenker d. 20. januar 2014
 • Notat fra generalforsamling LPO Fa d. 21. januar 2014

 

Add. 7)

Regnskabet fremlagt. Indestående bank: 127.107,23 kr.

 

Der er indsendt et forslag om oprettelse af en gavekonto, hvor medlemmer kan indbetale til gaver i forbindelse med jubilæer, afsked, mv. Lokalgruppebestyrelsen afviser, idet vi ikke mener, det er en opgave for den faglige organisation. LPO Odense giver en gave til jubilæer og afsked. Øvrige gaver må være et personligt anliggende.

 

Der er indhentet en pris på en ny fanefod. Prisen er ca. 1800 kr. inkl. moms og forsendelse. Vi tager en drøftelse om evt. indkøb med LPO DB Schenker, Nyborg inden vi foretager os yderligere.

 

Add. 8)

Lokalinformationen for februar 2014 indeholder bl.a.:

 • Konstituering af lokalgruppebestyrelsen
 • Fraværssamtaler. Krav til afholdelse og lederens muligheder for at afstå, hvis fraværet er fuldt afdækket
 • Referatet fra lokalgruppens ordinære generalforsamling er udsendt
 • Reviderede vedtægter og ferieregler er udsendt
 • Bowling arrangement afholdes d. 19. marts
 • MR tog på Vestfyn. Indmeld venligst kørsel med MR i 3800 tog til LPO Odense.

 

Add. 9)

 • Aktivitetsudvalget: Næste arrangement er et bowlingarrangement som afholdes onsdag d. 19. marts i City Bowling med efterfølgende spisning samme sted.
 • Socialt arrangement i bestyrelsen: Drøftet. Der vil blive afholdt et årligt arrangement, hvor en del af arrangementet betales via egen betaling, da udgangspunktet er, at udgiften skal kunne rummes i det fremlagte budget. Arrangementet afholdes i forlængelse af en intern temadag.
 • LPO Od – generalforsamling 2015:
  • Beretning fra AMIR. Skal det være et selvstændigt punkt på fremtidige generalforsamlinger. Lokalgruppebestyrelsen kunne bakke op om dette, og vi drøfter det derfor med de to AMIR.
  • Forslag om vedtægtsændring vedr. afstemninger om vedtægtsændringer med kvalificeret flertal blev drøftet, da vi har et antal medlemmer, der ikke ønsker at tilkendegive hverken for eller imod, men derved kommer til at stemme imod. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at arbejde videre med et forslag som sikrer, at vurderingen om der er ¾ flertal skal ske ved at vægte ja stemmer mod nej stemmer og holde øvrige stemmer ude.
 • Vinterferieaftale 2014-2015: Skolebørnenes vinterferie i Odense kommune flyttes fra 2015 fra uge 8 til uge 7. Ændringen skal indarbejdes i en kommende vinterferieaftale.