Generalforsamlingen 2014!

LPO Odense afholdt generalforsamling onsdag d. 22.01.14 i Hjallese Forsamlingshus. Referatet udarbejdes og fremlægges straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen udsendes nærværende.

Der var mødt 33 stemmeberettigede medlemmer frem, hvilket svarer til 30 % af medlemskredsen, hvilket faktisk var præcis samme fremmøde som i 2013.

Lokalgruppebestyrelsens ca. 1 time lange beretning blev vedtaget efter en del debat. Desuden blev beretningen fra Turgruppen, som var adskilt fra lokalgruppebestyrelsen beretning i eget underpunkt, vedtaget.

Regnskabet blev efter nogen debat godkendt. Efter godkendelsen fremlagde kassereren budget 2014 til orientering.

Der var 10 indkomne forslag.

Et vedtægtsforslag som skulle forhindre, at lokalgruppeformanden samtidig med dette hverv kunne sidde i LPO’s daglige ledelse, blev af forslagsstiller trukket, da forslaget var i konflikt med vedtægterne (både de lokale og områdegruppens). I stedet fremsatte forslagsstilleren et ændringsforslag, som opfordrede / henstillede, at formanden måtte vælge enten det ene eller det andet. Efter en lang debat om fordele og ulemper, og en debat om ønsket om at søge maksimal indflydelse, blev forslaget stemt ned.

Et forslag om at indskrive praksis vedr. en opmærksom fra LPO Odense til medlemmer på job juleaften blev vedtaget i sin oprindelige form, efter afvisning af ikke mindre end to ændringsforslag, som gik på at udvide tidsrummet.

Intet mindre end 6 forslag om redaktionelle tilpasninger af feriereglerne blev vedtaget uden større debat. Desuden blev forslaget om flytning af søgedagen ved vinterferievalget fra april til maj vedtaget. Dog først efter at lokalgruppebestyrelsen måtte korrigere det oprindelige forslag, da der havde indsneget sig en fejl i dette. Der afholdes herefter fremover vinterferievalg den første tirsdag i maj.

Endelig blev forslaget om søgning af evt. ekstra ferierækker i sommeren 2014, igen efter et par mindre tilpasninger (ændringsforslag), vedtaget.

Under punktet valg var der genvalg til lokalgruppeformand, Peter Kanstrup og bestyrelsesmedlem, Søren Kingo Jensen, begge uden modkandidat. Der var til gengæld kampvalg om suppleant posterne til bestyrelsen. Her blev Søren Andersen valgt som 1. suppleant og Morten Ebbesen som 2. suppleant.

Der var genvalg til bilagskontrollant, Søren Andersen, bilagskontrollantsuppleant, Palle Christensen, turgruppemedlemmerne Jesper Lismoes Hansen og Poul Skov Hansen og turgruppesuppleant, Palle Christensen. Alle valgt uden modkandidater.

Under punktet afslutning sagde generalforsamling pænt farvel til Jesper Berentsen, som var mødt frem og fik en lille opmærksomhed med hjem. Derefter havde LPO’s nye områdegruppeformand, Søren Max Kristensen et ca. 30 minutter langt indlæg om de ting, der rør sig ”på de bonede gulve” og i forhold til ledelsen i DSB.

Generalforsamlingen – som igen i år havde Allan Gjøde som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, 5 timer, og sluttede med den traditionelle omgang stegt flæsk…