Generalforsamlingen 2015!

LPO Odense afholdt generalforsamling torsdag d. 29.01.15 i Hjallese Forsamlingshus. Referatet udarbejdes og fremlægges straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Der var mødt 33 stemmeberettigede medlemmer frem, svarende til 31 % af medlemskredsen.

 

Lokalgruppebestyrelsens ca. 1 time lange beretning blev vedtaget efter en kort debat. Desuden blev beretningen fra Turgruppen og arbejdsmiljørepræsentanterne, taget til efterretning.

 

Regnskabet blev efter nogen debat godkendt. Efter godkendelsen fremlagde kassereren budget 2015 til orientering.

 

Der var 11 indkomne forslag.

Forslag 7.1 om ændrede afstemningsregler ved vedtægtsændringer, således blanke stemmer ikke tæller med, blev via en præcisering i et ændringsforslag, vedtaget.

Forslag 7.2 om, at alle turgruppens medlemmer fremover skal vælges på generalforsamlingen blev nedstemt, men der var til gengæld opbakning til, via et ændringsforslag, at flytte retten til at udpege turgruppens formand, fra lokalgruppebestyrelsen til turgruppens selv (forslag 7.3).

Forslaget 7.4 om søgning af evt. ekstra ferierækker i sommeren 2015, så de med de ringeste søgenumre forfordeles, blev vedtaget (principielt samme fremgangsmåde som i 2013 og 2014).

Forslag 7.5 om evt. opsigelse af lokalaftale vedr. højtidstur for reserven nedstemt.

Forslag 7.6 om mistillid til LPO’s daglige ledelse blev trukket.

Forslag 7.7 blev erstattet af et ændringsforslag, som pålægger lokalgruppebestyrelsen at udarbejde et beslutningsforslag til næste ordinære generalforsamling, som reducerer eller fjerner medlemmernes egenbetaling ved jubilæer.

Forslag 7.8 vedr. inaktive kørelærere blev trukket. Debatten ledte i øvrigt frem til, at bestyrelsen gav tilsagn om afholdelse af et medlemsmøde om god moral på arbejdspladsen og den gode lokomotivførergerning.

Forslag 7.9, som pålagde lokalgruppebestyrelsen af arbejde intens for at få parkeringsansvaret for Odense P-rist flyttet til Odense depot, blev vedtaget.

Forslag 7.10 vedr. ønske om ændring af arbejdstidsaftalen, vedr. UA, mv. så normen hæves til 7:24 blev trukket.

Forslag 7.11 om afholdelse af julefrokost i lige uger i lige kalender år og ulige uger i ulige år, blev vedtaget.  Aktivitetsudvalget præciserede, at julefrokosten fortsat holdes en fredag tidligst muligt i november, jf. forslagets ordlyd.

 

Under punktet valg var der to kandidater til posten som kasserer, nemlig den siddende, Danny Vøttrup og den forrige, Mogens Carlsen. Der afholdes derfor urafstemning. Der var desuden kampvalg om bestyrelsesposterne. Her blev Morten K Jørgensen og Kent L Jensen genvalgt, hvorimod Per Ottosen ikke opnåede et tilstrækkeligt antal stemmer. Der var genvalg til Søren Andersen som 1. suppleant til bestyrelsen og nyvalg til Dennis Glad som 2. suppleant, begge uden modkandidat. Desuden var der genvalg til bilagskontrollant, Stig-Urban Rasmussen, bilagskontrollantsuppleant, Arne R Phillip og fanebærer Dennis Glad. Også til turgruppen skete alle valg uden modkandidater. Valgt blev: Frank Durand, Palle Christensen og Mark Petersen. Som suppleant til turgruppen valgte generalforsamlingen, Bjørn Jensen. Også det skete uden modkandidat.

 

Under punktet afslutning havde LPO’s nye områdegruppeformand, Søren Max Kristensen et ca. 30 minutter langt indlæg om de mere overordnede emner i LPO og forholdet til ledelsen i DSB.

 

Generalforsamlingen – som igen i år havde Allan Gjøde som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, 5 timer 45 min, og sluttede med den traditionelle omgang stegt flæsk…