Materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn

I fortsættelse af seneste lokalinformation og den skrivelse som siden juli har hængt på LPO tavlen har LPO Odense – sammen med områdegruppeformand, Søren Max – d.  17. september været til møde med en række chefer i DSB omkring materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn. Det positive er, at der nu er en erkendelse af problemets omfang. Som følge af denne åbning præsenterede LPO på mødet et løsningsforslag, som er udarbejdet i forståelse med den lokale Turgruppe. Forslaget går i korte træk ud på, at også det andet bytogs løb på Svendborgbanen i K14 køres med MF. Denne MF tages fra regionaltrafikken på Vestfyn. Forslaget indebærer, at der ikke umiddelbart er noget togsæt til at dække et mindre antal tog på 2700 og 3800 tog i tidsrummet fra ca. kl. 11:00 til ca. kl. 19:00. Her undersøges det om der enten kan indsættes yderligere IC2, eller om der kan udarbejdes en MR plan for 2700 togene, henholdsvis kan laves omslag som sikrer, at 3800 tog køres med MF / ER materiel (eller alternativt IC2). Intet tyder længere på at viljen til at finde en brugbar løsning mangler, men det er i skrivende stund uklart om forslaget kan gennemføres, da materielsituationen er meget problematisk. LPO afventer endelig afklaring, inden vi foretages os yderligere i denne sag.

 Ture K14

Turgruppen opbygger ture til K14 i dagene 24.-25. september. I Odense vil der i K14 være 68 lkf i fast tur og 16 lkf i reserverammetur. Reserverammeturen opdeles i en morgenvendt, en aftenvendt og en blandings tur med det formål at kunne imødekomme endnu flere ønsker. Desuden vil der i Odense i K14 være et pilotprojekt for rammetjenesterne som sikrer disse bliver en smule kortere, men til gengæld knytter sig til bestemte tjenester på depotet, som så skal kunne indeholdes uanset turrettelser og korrigering. Med hensyn til turstørrelser, fordeling mellem morgenture, eftermiddags ture, osv. henvises til referat fra turmødet d. 11. september, som er udsendt af turgruppeformand, Palle Lauritsen d. 17. september.

 Turvalg K14

Turene K14 fremlægges når Turgruppens arbejde med turoplægningen K14 er slut, dvs. fra onsdag d. 25. september til fredag d. 4. oktober kl. 8:00. Evt. rettelser til det fremlagte vil så blive indarbejdet, og turvalget løber herefter i perioden frem til mandag d. 14. oktober kl. 8:00. Tursætning K14 foretages straks herefter, og udsendes i løbet af d. 14. oktober, hvorefter materialet overleveres tjenestefordeleren, som indplacerer folk i de enkelte uger i turene. Det skal bemærkes, at det vil være muligt at afgive sin stemme allerede fra det tidspunkt stemmesedlen omdeles, hvilket bliver senest søndag d. 29. september.

Ferie infocafeer

Som følge af implementeringen af Ferieplan, og på baggrund af indhøstede erfaringer fra sommerferievalget 2013, tilpasses de administrative regler for feriesøgning forud for sommerferievalget 2014. Desuden ændres den gamle papirferieansøgning til en ønskeseddel, kaldet prioriteringsliste. I den anledning, og for at afhjælpe evt. misforståelser omkring kommende ferievalg, mv., afholdes et par ferie infocafeer på depotet, første gang onsdag d. 2. oktober. Anden gang vil blive på et endnu ikke fastsat tidspunkt i uge 45. Begge dage vil det være Søren Kingo, som er til stede på LPO kontoret.

 Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement bliver Novemberfesten som afholdes fredag d. 1. november (J-dag) i Hjallese Forsamlingshus. Mere om dette arrangement udsendes fra Aktivitetsudvalget efter deres møde d. 24. september.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 31. oktober. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.