Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 23. september 2013 kl. 9.15 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ) – fra kl. 9:45

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

Add. 1)

MKJ ordstyrer. Referent PK.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

Reserverammetjenester og ture K14. Der har været afholdt møde i Turgruppen vedr. turopbygning K14. Efterfølgende blev der afholdt medlemsmøde, hvor tjenesterne K14 og Turgruppens forslag blev præsenteret for medlemskredsen. Vedr. reserverammetjenester og rammeture K14. Her har vi fået et tilsagn fra Planlægningen om at gennemføre et pilotprojekt i Odense K14, som bevirker lidt kortere reserverammer, og opdeling af reserverammeturen i en morgen, en aften og blandings tur. De lidt kortere reserverammer gør, at de fremadrettet skal afspejle de tjenester, der er på depotet og korrigeringer af disse skal køres, jf. korrigeringsaftalen, uanset rammen brydes.

Som anført sidste gang har Korrigeringscenteret inviteret lokalgruppen / Turgruppen til et samarbejde omkring fremtidige korrigeringer, hvilket vi synes er en god ide, og gerne vil kvittere for.

Turvalg K14. Turene K14 fremlægges i perioden onsdag d. 25. september – fredag d. 4. oktober kl. 8:00. Evt. rettelser til det fremlagte vil så blive indarbejdet, og turvalget løber herefter i perioden 4. oktober til mandag d. 14. oktober kl. 8:00. Tursætning K14 foretages straks herefter, og udsendes i løbet af d. 14. oktober, hvorefter tjenestefordeleren indplacerer folk i de enkelte uger. Bemærk! Stemmesedlen vil blive omdelt senest d. 29. september.

Ferie og UA – Det er nu muligt at søge UA i Ferieplan. Desuden er der kommet nye og forbedrede muligheder for at få tilskrevet UA under diverse former for fravær, f.eks. forskellige former for mødeaktivitet, alle former for lønnet barsel og under afholdelse af UA, som er konverteret til omsorgsdag(e).

Ferieansøgninger, prioriteringsliste, revision af lokale ferieregler, mv. Som følge af implementeringen af Ferieplan og på baggrund af indhøstede erfaringer tilpasses de administrative regler for feriesøgning forud for sommerferievalget 2014. Desuden ændres den gamle papirferieansøgning til en ønskeseddel, kaldet prioriteringsliste. I den anledning afholdes et par info feriecafeer på depotet, første gang onsdag d. 2. oktober.

Bemærkning vedr. “kan ikke hjælpe” på arbejdssedlen. LPO Od havde fået tilsagn fra Tjenestefordeling Vest om, at man ikke skrev “minus overarbejde” på arbejdssedlen, i de tilfælde hvor lokomotivføreren har afvist at arbejde over. Nu skriver man så i stedet “kan ikke hjælpe”. Det er påtalt, og Tjenestefordeling Vest har endnu engang beklaget og lovet bedring.

Polo-shirts. Farcen fortsætter, nu er der først garanti for levering af korrekt farvede polo-shirts i oktober måned. Meget tyder på, at Uniformscenteret hele tiden har troet, at polo-shirts skulle skiftes løbende, altså ved næste bestilling som bl.a. foreslået af LPO. Måske nogen skulle bruge tiden på at sikre virksomhedens basale behov (køreklart materiel og lignende) i stedet for at fokusere på om polo-shirts og andre effekter har den ene eller anden farve L

Enmandsbetjening, sikkerhed, mv. LPO har fået en del henvendelser omkring sikkerhed og enmandsbetjening. LPO rejser disse sager overfor Jernbanesikkerhed gennem områdegruppens ”sikkerhedsmand”, da evt. svar fra lokalgruppen ikke vil have juridisk virkning. Vi tør dog godt stå inde for følgende. Hvis du er i tvivl, skal du gøre det, som er mest sikkert, og i øvrigt fremføre toget som anført i ODI.

Parkering Odense, Klargøring Odense, mv. Efter en del fokus på telefontilgængeligheden hos den ansvarshavende P-rist Fredericia, synes der nu at være en bedring. Der er dog stadig problemer på enkelte tidspunkter, ligesom enkeltpersoner kan give anledning til nogle udfordringer. Vedr. Klargøring Odense. Her er der en række problemstillinger, som bliver rejst på kommende LSU møde (d. 24. september).

Arbejdsmiljø og defekte togsæt.

LPO Odense har været i dialog med AMIR vedr. temperaturer i førerrum. Udgangspunktet er, at max. temperaturen er 25 grader. Umiddelbart er der dog ikke helt klare regler på området, idet der er lige rigelig elastik i reglerne i forbindelse med meget høje udetemperaturer. Se link: http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-30-transport-af-passagerer/chapters/indeklima.aspx

Vedr. defekte togsæt, vil vi bede om, at der er fokus på bremser / bremseeffekt. Husk! Hvis du vurderer, at bremseevnen er væsentlig nedsat i forhold til togets aktuelle bremseprocent, så skal du foretage dig en aktiv handling (nedsat hastighed eller togsættet sættes ud).

Odense depots deltagelse i social kapital. Vi får ikke mulighed for at være en del af projektet vedr. fravær og trivsel, kaldet social kapital, da fraværet i Odense er faldet markant. LPO Odense tager beslutning til efterretning.

Add 5)

  • Notat fra LPO ESU formøde 29. august
  • Referat fra områdegruppebestyrelsesmødet d. 12.-13. sep.
  • Notat fra møde vedr. materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn d. 17. sep.

Add 6)

Regnskab fremlagt af DV. Arrangementet til Den Fynske Landsby havde en nettoudgift på ca. 4300,- kr., hvilket var pænt indenfor budget. Indestående i bank dags dato er 135.791,77 kr.

Add 7)

Lokalinformation august indeholder bl.a.:

  • Ture K14 – turstørrelser, mv. oplæg fra Turgruppen
  • Turvalg K14
  • Feriecafeer – Administrative tilpasninger af ferieregler og kommende ferievalg
  • Materielbenyttelse i regionaltrafikken på Fyn
  • Næste medlemsarrangement – Novemberfest

Add. 8)

  • Feriecafeer: For at sikre medlemmerne størst mulig viden om – og fokus på – kommende ferievalg og de administrative tilpasninger af feriesøgningen, mv. afholder SKJ feriecafeer på depotet onsdag d. 2. oktober ca. kl. 9.00-16.00 og igen i uge 45 (dato og tidspunkt følger).